Marek 1,10-20

22. červenec 2012 | 17.54 |

Amatérský full-text překlad Nového Zákona:

Mk 1,10 A ihned, když vystupoval z vody, uviděl, jak se rozdělují, rozpadají, znesvářují nebesa a (D)ducha(Svatého), jak  v podobě holubice / podobným letem jako holubice sestupuje dovnitř do Něho, na Něho.

Mk 1,11 A zčista jasna se  ozval, objevil hlas znějící z nebe, znějící nebem: Ty jsi ten můj Syn, ten milovaný, tebe jsem si oblíbil, s tebou jsem spokojen, s tebou souhlasím, tebe schvaluji, pokládám tě za správného, v tobě nacházím soulad se Sebou Samým.

Mk 1,12 A ihned ho D(d)uch vyvedl, vyhodil, do pouště, do pustiny.

Mk 1,13 A byl v poušti, v pustině, byl (pobýval) pouští, pustinou čtyřicet dní, byl pokoušen Satanem a mezi divokými zvířaty a andělé, poslaní poslové, Mu sloužili, obsluhovali jej, pečovali o Něho, pomáhali Mu...

Mk 1,14 Potom,  co byl Johan předán, zatčen, (vydán, zrazen), přišel Ježíš do Galileje, kde kázal evangelium, dobrou radostnou zvěst, Boží, zvěst o Bohu, zvěst vlastněnou Bohem, kázal evangelium jak přikázal Bůh.

Mk 1,15a Říkal: Splnil(a), vyplnil(a), naplnil(a), dokončil(a) se, uplynul(a) (stanovený, určený, pravý) čas, lhůta, příležitost, a království, vláda, panování Boží(ha), patřící Bohu, pod plnou autoritou Boží, má přiblíženo, je blížeji než blíže.

Mk 1,15b Čiňte pokání, měňte svá(é) smýšlení, obracejte se (od hříchů), mějte lítost (nad svými hříchy),  a věřte, buďte věrní, v evangeliu, evangeliem

Mk 1,16 A když procházel (Ježíš) kolem Galilejského moře, uviděl Šimona a Andreje (Ondřeje), Šimonova bratra, jak v moři, mořem, rozhazovali, protože byli rybáři.

Mk 1,17a  A Ježíš jim řekl: Nuže, Pojďte sem, Vzhůru! Za mnou, Za mne!

Mk 1,17b A: (/ A) (u...) Učiním (Budu činit), Způsobím (Budu působit, aby...) , Postarám se, že se vy stanete, (znovu)narodíte jako, budete přetvořeni (do podoby), se začnete stávat (přetvářet do podoby), rybáři lidí.

Mk 1,18 A ihned opustili, zanechali sítě a následovali jej, začali jej následovat.

Mk 1,19 A jakmile popošel o malý kousek dále, uviděl Jakuba, toho syna Zebedeova, a Johana, jeho bratra, oni na loďce opravovali, připravovali si, sítě.

Mk 1,20 A teď hned, přímo v tom okamžiku, je povolal. A oni opustili, zanechali, svého otce v  loďce s jejich nádeníky, zaměstnanci, a odešli za ním, následovali jej, začali jej následovat.

Pozn: Kurzívou jsou označeny citace, podtržením pak přidaná slova snažící vystihnout smysl. V závorkách pak návrhy méně pravděpodobné nebo nevýznamné, případně jiná možnost skloňování. Značka "/" znamená druhou možnost protikladnou k té první.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář