6) Život z víry

29. duben 2012 | 05.00 |

 6) Život z víry

Kdysi dávno, když mi bylo patnáct, šestnáct let, zeptal jsem se Miloše, mého křesťanského kamaráda, který mi jako první zvěstoval Krista, co to znamená: Věřit. Jeho odpověď si asi budu pamatovat do konce života, dá-li Pán. Řekl mi prostou a jednoduchou větu: Věřit znamená důvěřovat.

Zeptejme se však také slovníků. Bible zná pojem "pistis" pro víru a "pisteó" pro věřit. Co to tedy znamená česky – Pistis?

Slovník Ladislava Tichého1 překládá: Víra, důvěra, lidé víry (v množném čísle), věřící, ale také věrnost, spolehlivost, důkaz či dokonce víra jako nauka, tj. nauka víry. Pistos pak jsou věřící, avšak také věrní, spolehliví, věrohodní. Pisteó pak znamená: věřit, uvěřit, důvěřovat, být přesvědčen, svěřit, slovník J.B.Součka2 dodává i slovo "pověřiti". Nechápu však, proč Slovníky ignorují význam "být věrný," když se jedná o sloveso z toho samého podstatného jména.

Velký nedostatek překladů Nového zákona obecně spočívá v tom, že takto důležité a klíčové pojmy jsou překládáné pouze jediným českým "ekvivalentem," přičemž občas (a jen občas) jsou ostatní možnosti překladu uváděny v poznámce pod čarou. Avšak osobně se domnívám, že slova v různých jazycích nenesou význam přesně stejný, avšak vzájemně překrývající se. Pistis v sobě nenese pouze význam víry, ale je i důvěry a věrnosti, ba dokonce obsah nauky či učení. Bohužel, my křesťané však zúžujeme význam slova Pistis pouze na víru. Na příklad Pavlova věta: Cokoliv není z víry, je hřích (Řím 14,23) má zcela jiný smysl (takový subjektivní – že když svému jednání věřím já, pak to není hřích), když uvažujeme o slově pistis v onom úzkém slova smylu, anebo když si na mysli držíme všechny významy tohoto pojmu (pak tento verš nabývá významů objektivních – cokoliv není v souladu s věrností Kristu, s naukou a učením víry, je hřích)3. Život z víry tedy znamená i život z důvěry, život z věrnosti, život plynouci z nauky, z učení víry. Nelze od sebe oddělit život víry od života věrnosti a od života z nauky – z křesťanského učení.

Když Pavel píše o životě víry, používá výraz "žít v Kristu", nebo být "součástí těla Kristova". Tento obraz pochází ze Starého zákona a má význam "uznávat Krista za svého Panovníka, krále, vlastníka"4. Život z víry tedy znamená i život z poddanosti Kristu, poslušnosti Kristu, z uznávání Krista za Svého Krále, Panovníka, vlastníka lidského života.

Cvičebnice "Křesťanský život" pak uvádí čtyři následující "principy" víry:

1)Víra je náš nárok na vlastnictví Božích zaslíbení

2) Víra je přesvědčení založené na zřejmosti Pravdy Božího Slova

3) Víra je měřítko, podle kterého se lidé před Bohem poměřují

4) Víra je klíč k pochopení stvořeného světa, ve kterém žijeme a účelu Božího v dějinách všeobecně a zvláště v našem životě.

Tyto charakteristiky bych však doplnil s tím, že i zde je třeba chápat pojem "víra" v širším významu: Nejenom tedy pouze jako víra, ale také jako důvěra, věrnost, nauka (učení), přijímání Krista za Krále, Panovníka, Vlastníka, víra jako poslušnost Kristu Králi.

Co to všechno však znamená prakticky? Zrovna dneska jsem poslouchal svědectví br. kazatele Daniela Heczka na téma5: "Čemu jsem nově porozuměl a čemu mě Pán Bůh v nemoci naučil." Myslím si, že poslech svědectví života jednoho věrného vydá za mnohem více, než jakkoliv vybroušené, moudré, teologické, avšak přesto teoretické psaní...

1Vydáno v rámci publikace: "Nestlé-Aland: Řecko-Český Nový Zákon – Slovník novozákonní řečtiny", vydala Česká Biblická Společnost Praha : 2011

2Souček,J.B. Řecko – Český slovník; úprava Heller J. a Pokorný P., Kalich – Praha : 2003

4Viz např 2Sam 5,1; 1.Par11,1; 2Sam 20,1; 1Kr 12,6; 2Par 10,16

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře