Má Kristus smysl pro humor?

29. listopad 2009 | 20.47 | rubrika: Zaujalo mne.

Milý čtenáři, dostal jsem otázku, zda - li měl Kristus smysl pro humor. Krátká odpověď: "Ano má", si však vyžaduje trochu vysvětlit.

Kristův smysl pro humor je totiž stejně zvláštní a neopakovatelný, jako Kristus sám. Ježíš nikdy nedělal a nedělá laciné vtipy na cizí účet. Nikdy nikoho neponížil tak, aby jej vystavil posměchu.  Přesto jeho mnohé odpovědi nepostrádají vtip, lehkost, inteligenci. "Kdo z Vás je bez hříchu, první hoď po ženě kamenem." Například. Když byl pokoušen otázkou, má - li Boží lid platit daně pohanskému císaři, vyžádal si minci a ukázal ji tazatelům: "Čí obraz tam vidíte?"A na obyčejnou odpověď: "Obraz císařův", dodává: "Dejte tedy císaři, co je císařovo a Bohu, co je Boží." Vlastně s takovou grácií a vtipem donutil tazatele, aby si odpověděli sami. 

Kristův smysl pro humor spočívá hlavně ve smyslu pro radost, pro radost z obyčejného dne, pro nadšení, kterým strhával davy. Tato radost, toto nadšení, se objevuje v mnoha podobenství, ve kterých Kristus zcela otevřeně přeháněl. Králoství Boží například přirovnává ke kvasu, který hospodině kryje ve třech měřicích mouky, což je  převedeno asi 13 litrů. Která dnešní hospodyně má doma běžně tolik mouky?

Nejznámější podobenství, ve kterém Kristus přehání, je to o hořčičném zrnku, které zaznamenává Marek ve čtvrté kapitole: Boží králoství je jako hořčičné zrno: Když je zaseto do země, je menší než všechna semena na zemi; ale když je zaseto, vzejde, přerůstá všechny byliny a vyhání tak velké větve, že ptáci mohou hnízdit v jejich stínu." Nejsem biolog, ale kdesi jsem tuším, mám ten pocit, zaslechl nebo si přečetl, že čistě z biologického hlediska je toto Kristovo tvrzení nesmyslem. Hořčice údajně nikdy do takové velikosti prostě nemůže vyrůst. Je to nad chápání, nad představivost vědců. Ale právě tento přesah, přesah lidského chápání, představivosti, tvoří  nedílnou součást tohoto podobenství. Je znakem přehánění, radosti, nadšení, ve kterém se vše očekává větší či menší, než, jak si mnozí nenadšení myslí, že ve skutečnosti je. Neboť Kristus zde ani netvrdí, že takto hořčice vyroste sama o sobě, vždyť řeč je o Božím králoství. Božím králoství, které přesahuje. Přesahuje naší obrazotvornost, naší zkušenost, naše vědění. Ale na vše se dívá očima dětského nadšení, dětské radosti, z Otcovi lásky, péče, ze vztahu s Bohem.

Bůh Vám požehnej. Amen...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.67 (3x) | přečteno: 126x

Galérie osobností: Řehoř Krajčí a Jednota Bratrská

28. listopad 2009 | 15.57 | rubrika: Galerie osobností.

Doznívající probuzenecká vlna, která začala dobou Karla IV. mimo jiné u takových vzácných osobností, jako byl Jan Milíč z Kroměříže, která kulminovala mučednictvím Jana Husa a osobností Petra Chelčického, v druhé polovině 15. století pomalu doznívala. Přesto vydala plod snad nejkrásnější, ke kterému se Bůh v dějinách až neuvěřitelně přiznával. Dne 26.3.1467 v Lhotce u Rychnova vznikla Jednota Bratrská.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 5 (1x) | přečteno: 479x

Vodu i oheň položil Bůh před tebe

27. listopad 2009 | 07.52 | rubrika: Ješua Siráchovec

Synu, neříkej: "Hospodin zavinil, že jsem odpadl,"
on přece nedělá to, co nenávidí.
Neříkej: "On mne zavedl na scestí,"
hříšníka přece nepotřebuje.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 85x

Chelčický: A tak je nic, co zmůže násilí...

26. listopad 2009 | 09.51 | rubrika: O trojím lidu-PCh

A tak je nic, co zmůže moc, ve srovnání s tím, co zmůže víra.

Vážený návštěvníku tohoto blogu,

rád bych ti nabídl sérii traktátu českého apoštola Petra Chelčického "přežvýkanou" do současné češtiny. Dnes tě zvu  již k šestému dílu úvahy Petra Chelčického na téma: "O trojím lidu." Máš - li zájem, neváhej a se srdcem otevřeným vejdi.

A tak říkám: Kdybyste světskou moc nemíchali k víře, pevněji by víra stála, protože ovoce plnosti víry nezávisí na moci světské, ale naopak, uzpůsobuje člověka dokonale přes svědomí v celém jeho životě. A tak je nic, co zmůže moc, ve srovnání s tím, co zmůže víra.  Ano, vím, že apoštolové a po nich i další svatí lidé obraceli ke Kristu také mocné světa, aby je vyučili v cestě Kristově, ale nikde v Písmu, ani v kázání kohokoliv, jsem neslyšel, že by si lid křesťanský ustanovil  krále ve jménu víry Kristovi. A to až do doby, kdy Silvestr obrátil na víru  římského císaře, který si ponechal vše, co v moci pohanské držel. A tak moc římského císařství se postavila pod víru, podobně také v dalších zemích. Ale také je nám známo, že skrze tu světskou moc pronikl do církve Kristové antikrist a ta veliká nevěstka, co sedí na římském stolci, všechny své jedy mohla volně rozšířit. Neboť tato moc byla do církve přijata i s poctami, zbožími a práv, jak je dříve u pohanství požívala. A ta sama moc pak obdarovala kněze lény; sama falešně víru přijala a teď úplatky kněze o víru připravila.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 152x

Věčné zatracení: Zanecháni napospas...

25. listopad 2009 | 23.46 | rubrika: Slovíčko

Vážený čtenáři,
už jste se někdy zamýšleli nad tím, co asi cítili pasažéři lodi Titanik, když na potápějící se lodi pozorovali  vzdalující se poslední záchranné čluny, ve kterých pro ně nezbylo místo? Když viděli, jak voda vede svůj vítězný zápas a jak jim zbývá posledních pár minut života? Před nějakou dobou ztroskotala jedna ruská atomová ponorka, která uvízla někde na hlubokém mořském či oceánském dně. Posádka zajistila jaderné zbraně a pak je čekalo několik hodin, možná dnů, života, dokud pomalu nevydýchali všechen vzduch. Zanecháni napospas. Údajně se tam v té době naprosto rozpadla veškerá vojenská morálka, kapitán byl napaden a ubit, námořníci si na něm vylili svou zlost a frustraci. Ale podrobnosti si již nepamatuji, nevzpomínám si ani na název té ponorky.

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 1 (3x) | přečteno: 333x

Věčné zatracení: Pláč a skřípění zubů

24. listopad 2009 | 18.13 | anketa v článku | rubrika: Slovíčko

Vážený čtenáři,

v článku o Doubletalku jsem přislíbil, že se k některým otázkám vrátím. Rozhodl jsem se nakonec rozvést téma, které bylo často nesprávně chápáno: Otázka věčného zatracení. Křesťanské zvěsti o zatracení se údajně rozumí ve smyslu této věty: Boží spravedlnost vyžaduje věčná muka či zánik (anihilaci). Rád bych toto tvrzení trošku uvedl na pravou míru. Vím, že je nepopulární, ba přímo směšné psát v dnešní době o pekle a zatracení. Víra v peklo vzbuzuje v dnešním materialismu mnoho nadřazených úsměvů. Ale přesto, tato zvěst tvoří nedílnou součást křesťanské zvěsti. Jedná se o dobrou zprávu. A protože tento blog chce být křesťanským, nemůže a ani nechce se této otázce vyhnout.

komentáře (11) | přidat komentář | hodnocení 2.5 (2x) | přečteno: 464x

Věrnost sboru podruhé...

23. listopad 2009 | 05.22 | rubrika: Osobni
Autor blogu vyžaduje pro čtení tohoto článku heslo.
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 2 (1x) | přečteno: 15x

Řekněte mi, že astrologie funguje...

22. listopad 2009 | 05.45 | rubrika: Polemiky

Řekněte mi, že astrologie funguje a já vám odpovím: Ano, máte pravdu... Řekněte mi, že funguje vyvolávání duchů a já pokývám hlavou...Ať se přihlásí všichni proutkaři, psychotronici, ti, co se ptají různých virgulí a já jim prohlásím: Ano, funguje to... Stejně tak přikývnu všem, co se modlí k andělíčkům, Madonám, Antoníčkům a Františkům, kteří u soch a pramenů hledají spásu: Ano, podle vaše víry se vám staň... Nechť si o slovo řeknou přírodovědci a začnou mi přednášet o evolučních procesech v přírodě, o tom, jak silní přežývají na úkor slabších a i jim přikývnu. Stejně tak i všem těm, kdo propagují volné ruky trhu a jiné zaručené ekonomicnké postupy, těm, kdo čtou z karet, z ruky, z kávových sedlin, těm, kdo píchají špendlíny do figurínek i těm, kdo tancem zahánějí zlé démony.. Všem já pravím: Ano, funguje to...

Avšak i Titanik fungoval a skončil na dně ledového moře...

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 3 (2x) | přečteno: 98x

O sobectví a závisti...

21. listopad 2009 | 07.50 | rubrika: Ješua Siráchovec

Skrblíkovi není bohatství k ničemu dobrému.
A nač je majetek závistivci?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 5 (1x) | přečteno: 89x

Blaze tomu, kdo neztratil naději..

21. listopad 2009 | 07.49 | rubrika: Ješua Siráchovec

Srdce mění tvář člověka buď k dobrému, nebo ke zlému.
Veselá tvář je znamením srdce,
které se obírá dobrými věcmi.
Blaze člověku, který se neprohřešil svými ústy
a nezakusil trýzeň zármutku pro své hříchy.
Blaze tomu, koho neobviňuje svědomí a kdo neztratil naději.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Petr Chelčický: Co je knězi do moci světské?

20. listopad 2009 | 07.35 | rubrika: O trojím lidu-PCh

Vážený návštěvníku tohoto blogu,

rád bych ti nabídl sérii traktátu českého apoštola Petra Chelčického "přežvýkanou" do současné češtiny. Dnes tě zvu k pátému dílu úvahy Petra Chelčického na téma: "O trojím lidu." Máš - li zájem, neváhej a se srdcem otevřeným vejdi.

Pro tento naprostý rozpor světského práva skrze moc a práva Kristova skrze milost, musíme jasně a otevřeně říci, že toto dvojí právo nemůže spolu koexistovat ve jménu jedné víry Kristovi.Nemůže koexistovat právo Kristovo a právo světa. Vždyť něco jiného je konání člověka, který mocí přinucen nemá jinou alternativu a konání člověka, který láskou činí skutky dobré vůle stojící na slovech Boží Pravdy.  Z toho zřetelně vyplívá, že stejně jako je daleko moc světská od Pravdy Kristově zaznamenané v Písmě Jeho, tak daleko je víra Kristova od potřeb moci světské. Moc vírou nejedná a víra moci nepotřebuje. Víra svou plností a zachováním nezávisí od moci. Ale jako je motivací mocí hromadit zboží, početnost družin vojáků, hradů a pevných měst, tak motivace a prospěch víry spočívá v Moudrosti Boží a Síly Ducha Svatého. A tak bez moci, která vzbuzuje strach a odstrašuje člověka tak, že ztrácí svobodu jednání, víra pevně stojí, opírajíc se o moc Ducha. Vždyť jak apoštol píše: "Nepřijalí jste ducha bázlivosti, ale Ducha Synů Božích, v kterém voláme Abba, Otče." tito bratři a sestry, kteří pod tuto správu náleží, já osobně považuji za tělo Kristovo Duchovní.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 143x

Údajný křesťanský doubletalk:

19. listopad 2009 | 16.49 | rubrika: Polemiky

Uživatel SSNS uveřejnil na webu granosalis (http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=9994&mode=nested&order=0&thold=0) článek, jakýsi slovník, co znamenají pojmy, které křesťané vyslovují. Dovolte mi k pár bodům napsat komentářík, přičemž platí pravidlo, že mlčení znamená souhlas...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 103x

Filmotéka: Návrat Sommersbyho

18. listopad 2009 | 18.35 | rubrika: Filmotéka

Holywood. Slovo, které v nás poslední dobou vyvolává spojitosti s brakovou pokleslou kulturou, marnotratnými hvězdami, s kýčovitým exportem prázdného amerikanismu. Avšak i v takovéto továrně vznikají umělecké skvosty. Jedním z těchto skvostů je pro mne film režiséra Jona Amiela z roku 1993, Návrat Sommersbyho.

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 246x

Petr se obrátil 3x, možná 4x

17. listopad 2009 | 08.56 | rubrika: Slovíčko

Vážený čtenáři,

na začátek mám k Vám jednu takovou malou otázku: Kolikrát jste se obrátili k Bohu? Jednou, dvakrát? Nebo ještě nikdy? Život křesťana je plný obrácení. Každou chvilku stojíme před rozhodnutím, zda - li se obrátit čelem ke Kristu anebo k hříchu. Ale nemám na mysli takováto malá obrácení. Ale spíše chvíle, kdy si člověk s plnou váhou uvědomil, že Ježíš Kristus je Pánem a Spasitelem Jeho Života, že Jemu chce sloužit a nechce již mít nic společného s bahnem a špínou hříchu a satanova světa. My, křesťané, voláme lidi k takovémuto obrácení. Někdy se toto naše volání zjednoduší do výkřiku: "Jednou a navždy." Ale třeba takový Danda Fajfr tuším vypráví, že se obrátil na dvakrát, nebo na třikrát. Alois Boháček, kazatel z BJB Aš, zase jednou vyprávěl, jak se farář z jedné tradiční denominace podivil, že Alois, syn kazatele, vůbec potřeboval ve svém životě nějaké obrácení. Když jsem měl pohovor se staršostvem při přijímání do sboru, také se mne ptali na chvíli obrácení. Ale já jsem ji nevěděl. U mne to byl v podstatě proces, postupný, pomalý, trvající nějakých 8, 9. let. Ano, zpětně si vybavuji některé chvíle, které se dají obrácením nazvat. Ale přesto to byl pozvoný proces.

Vážený čtenáři, takový apoštol Petr se obracel natřikrát, možná dokonce na čtyřikrát. Pojďme se na jeho obrácení podívat společně...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.8 (5x) | přečteno: 263x

Přísahu věrnosti bych nemohl složit

15. listopad 2009 | 10.20 | rubrika: Zaujalo mne.

Ján Slota, předseda strany SNS, údajně předložil do slovenského parlamentu návrh zákona o vlastenectví. Zákon vyžaduje přísahu věrnosti republice s následujícím textem:

"Slibuji na svoji čest a svědomí věrnost a oddanost Slovenské republice, ústavním zásadám a demokratickému zřízení. Slibuji, že jako občan SR budu podle svých možností a schopností oddaně a věrně chránit svou vlast, její územní celistvost, svrchovanost, státní suverenitu a mít v přirozené úctě státní symboly".

Jestliže by obdobný zákon prošel parlamentem českým, nemohl bych takovouto přísahu složit a také bych nechtěl, aby ji skládali třeba mé děti. V textu přísahy mi chybí odkaz na soulad toho, co slibuji, s vlastním svědomím a náboženským přesvědčením. Nemohu slíbit věrnost republice ve věcech, která nejsou v souladu s Boží vůli. Přísaha se mne ptá po možnostech a schopnestech, ne zda - li to či ono je anebo není v souladu s mým svědomím. Odkaz na ústavní zásady a demokratická zřízení mi osobně nestačí. Ústavu lze svévolně upravit, demokratické zřízení se dá zneužít.

Celá zpráva: http://www.novinky.cz/zahranicni/184380-slota-chce-aby-slovaci-skladali-slib-vernosti-statu.html

komentáře (4) | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 212x

Je den jako den?

14. listopad 2009 | 11.20 | rubrika: Polemiky

Když jsem psal článek s názvem: "Sobota nebo neděle?", čekal jsem polemiku hlavně od svých bratrů z adventistů. Ale ti si toho článku ani nevšimli, nezaregistrovali jej. Místo nich se ale ozvali křesťané, kteří vyznávají liberalismus v otázce odděleného dne. Údajně je den jako den. Já osobně se s tímto názorem neztotožňuji. Tímto článkem bych rád shrnul důvody, proč ne.

komentáře (3) | přidat komentář | hodnocení 2.5 (2x) | přečteno: 197x

Galerie osobností: Petr Chelčický

13. listopad 2009 | 15.59 | rubrika: Galerie osobností.

Vážený čtenáři,

po malé přestávce se dostáváme k vrcholu našeho povídání o osobnostech českého národa: Dnes máme na programu Petra Chelčického.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 129x

Filmotéka: Jan Hus a Otevři oči...

12. listopad 2009 | 11.25 | rubrika: Filmotéka

Vážený čtenáři,

po delší přestávce v tomto seriálu bych Vás rád odškodnil tím, že Vám nabídnu svůj názor na dva filmy, které se na první pohled spolu zdají nesouvisející: Jan Hus natočený v roce 1954 režisérem Otakarem Vávrou a španělský film s názvem "Otevři oči", v originále "Abre los ojos",  režiséra Alejandra Amenábara.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 133x

Násilí vírou nejedná a víra násilí nepotřebuje...

11. listopad 2009 | 17.37 | rubrika: O trojím lidu-PCh

Vážený návštěvníku tohoto blogu,

rád bych ti nabídl sérii traktátu českého apoštola Petra Chelčického "přežvýkanou" do současné češtiny. Dnes tě zvu ke čtvrtému dílu úvahy Petra Chelčického na téma: "O trojím lidu." Máš - li zájem, neváhej a se srdcem otevřeným vejdi.

Z tohoto důvodu je moc násilí a zastrašování jako základ práva. Ale toto platí kvůli zločincům, kteří žijí bez víry i charakteru,  které právo odstrašujícími tresty nutí, aby upustili od svých zločinů a nových aby se nedopouštěli. To vše vrchnost činí pro svůj užitek, aby jeden nesvedl druhého a tak aby ve svém panství nepřišli o žádného poddaného. Proto vytrvale trestá každé zlo i nad tím nejmenším, protože chce mít i z toho nejmenšího užitek. Proto tolik usiluje nastolit bezpečí. Proto pouze a jen pro strach lid nemoudrý, který nezná Boha ani Jeho Spravedlnost, se poddává meči, který jim přikazuje. Avšak ať se zdá opak, přesto samotnou pravdou není motivována ani jedna strana mince: Jedni pro svůj zisk trestají a druzí poslouchají ze strachu, že jinak přijdou k úhoně. Byť ani ten, ani onen, ctnost v sobě nemá, přesto výsledkem je oboustranné dobro. Avšak jak je patrno, toto právo a tato spravedlnost  je vzdálená víře Kristově, neboť zde se jedná jen o hledání vlastního sobeckého prospěchu. A ještě doplňuji, že pro stát je menší zlo, když skrze byť takovouto moc se v míru spravuje a tak je všechen zločin a žaloba vymícena. Ale přemnožená a vzájemně nepřátelská vrchnost  to dobré kazí, že ani pravda, ani pokoj, nezavládne zemi a žádné právo nezůstane v lidu. A tak když někdo něco má, po tom mnozí vztáhnou ruku, tlustý na kost zhubne a hubený sice může mít svou čest, ale nic z toho.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 110x

O bohatství, chudobě a o lásce k bližnímu

10. listopad 2009 | 21.42 | rubrika: Ješua Siráchovec

O bohatství, chudobě a o lásce k bližnímu
=========================================

Každý živočich miluje sobě podobného
a každý člověk svého bližního.
Všechno tvorstvo se sdružuje podle svého druhu
a člověk přilne k sobě rovnému.

Jak může být vlk ve spolku s beránkem?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.5 (2x) | přečteno: 117x

Tomu, kdo tě prosí, dej

9. listopad 2009 | 19.53 | rubrika: Učení na hoře

Po pause, která byla trošku delší než obvykle, Vás, vážený čtenáři, opět zvu ke studiu Kristových slov pronesených v rámci Jeho Učení na hoře. Zde je další z nich:
Kdo tě prosí, tomu dej, a kdo si chce od tebe vypůjčit, od toho se neodvracej.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (1x) | přečteno: 141x

Moudrost a pochopení Zákona jsou dary od Boha

6. listopad 2009 | 11.15 | rubrika: Ješua Siráchovec


Moudrost, rozvaha a znalost Zákona pocházejí od Hospodina,
láska a cesty dobrých skutků jsou od něho.
Bloudění a temnota byly stvořeny pro hříšníky,
kdo se chvástají zlem, ve zlu zestárnou.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 93x

Chelčický:Jak chceš v Kristu válčit a zastrašovat?

5. listopad 2009 | 10.47 | rubrika: O trojím lidu-PCh

Vážený návštěvníku tohoto blogu,

rád bych ti nabídl sérii traktátu českého apoštola Petra Chelčického "přežvýkanou" do současné češtiny. Dnes tě zvu ke třetímu dílu úvahy Petra Chelčického na téma: "O trojím lidu." Máš - li zájem, neváhej a se srdcem otevřeným vejdi.

Tímto výše uvedeným výkladem, který ještě níže rozvedu, jsem tě chtěl vyzvat, abys sám posoudil, jestli jde Zákon Kristův v prolévání krve ve stopách Zákona Starého. Jestliže se tedy nebojíš, pak jdi a jasně ukaž králům, knížat a pánům cestu Kristova Zákona a oni se naplňujíc tuto cestu jistě stanou svatými. Když tedy vezmeš Písmo ze Staré nebo Nové smlouvy, jakékoliv místo, kde se podle tvého názoru jasně a zřetelně v Kristu ustanovují páni a  knížata, pak se ujistíš, že jim legitimně schvaluješ jejich pravomoc podle popisu práce z Kristova Učení. Jestliže tedy tvrdíš, že tento Trojí Lid tvoří Tělo Kristovo, pak tedy říkej i to, že toto tělo má být spravováno právě Zákonem Kristovým! Jestliže si Ježíš vybral tělo z takového trojího lidu, pak tedy Zákonodárce svěřil ruce tohoto těla světské moci, aby mečem prospívala ostatním údům. Ale tento výklad nemá oporu ve víře v Krista, ani v Písmu Svatém zjeveným Duchem Svatým, ale nyní  mnozí kněží a duchovní jej takto vykládají, aby druhé oklamali. Vždyť přece kdo je pod Zákonem Kristovým, má jistotu spasení, tam směřuje cesta Zákona a to mají kazatelé v lidech povzbuzovat a ukazovat! Protože kdyby víra Kristova pověřila státní moc bojem a trestáním, proč by Kristus měnil zákon židovský za jiný duchovní? Jestliže by chtěl, aby se v Jeho Jménu sekalo, věšelo, topilo, pálilo a jinak krev z lidí cedilo, jaká by tedy byla ona změna z krvavých požadavků předešlé smlouvy?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 186x

O svobodě...

5. listopad 2009 | 09.01 | rubrika: Z mého života

Nedávno jsem se oženil. Někdo by řekl, že jsem "ztratil svobodu." Tak to nazývá i okolní  svět, dnešní společnost. Já to však vnímám jinak. Já osobně jsem svatbou svobodu získal.

Získal jsem svobodu milovat svou ženu, starat se o ní, pečovat o ní, snídat s ní, obědvat s ní, povečeřet s ní. Získal jsem svobodu pussinkat svou ženu. Tuto svobodu nemá žádný jiný muž na celém světě.

Podobně i ve vztahu s Bohem. Někdo by si mohl myslet, že ve vztahu s Bohem ztratí svobodu a proto se třeba nechce stát křesťanem. Já osobně jsem ale u Boha svou svobodu našel. Svobodu milovat Boha a být jím milován...

A dobře mi tak!!!

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Vznešeným Theofilům...

4. listopad 2009 | 06.23 | rubrika: Slovíčko

...rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu důkladně prošel, že ti to v pravém sledu vypíši, vznešený Theofile, abys poznal hodnověrnost Slov, která ti byla sdělena... Lukáš 1, 3n

Vážení přátelé, milý čtenáři, kdo to byl, ten Theofilus, kterého oslovuje evangelista Lukáš?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 149x

Transexualita

3. listopad 2009 | 21.20 | rubrika: Polemiky

Transsexualita (neboli transsexualizmus) je stav nesouladu mezi psychickým a anatomickým pohlavím. Transsexuálem je buď člověk, který má primární pohlavní znaky muže, ale cítí se být ženou (tzv. "male to female", MtF, "z muže na ženu") nebo člověk, který má primární pohlavní znaky ženy, ale cítí se být mužem (tzv. "female to male", FtM, "z ženy na muže"). V různých společnostech se liší, jak lidé takový stav prožívají i jak společnost k takovým lidem přistupuje. V 90. letech 20. století se zformovala hnutí transsexuálů, která prosazují rovnoprávnost a důstojnost transsexuálních lidí a právo na lékařskou i úřední změnu pohlaví; vůči snahám o změnu pohlaví se staví odmítavě nebo rozpačitě konzervativnější části společnosti.

Pohlavní identita, tedy psychická nebo společenská příslušnost k určitému pohlaví, je jinou otázkou než sexuální orientace.

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 1.5 (30x) | přečteno: 6.036x

Italský kněz sezdal muže s transsexuálkou

2. listopad 2009 | 09.43 | rubrika: Zaujalo mne.

Florentský arcibiskup Giuseppe Betori odvolal z farnosti kněze, který v neděli přes jeho varování sezdal muže s transsexuálkou. Arcibiskup v komuniké uvedl, že šlo o "fingování svátosti (manželství) bez jakékoli hodnoty vzhledem k tomu, že chyběly ustavující prvky pro církevní sňatek". Kněze vyzval, aby se nějakou dobu věnoval přemýšlení a modlitbám.

Celá zpráva: http://cs.christiantoday.com/article/italsky-knez-odvolan-kvuli-sezdani-muze-s-transsexualkou/15882.htm

komentáře (12) | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Sobota nebo neděle?

1. listopad 2009 | 12.21 | rubrika: Polemiky

Celistvé a úplnější vyučování o sobotě a neděli zde: http://www.ulozto.cz/8428217/muller-vyucovani-o-sobote-a-nedeli-mp3

Už nějakou dobu tady, na blogu, slibuji, že napíši svůj náhled na svěcení svátečního dne. Jsme jako křesťané volání scházet se v sobotu, nebo v neděli? Vím, že pro nevěřící čtenáře se tato otázka zdá malichernou a dalším důvodem, proč se na křesťany dívat zvrchu, že se dovedou pohádat o prkotiny. Ale pro mnohé křesťany tato otázka svou důležitost má a je pro ně důležité si ji projít a zaujmout k ní vážný postoj.

V úvodu článku bych rád vyjádřil hlubokou úctu k sobotě tak, jak ji vyznávají bratři z církve adventistů sedmého dne. Vidím dobré ovoce, které tato sobota přináší a plně uznávám, že Duch Svatý tuto církev může vést k sobotě skrze určité místa v Bibli. Navíc, první člověk, který mi jako první svědčil o Kristu, byl adventistou. V těch svých šestnácti či sedmnácti let jsem chodil mezi adventistickou mládež a hluboce na mne zapůsobila jejich zásadovost. Plně respektuji a cítím úctu k adventistické sobotě. Ale sám nejsem adventistou. Ke mne Duch Svatý hovoří skrze jiná místa v Bibli a vede mne k neděli. Duch mne také nakonec nepřivedl do církve adventistů, ale do církve bratrské, která světí neděli. A nevidím v tom protiklad, že by si Duch protiřečil, že adventisty vede k sobotě a ostatní křesťanstvo k neděli, nevidím v tom ani blud adventistů, ani nás. O tomto postoji hovořím v tomto článku: http://bohu-a.svetu.cz/387-rozdily-mezi-cirkvemi-a-vedeni-duchem-svatym.html.

komentáře (15) | přidat komentář | hodnocení 4 (5x) | přečteno: 605x