Marek 1, 1-11

21. červenec 2012 | 23.33 |

Amatérský full-text překlad Nového Zákona:

Mk 1,1: Počátek, princip, vláda evangelia, dobré zprávy, radostné zvěsti Ježíše Krista, zvěsti o Ježíši Kristu, zvěsti vlastněné Ježíšem Kristem, zvěsti, kterou přinesl Ježíš Kristus, zvěsti věnovaná Ježíši Kristu, Synu Božímu.

Mk 1,2: Jako je napsáno u proroka Izajáše, prorokem Izajášem, skrze proroka Izajáše: Hle, posílám anděla, posla ke Tvé tváři, před Tvou tvář, aby připravil, vytvořil, Tvou cestu.

Mk 1,3: Hlas toho volání, hlas patřící k tomu volání, hlas o tom voláni(jícím), hlas volajícího na pouští, znící pouští: Připravte cestu Pánovu, rovné(ými), přímé(ými), pravdivé(ými) čiňte, konejte, jeho stezky!

Mk 1,4: Z čista jasna se objevil, zjevil, Johan, který křtil, ponořoval (pův. smyslem: ponořením ničil) na poušti a hlásal křest (ponoření, zničení ponořením) (na základě)  pokání, obrácení, měnění smýšlení, odvrácení se, lítostí nad hříchy do propuštění na svobodu od hříchů, do odpuštění hříchů.  

Mk 1,5: Vy(při)cházela k němu celá Judská krajina a všichni obyvatelé Jeruzaléma a byli křteni, nořeni (nechávali se křtít, nořit) od něho v řece Jordánu (řekou Jordánem), když (,zatímco,) vyznávali své hříchy, na základě vyznávání svých hříchů..

Mk 1,6:  Johan byl oblečený do (Bůh jej oblékl do? Bůh mu nařídil obléci se do?) velbloudí srsti a měl kožený opasek utažený kolem svých beder. Živil se (Bůh jej živil? Bůh mu nařídil se živit?) kobylkami a medem divokých včel.

Mk 1,7 A hlásal, zvěstoval, kázal: Za mnou přichází mocnější, než jsem já. Nejsem dostatečný, dost schopný, hoden k tomu, abych se sklonil, sehnul (, abych se ponížil) a rozvázal Mu řemínek Jeho sandálů.

Mk 1,8 Já jsem vás (zrovna teď?) pokřtil, začal křtít,  vodou, on vás ale bude křtít, pokřtí, (v) Duchu(em) Svatém(ým).

Mk 1,9 A stalo se v oněch dnech, že přišel Ježíš z galilejského Nazareta a byl pokřtěn (ponořen) Johanem do Jordánu.

Mk 1,10 A ihned, když vystupoval z vody, uviděl, jak se rozdělují, rozpadají, znesvářují nebesa a (D)ducha (Svatého), jak  v podobě holubice / podobným letem jako holubice sestupuje dovnitř do Něho, na Něho.

Mk 1,11 A zčista jasna se  ozval, objevil hlas znějící z nebe, znějící nebem: Ty jsi ten můj Syn, ten milovaný, tebe jsem si oblíbil, s tebou jsem spokojen, s tebou souhlasím, tebe schvaluji, pokládám tě za správného, v tobě nacházím soulad se Sebou Samým.

Mk 1,12 A ihned ho D(d)uch vyvedl, vyhodil, do pouště, do pustiny.

Mk 1,13 A byl v poušti, v pustině, byl (pobýval) pouští, pustinou čtyřicet dní, byl pokoušen Satanem a mezi divokými zvířaty a andělé, poslaní poslové, Mu sloužili, obsluhovali jej, pečovali o Něho, pomáhali Mu...

Pozn: Kurzívou jsou označeny citace, podtržením pak přidaná slova snažící vystihnout smysl. V závorkách pak návrhy méně pravděpodobné nebo nevýznamné, případně jiná možnost skloňování. Značka "/" znamená druhou možnost protikladnou k té první.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář