11) Duchovní doprovázení bližního...

30. červen 2012 | 17.57 |

11) Duchovní doprovázení bližního...

Jeden můj bráška v Kristu měl nějaké vážné problémy a já jsem to týdny nevěděl. A to jsem s ním pomalu denně jezdil vlakem do práce. Tato skutečnost mne přivádí k sebezpytování. Jak moc se o tohoto brášku zajímám, že mi takováto věc mohla uniknout? Vždycky vypadal v pohodě, nechal jsem se tím ukolébat? Kolikrát jsem mu vlastně kdy s čímkoliv pomohl? Třikrát, dvakrát, ani jednou? Tak proč by tedy měl u mě hledat pomoc teď?

Duchovní služba je vlastně duchovní doprovázení, takhle to nazývají katoličtí bratři mystici. Možná, když řekneme slovo služba, napadají nás otázky ohledně kvalifikace – kdo je kvalifikován k tomu, aby stál v duchovní službě, jak dlouho je třeba studovat třeba teologický seminář nebo bohosloveckou fakultu, anebo jak dokonalí a svatí musíme být. Když však hovoříme o doprovázení, tak tím vlastně vyjadřujeme, že se na tom můžeme podílet všichni. Jedná se o doprovázení člověka člověkem po jedné cestě za stejným cílem, být s druhým. Prostě a jednoduše: Být.

Duchovní služba, duchovní doprovázení, zahrnuje minimálně tři oblasti lidského života. Každá tato oblast je stejně důležitá. Není nějaká pomoc svatější a některá méně svatá. Všechny mají svůj význam a svůj smysl. Vzájemně se podpírají a doplňují, ba dokonce se podmiňují. Za prvé se jedná o oblast fyzickou. O hmotné potřeby. Apoštol Jakub to popisuje v druhé kapitole svého listu následujícím způsobem: "Budou-li bratr nebo sestra nazí a budou mít nedostatek denní obživy, a někdo z vás jim řekne: ‚Odejděte v pokoji,zahřejte se a nasyťte se,‘ a přitom jim nedáte to, co potřebují pro své tělo, co je to platné?" Modlitba – duchovní služba – bez účinné pomoci na hmotné rovině není nic platná. Kdo může pomoci a nepomůže a místo toho "poslouží duchovně," ten v podstatě neudělá nic. Podpora v hmotné oblasti je součástí modlitby, duchovního boje, o bližního. Je nezastupitelnou úlohou každé církve, sboru, společenství, ba i každého věřícího, zajímat se o druhého, o jeho potřeby i na fyzické rovině a v rámci svých možností, sil a zkušeností nabídnout pomoc.

Druhá oblast, nazvěme ji oblastí duševní či psychologickou. Přátelství. Neste břemena jedni druhým, vybízí nás apoštol Pavel. Břemena, to jsou všelijaká zranění z minulosti, nepříjemné vlastnosti, chyby, starosti, strachy, obavy. Být s druhým a u druhého nejenom v dobách dobrých, ale také v dobách zlých. Neotočit se k druhému zády kvůli jeho břemenům, ale brát jej i s jeho břemeny a tím pádem se podílet na jejich nošení. Třetí obastí doprovázení je doprovázení oblastí duchovní. Jedná se o službu Božím Slovem, evangelizace, napomínání, povzbuzování, služba odpuštění hříchů. Takto komplexně máme v prvé řadě sloužit své rodině, manželce, manželovi, dětem, sourozencům, pak bratrům a sestrám v Kristu a konečně také nevěřícímu okolí.

Když Ježíš vyučuje o duchovním doprovázení, dává nám za příklad nepoctivého správce. Ježíš rád používal kontroverzní slova a přirovnání, chodil na samou hranici provokace, "útočil" na emoce a egoismus. Protože takovéto vyučování je snázeji zapamatovatelné a hlouběji se vryje lidem do srdcí. I my bychom se mohli urazit a říci: "Jakže? My bychom si měli vzít příklad z nepoctivého správce? To on by si měl vzít příklad z nás, ze svatých bezchybných křesťanů!" A přesto Kristus volá nás, "svaté křesťany", abychom se my učili od onoho "nepoctivého správce", a ne naopak. Jakoby nám říkal: "Podívejte se, jak se tento správce – z nesprávných motivací – zajímá o dlužníky svého Pána, jak s nimi nese – nesprávným způsobem – jejich břemena. A jaktože Vy, moji učedníci, nejednáte právě tak – těmi správnými způsoby a ze správných motivací? Vás, svaté, tento nepoctivec zahanbuje a usvědčuje, ne naopak." Příběh nepoctivého správce můžeme nalézt v Lukášově evangeliu, v šestnácté kapitole.

Ježíš Kristus říká: "Chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mne." Po této cestě nejdeme sami, společně s Kristem kráčíme také se svými bratry a sestrami. Nemůžeme jít každý sám, osamoceně, sám za sebe. Jsme volání k tomu, abychom se vzájemně doprovázeli, abychom podpírali jeden druhého.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře