MP3: Trochu jiný pohled na Peklo

27. duben 2012 | 08.51 |

Nahrávka určená i pro ty, pro které je "klasické" učení o pekle kamenem úrazu - záznam z včerejší biblické hodiny.

Link: http://v.mlynar.sweb.cz/VM/Biblicka_Hodina-Boj_S_Gogem_A_Ohnivé_Jezero.mp3

Obsah:
1) Možnosti výkladu tisíciletého království
2) Tisícileté království
3) Boj s Gógem Magógem
4) Ohnivé jezero

Příprava:

1Uviděl jsem, jak z nebe sestupuje anděl, který měl klíč od bezedné propasti a ve své ruce veliký řetěz. 2Zmocnil se draka, toho dávného hada, jenž jest Ďábel a Satan, na tisíc let jej spoutal 3a uvrhl do bezedné propasti. A zamkl a zapečetil ji nad ním, aby již nesváděl národy, dokud se nedovrší těch tisíc let. Potom musí být ještě na krátký čas rozvázán. 4A spatřil jsem trůny a ty, kteří se na ně posadili, a byl jim svěřen soud; uviděl jsem také duše těch, kteří byli sťati pro Ježíšovo svědectví a pro Boží slovo, i ty, kteří se nepoklonili šelmě ani jejímu obrazu a nepřijali její cejch na čelo ani na ruku. I ožili a kralovali s Kristem tisíc let. 5Ostatní mrtví neožili, dokud se těch tisíc let nedovršilo. To je první vzkříšení. 6Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení; nad těmi druhá smrt nemá pravomoc, nýbrž budou kněžími Božími a Kristovými a budou s ním kralovat tisíc let. 7Až se těch tisíc let dovrší, bude Satan propuštěn ze svého vězení 8a vyjde, aby svedl národy, které jsou ve všech čtyřech úhlech země, Góga i Magóga, a shromáždil je k boji; a bude jich jako písku v moři. 9Vystoupili na šíři země a obklíčili ležení svatých a milované město. Ale sestoupil oheň z nebe a pohltil je. 10A Ďábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a síry, kde je šelma a falešný prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků. 11A uviděl jsem veliký bílý trůn a toho, kdo na něm seděl; před jeho tváří zmizela země i nebe a jejich místo již více nebylo. 12A uviděl jsem mrtvé, velké i malé, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Byla otevřena i jiná kniha, to jest kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých skutků, zapsaných v těch knihách. 13A moře vydalo mrtvé, kteří v něm byli, i Smrt a Hádes vydali mrtvé, kteří v nich byli, a každý byl souzen podle svých skutků. 14A Smrt a Hádes byli uvrženi do ohnivého jezera. To je ta druhá smrt: ohnivé jezero. 15A kdo nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera.Zjevení 20K

22Jako v Adamovi všichni umírají, tak také v Kristu budou všichni obživeni.

23Každý však ve svém pořadí: jako prvotina Kristus, potom při jeho příchodu ti, kdo jsou Kristovi, 24potom bude konec, až Kristus odevzdá království Bohu a Otci a zruší každou vládu, každou vrchnost i moc. 25Neboť on musí kralovat, dokud nepoloží všechny nepřátele pod jeho nohy. 26Jako poslední nepřítel bude zahlazena smrt. 1Kor 15k


1I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů ponese ovoce. 2A spočine na něm Duch Hospodinův: Duch moudrosti a rozumnosti, Duch rady a udatnosti, Duch poznání a bázně před Hospodinem. 3Bude mít zálibu v bázni před Hospodinem a nebude soudit podle toho, co vidí svýma očima, ani rozhodovat podle toho, co slyší svýma ušima, 4ale bude spravedlivě soudit chudé a podle práva rozhodovat pro pokorné v zemi. Bude bít zemi holí svých úst a duchem svých rtů usmrtí ničemu. 5Spravedlnost bude pásem jeho boků a věrnost pásem jeho beder. 6Pak vlk bude pobývat s beránkem a leopard uléhat s kůzletem. Tele, mladý lev a krmný dobytek budou spolu a malý chlapec je povede. 7Kráva i medvědice se budou pást, i jejich mláďata budou uléhat spolu. Lev bude požírat píci jako skot. 8Kojenec si bude hrát nad hadí dírou a odstavené dítě strčí ruku do doupěte zmije. 9Nikdo nikomu neublíží ani neuškodí na celé mé svaté hoře, protože země bude naplněna poznáním Hospodina, tak jako vody pokrývají moře. Izajáš 11K


17"Hle, já stvořím nová nebesa a novou zemi. Věci minulé nebudou připomínány, nevstoupí na mysl. 18Veselte se, jásejte stále a stále nad tím, co stvořím. Hle, já stvořím Jeruzalém k jásotu a jeho lid k veselí. 19I já budu nad Jeruzalémem jásat a veselit se ze svého lidu. Nikdy víc už nebude v něm slyšet pláč ani křik.20Nikdy už tam nebude dítě, které zemře v několika dnech, ani stařec, který by se nedožil plnosti věku, protože bude mladíkem, kdo zemře ve stu letech. Ale hříšník, byť stoletý, bude zlořečen.  21Vystavějí domy a usadí se v nich, vysázejí vinice a budou jíst jejich plody.22Nebudou stavět, aby se tam usadil jiný, nebudou sázet, aby z toho jedl jiný. Dny mého lidu budou jako dny stromu. Co svýma rukama vytvoří, to moji vyvolení sami spotřebují.23Nebudou se namáhat nadarmo a nebudou rodit pro náhlý zánik, neboť jsou potomstvem těch, kdo byli Hospodinem požehnáni, oni i jejich potomci.24Dříve než zavolají, já odpovím; budou ještě mluvit a já je už vyslyším. 25Vlk a beránek se budou pást spolu a lev jako dobytče bude žrát slámu, hadu však bude potravou prach. Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře," praví Hospodin. Izajáš 65K


3Druhý anděl vylil svou misku do moře, a změnilo se v krev jako krev mrtvého a všechna živá duše, která byla v moři, zemřela. Zj 16K


11A uviděl jsem otevřené nebe, a hle, bílý kůň, a ten, kdo na něm seděl, se jmenoval Věrný a Pravý; spravedlivě soudí a bojuje. 12Jeho oči byly jako plamen ohně a na hlavě měl mnoho diadémů; má napsané jméno, které nezná nikdo než on sám. 13Je oblečen do pláště zbroceného krví a jeho jméno je Slovo Boží. 14A vojska, která jsou v nebi, jela za ním na bílých koních, oblečená do bělostného čistého kmentu. 15Z jeho úst vychází veliký ostrý meč, aby jím bil národy; bude je pást železnou berlou. On bude šlapat lis vína planoucího hněvu Všemohoucího Boha. 16Na plášti a na svém boku má napsáno jméno: Král králů a Pán pánů. 17A uviděl jsem jednoho anděla, jak stojí ve slunci. Mocným hlasem zvolal na všechny ptáky, letící prostředkem nebe: "Pojďte, shromážděte se k veliké Boží hostině, 18abyste jedli těla králů a těla vojevůdců a těla silných, těla koní i těch, kdo na nich sedí, těla všech, svobodných i otroků, malých i velikých." 19A uviděl jsem šelmu a krále země i jejich vojska shromážděná, aby rozpoutali válku proti tomu, jenž seděl na koni, a proti jeho vojsku. 20Ale šelma byla zajata a s ní falešný prorok, který před ní činil znamení, jimiž svedl ty, kdo přijali cejch šelmy a kdo se klaněli jejímu obrazu; ti dva byli za živa uvrženi do ohnivého jezera, hořícího sírou. 21Ostatní byli zabiti velikým mečem, který vyšel z úst toho, jenž seděl na koni. A všichni ptáci se nasytili jejich těly. Zjevení 19k


1I stalo se ke mně Hospodinovo slovo: 2Lidský synu, nastav svou tvář proti Gógovi v zemi Magógu, přednímu knížeti Mešeku a Túbalu, a prorokuj proti němu. 3Řekneš: Toto praví Panovník Hospodin: Hle, jsem proti tobě, Gógu, přední kníže Mešeku a Túbalu. 4Obrátím tě zpět, vložím do tvých čelistí kruhy a vyvedu tě i celé tvé vojsko, koně a jezdce, všechny dokonale oblečené, početné shromáždění,...7Pevně stůj a připrav se, ty a všechna tvá shromáždění, která jsou shromážděna kolem tebe. Budeš pro ně stráží. 8Po mnohých dnech budeš navštíven, v posledních letech přijdeš do země zotavené od meče, shromážděné z mnohých národů, na izraelské hory, které byly stále pustinou. Ona je vyvedená z národů a všichni budou pobývat v bezpečí. 9Tu vystoupíš, přijdeš jako bouře, budeš jako oblak, abys zakryl zemi, ty i všechny tvé šiky a mnohé národy s tebou. 10Toto praví Panovník Hospodin: I stane se v onen den, že něco vstoupí do tvého srdce a ty ukuješ zlý plán. 11Tu řekneš: Vytáhnu na neopevněnou zemi, přijdu k těm poklidným, kteří bydlí v bezpečí, ke všem obyvatelům, kteří nemají hradbu ani závoru ani vrata, 12abych ukořistil kořist a uloupil lup. Abys obrátil svou ruku na obydlené trosky a k lidu shromážděnému z národů, který se zabývá dobytkem a zbožím, k těm, kteří bydlí ve středu země. ... 14Proto prorokuj, lidský synu, a řekni Gógovi: Toto praví Panovník Hospodin: Což se to v onen den, až bude můj lid Izrael bydlet v bezpečí, nedozvíš? 15Vyjdeš ze svého místa z odlehlých končin severu, ty a s tebou mnohé národy, všichni jezdci na koních, velké shromáždění a početné vojsko. 16Vytáhneš na můj lid Izrael jako oblak pokrývající zemi. V posledních dnech se stane, že tě přivedu na svou zemi, aby mě poznaly národy, až budu skrze tebe posvěcen před jejich očima, Gógu. Ezechiel 38k


1A ty, lidský synu, prorokuj proti Gógovi a řekni: Toto praví Panovník Hospodin: Hle, jsem proti tobě, Gógu, přední kníže Mešeku a Túbalu. 2Obrátím tě zpět, povleču tě a vyvedu tě z odlehlých končin severu. I přivedu tě na izraelské hory. 3Vyrazím ti luk z levé ruky a šípy z pravé ruky ti nechám vypadnout. 4Na izraelských horách padneš ty a všechny tvé šiky i národy, které jsou s tebou. Dám tě za pokrm dravému ptactvu, kdejakému okřídlenci a polní zvěři. ... 12Dům izraelský je bude pohřbívat sedm měsíců, aby očistil zemi. 13Všechen lid země bude pohřbívat a bude jim to ke cti. V ten den budu oslaven, je výrok Panovníka Hospodina. 14A lid nastálo oddělí muže procházející zemí, kteří budou pohřbívat padlé vetřelce ponechané na povrchu země, aby ji očistili. Budou ji prohlížet poté, co uplyne sedm měsíců. 15Ti procházející projdou zemí, a kdo uvidí kost člověka, postaví vedle ní pomník, dokud ho hrobaři nepohřbí v Údolí Gógova hlučícího davu. 16Bude také město jménem Hamóna. Tak očistí zemi. 17A ty, lidský synu, toto praví Panovník Hospodin: Řekni ptactvu, každému okřídlenci a veškeré polní zvěři: Shromážděte se a přijďte, seberte se z okolí na můj obětní hod, který vám předkládám, velký obětní hod na izraelských horách. Najíte se masa a napijete se krve. 18Budete jíst maso hrdinů a budete pít krev knížat země; beranů, jehňat, kozlů a býčků, samých to vykrmených bášanských dobytčat. 19A budete jíst tuk do nasycení a pít krev do opilosti z mého obětního hodu, který jsem vám předložil. 20Nasytíte se u mého stolu koňmi a vozbou, hrdiny a všemi bojovníky, je výrok Panovníka Hospodina. Ezechiel 39k.


47Ten otrok, který znal vůli svého Pána, a přece všechno nepřipravil a neudělal podle jeho vůle, bude velmi zbit. 48Kdo ji však neznal a učinil něco, co si zaslouží rány, bude zbit méně. Od každého, komu bylo hodně dáno, bude také hodně vyžádáno, a komu svěřili hodně, od toho budou žádat více." Lukáš 47k


21"Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: ‚Nezavraždíš.‘ Kdo by zavraždil, propadne soudu. 22Já vám však pravím, že soudu propadne každý, kdo se bez příčiny hněvá na svého bratra. Kdo by svému bratru řekl: ‚Raka‘, propadne veleradě. Kdo by mu řekl: ‚Blázne‘, propadne ohnivé Gehenně. 23Jestliže tedy přinášíš svůj dar na oltář a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, 24zanech tam před oltářem svůj dar a odejdi; nejprve se usmiř se svým bratrem, a pak přijď a obětuj svůj dar. 25Dohodni se se svým odpůrcem rychle, dokud jsi s ním na cestě, aby tě snad odpůrce nevydal soudci a soudce strážci, a byl bys uvržen do vězení. 26Amen, pravím tobě: Jistě odtamtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš poslední haléř." Matouš 5k


31Proto vám pravím: Každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu odpuštěno nebude. 32A tomu, kdo by řekl slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno; ale tomu, kdo by promluvil proti Duchu Svatému, nebude odpuštěno ani v tomto věku, ani v budoucím." Matouš 12K


Aión: Dávnověk, minulost, budoucnost, věčnost; doba světa, historická doba, svět, věk, dlouhý čas, časový úsek; věk – zejména ve smyslu čas vyměřený danému světu (J.B.Souček); Aión věčnost znamená tehdy, kdy daný úsek dějin je poslední a za ním už není žádný nový věk.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář