Křesťanství pro slabochy a zrádce - Vyznání víry

12. duben 2012 | 17.00 |
› 

1) Věřím v Jednoho Jediného Boha - Otce, Syna i Ducha Svatého (Mt 28,19)

2) Věřím, že Myšlení Otce je tak mocné, že zosobňuje v osobě Syna (Jan 1,1nn)

3) Věřím, že Bůh stvořil nebe a zemi. Věřím, že Bůh stvořil všechno živé včetně člověka na Zemi během sedmi dnů. (Gn 1k)

4) Věřím, že Bůh stvořil člověka, jako muže a ženu stvořil jej a požehnal jim. (Gn 1,26n)

5) Věřím, že sedmý den stvoření Bůh "odpočinul" od Svého Díla a věnoval svoji péči člověku (Gn 2k)

6) Věřím, že prvotní stvoření bylo stvořeno jako "velmi dobré," bez místa pro smrt, utrpení či vzpouru proti Bohu. (Gn 1,31)

7) Věřím, že člověk skrze Adama padnul do hříchu, slabosti, nedokonalosti. (Řím 5,14-16)

8) Věřím, že hřích a nedokonalost narušila prvotní dokonalé stvoření a poddalo je pod marnost a zánik (Řím 8,20)

9) Věřím, že pádem do hříchu vzniknul svět, ve kterém člověk "jí" ovoce poznání zlého - jí duchovně, duševně i fyzicky. (Gn 3,6)

10) Věřím, že poznání zmíněné v bodě devět v sobě obsahuje poznání intelektuální (školní - např. kobra je jedovatý had), poznání na vlastní kůži (tělo uštklé kobrou poznává, že kobra je jedovatý had) i manželské (člověk se stal manželkou Zla, vstoupil do svazku s ním)
- http://bohu-a.svetu.cz/25403-proc-je-zlo-na-svete.html

11) Věřím, že z Boží milosti ovoce, které přijal Adam, nebylo pouze ovoce poznání Zlého, ale i dobrého, takže i svět vzniklý z tohoto ovoce není pouze Zlý, ale stále v něm je přítomno Dobro a Láska Boží (Gn 3,6)

12) Věřím, že člověk svým pádem do hříchu, se stal otrokem a manželkou Zla (Gn 3k)

13) Věřím, že mzdou hříchu je smrt - smrt, a ne utrpení (ať už v pekle, nebo kdekoliv jinde) (Řím 6,23)

14) Věřím, že před Bohem stojí člověk nahý, že pouze Bůh může zakrýt jeho nahotu. (Gn 3,21)

15) Věřím, že Bůh se stal židovskému národu porodní bábou (skrze Abrahama), učitelem na mateřské a základní škole (skrze Mojžíše), profesorem na Střední (skrze proroky) a docentem na Vysoké škole (v osobě Ježíše Krista)
- http://bohu-a.svetu.cz/719-skola-izraelskeho-naroda.html

16) Věřím, že Bůh požehnal Abrahama a dal mu toto požehnání do dědictví, aby se předávalo z generace na generaci.

- http://bohu-a.svetu.cz/719-skola-izraelskeho-naroda.html

17) Věřím, že Bůh dal Židovskému národu skrze Mojžíše Zákon (Smlouvu) jako vychovatele ke Kristu, aby Zjevil svoji Vůli, ukázal, co to jsou osobní hříchy, a to vše naznačil a vyjádřil s ohledem na vývojový stupeň tehdejšího židovstva (Žáčka první třídy neučíme logaritmy, ale sčítat a odčítat).


- http://bohu-a.svetu.cz/719-skola-izraelskeho-naroda.html + Ga 3,24

18) Věřím, že Bůh posílal Židovskému národu proroky, aby jej připravili na příchod Krista.
- http://bohu-a.svetu.cz/719-skola-izraelskeho-naroda.html

19) Věřím, že Syn se stal Tělem (viz apoštolské vyznání víry - AVV), aby na světě vždy konal Otcovu vůli a tím nám zjevil dokonalý Boží obraz - dokonalé lidství.

20) Věřím, že Syn se narodil z Panny Marie (AVV)

21) Věřím, že Syn přišel na tento svět,aby uzavřel se svým lidem Novou Smlouvu, Zákon. (Iz 42,6)

22) Věřím, že Syn trpěl "pod Pontským Pilátem," (AVV)

23) Věřím, že Syn zemřel za hříchy Svého lidu (viz bod 30) (Iz 53k), že nikdo (ani židé, ani římané) mu život nevzal, on Sám jej dal za Své Ovce (Jan 10,18)

24) Věřím, že Syn byl dán do hroby se svévolníky (Iz 53,9);

25) Věřím, že Syn byl vzkříšen třetího dne (AVV)

26) Věřím, že Syn po svém vzkříšení čtyřicet dní chodil po této zemi (Sk 1,3)

27) Věřím, že Syn po těchto čtyřiceti dnů vystoupil na nebesa (Sk 1,9)

28) Věřím, že Syn sedí po pravici Otcově, odkud přijde soudit živé i mrtvé. (AVV)

29) Věřím, že kdo žije "V" Kristu (viz body 30-32), ten spolu s ("v") Kristem umírá, aby byl spolu s ("v") Kristem i vzkříšen k věčnému životu. (Řím 6,8)

30) Věřím, že do Kristova lidu patří každý, kdo s vírou, důvěrou a věrnosti, s láskou a bázní, přijimá Ježíše Krista za svého Krále, Panovníka, Vlastníka svého života a za svého Spasitele.
- http://quokam.sweb.cz/VM/Kdo_to_jsou_ti_krestane_v2_0.mp3
- http://www.ulozto.cz/8530401/muller-3-4-2011-byt-v-kristu-mp3

31) Věřím, že přijetí Krista popsané v bodě 30, je dílem Ducha Svatého v srdci věřícího (1Kor 12,3)

32) Věřím, že přijetí Krista popsané v bodě 30, je hlavním příznakem křtu Duchem Svatým (v Duchu Svatém), skrze který se věřící stává součásti Těla Kristova - je "V" Kristu (1Kor 12,3)

33) Věřím, že kdo je "V" Kristu, je nové stvoření, s novou identitou, občankou, novým duchem, kterého dává Bůh. (2Kor 5,17)

34) Věřím, že kdo je v Kristu, není souzen, protože Kristus byl odsouzen na jeho místě, kdo není v Kristu, již je odsouzen, neboť nedovolil Kristu, aby uhradil jeho hřích. (Jan 3,18)

35) Věřím, že křest vodou (ve vodě) je viditelným vyjádřením a vyznáním toho, co se již stalo v lidském srdci (viz body 29-33), avšak bez tohoto vyjádření a bez tohoto vyznání dění v srdci zůstává mrtvé - což obecně patří i o ostatních Svátostech. (Jak 2,26; Mt9,29)

36) Věřím, že Kristus nepřišel, aby Zákon zrušil, ale aby jej naplnil. (Mt 5-7k) http://bohu-a.svetu.cz/uceni-na-hore/052009/
http://bohu-a.svetu.cz/uceni-na-hore/062009/

37) Věřím, že V Kristu jsou naplněny všechny příkazy i oběti Zákona Starého (Mt 5-7k)
http://bohu-a.svetu.cz/uceni-na-hore/052009/
http://bohu-a.svetu.cz/uceni-na-hore/062009/

38) Věřím, že Kristus chce po křesťanech Nové Smlouvy jiné chování než po židech Staré Smlouvy. (Mt 5-7k)
http://bohu-a.svetu.cz/uceni-na-hore/052009/
http://bohu-a.svetu.cz/uceni-na-hore/062009/

39) Věřím, že Židé staré smlouvy měli být obrazem Božího Soudu v Zákoně, křesťané Nové smlouvy mají být obrazem Boží Milosti v Kristu. (Mt 5-7k)
http://bohu-a.svetu.cz/uceni-na-hore/052009/
http://bohu-a.svetu.cz/uceni-na-hore/062009/

40) Věřím, že křesťan nepodléhá Starému zákonu, ale jeho Novým Zákonem je jeho Panovník, Vlastník, Ježíš Kristus, který sám je naplněním Zákona. (1Kor 9,21)

41) Věřím, že následováním Krista křesťané naplňují i Starou smlouvu - být "V" Kristu tedy znamená být součástí naplnění Zákona.
http://bohu-a.svetu.cz/uceni-na-hore/052009/
http://bohu-a.svetu.cz/uceni-na-hore/062009/

42) Věřím, Ustanovením této Nové Smlouvy, tohoto Nového Zákona, je nejenom vše, co Kristus řekl a přikázal, zvlášť viz Kázání na hoře, ale i Jeho Obět za Vyznané hříchy svého lidu. (Iz 42,6; Poslední večeře)

43) Věřím, že Nový Zákon byl vyhlášen nejenom křesťanům, ale i všem lidem, kdo slyší zvěst evangelia
- Jan 3,16-18;

44) Věřím, že bod 43 platí i pro Židy. I příslušník židovského národa, jestli nemá Syna, nemá ani Otce. (1Jan 2,23)

45) Věřím, že hřích osobní viny spočívá ve svévolném porušení Ustanovení Nové Smlouvy (Vysokoškolák u státnic si nevystačí s tím vědět, že jedna plus jedna jsou dvě). Jedná se o chování "jakoby Bůh nebyl." Věřím, že příjetím Ducha Svatého (viz bod 30) se mění postoj křesťana k hříchu, od té chvíle si v nich nelibuje, naopak, cítí hříšnost jako nepřátelský živel, který jej zabíjí, a proto chce své hříchy opustit a bojovat s nimi.


46) Věřím, že nikdo, kdo hřeší, není v okamžiku hříchu spasený (Řím 8,6; Gal 5k+ 6,8)

47) Bod 45 platí i o křesťanovi - v okamžiku hříchu křesťan není součástí Těla Kristova, není "V" Kristu, není součástí Božího lidu, neboť spolu s hříchem přijímá i jeho mzdu - smrt. Bůh však je Bohem Živých, ne mrtvých (1 Jan 1,6; 1Jan 2,4)

48) I když platí bod 46, přesto však se skrze pokání křesťan jako marnotratný syn může vrátit zpět k Bohu.
(Luk 15k)

49) Věřím, že Akt návratu k Bohu, popsaném v bodě 47, se může opakovat nesčetněkrát, v Božích očích se však vždy jedná o návrat první, neboť Bůh Sám nepočítá křivdy a křesťanům jejich hříchy. (1Kor 13k)

50) Věřím, že v Božím lidu, "V" Kristu, nejsou lidé dokonalí a bezchybní, kteří pokání nepotřebují, takoví ani neexistují, nýbrž slaboši a zrádci, kteří pokání činí. (Mt 9,13; Lk 5,30-31; Mt 11,19)
- http://bohu-a.svetu.cz/obraceni-celnika/042012/

51) Věřím, že činit pokání znamená měřit svůj Život měřítkem Kristova Zákona, uznávat svoji hříšnost a své hříchy, litovat jich, přijímat trest smrti za ně jako spravedlivý soud Boží a v pokoře prosit Boha o milost, na kterou není žádného právního nároku.

- http://bohu-a.svetu.cz/20194-vyznavat-svoji-hrisnost.html
- http://bohu-a.svetu.cz/20107-o-farizei-jak-ja-ti-rozumim.html
- http://bohu-a.svetu.cz/17456-farizejska-vdecnost.html
- http://bohu-a.svetu.cz/25534-pokani-proces-denodenniho-navratu-k-bohu.html


52) Věřím, že na základě ústního vyznání postoje popsaného v bodě 51 jsou křesťané povinni odpouštět jedni druhým všechny hříchy.
(Jan 20,23)

53)Věřím, že vyznání v bodě 52 může, ale nemusí, obsahovat i vyznání z konkrétních osobních hříchů, vyznání z obecní hříšnosti je však pro odpuštění konkrétního hříchu dostatečné.
(Luk 18,13)

54) Věřím, že křesťan nemá právo nikoho zbavit života, neboť sám je spravedlivým Božím soudem odsouzen k smrti
(Mt 7,1)

55) Věřím, že součásti Božího Lidu mohou z Boží Milosti být i blízcí příbuzní i přátelé ("dům") věřícího, kterého jsme popsali v bodě 30
(Sk 11,14; 1K1,16)
- http://bohu-a.svetu.cz/29046-modlitby-za-mrtve-zmena-nazoru.html

56) Věřím, že věřící se tedy může aktivně modlit za spásu svých nevěřících (i již zemřelých) příbuzných a přátel a činit za ně pokání.
- http://bohu-a.svetu.cz/29046-modlitby-za-mrtve-zmena-nazoru.html

57) Věřím v "Peklo" - druhou smrt.
(Zj 20,14; Luk 16,20nn)

58) Věřím, že smyslem utrpení v Pekle není hříšníka potrestat, ale vést ho k poznání vlastního hříchu, Boží spravedlnosti, k pokoření se před Bohem a k prosbě za odpuštění. (Luk 16,25)

59) Věřím, že Bůh i v Pekle na základě postoje popsaného v bodě 58 odpouští hříchy (Mt 12,32) - Můj Bůh si totiž nelibuje ve smrti toho, kdo umírá (Ez 18,32).

60) Věřím, že peklo je tedy místo soudu, odhalení hříchu a zaplacení dluhu do posledního haléře - přičemž ten poslední haléř je vlastní hříšníkův život. (Mt 5,26)

61) Věřím, že z Pekla se do Věčného života neodchází (protože nezemřel v Kristu, pak ani v Kristu nemůže být vzkříšen k Věčnému životu - viz výše) - východem z Pekla je hříšníkova neexistence (Mt 5,26)

62) Věřím, že jedinou vyjímkou z bodu 59, je hřích proti Duchu svatému (Mt 12,32)

63) Věřím, že důvodem této vyjímky je ta skutečnost, že v případě konečnosti utrpení člověk nemůže ani pochopit, ani plně prožít, věčnou hloubku tohoto hříchu

64) Věřím, že rouhat se proti Duchu Svatému znamená buďto násilně pronásledovat církev a Boží lid, anebo ve jménu Boží násilně pronásledovat jinověrce. Toto může obsahovat i násilné pronásledování židovského národa - je-li vedeno s vědomým úmyslem boje proti Duchu Svatému.
- http://www.ulozto.cz/7579765/muller-skupinka-26-1-2011-rouhani-proti-duchu-svatemu-mp3


65) Věřím, že aby se provinilec "vyhnul" takovémuto osudu, musí se stát jiným, novým člověkem (viz bod 33), např se ze Saula stát Pavlem
- http://www.ulozto.cz/7579765/muller-skupinka-26-1-2011-rouhani-proti-duchu-svatemu-mp3

66) Věřím, že o letniční neděli Bůh seslal svého svatého Ducha, aby z hloučku vystrašených učedníků vytvořil Kristovo tělo. (Sk 2k) Duch svatý nám zjevuje Boží vůli, protože mluví tak, jak mu je řečeno, aby mluvil. Připomíná a vysvětluje nám Kristova Slova. Vede nás k postoji popsaném v bodě 30 a k pokání, které je popsané v bodě 51. Je to duchovní učitel a rádce.


67) Věřím tedy, že první církevní shromáždění probehlo v neděli, že Bůh si tímto (a nedělním vzkříšením Krista) neděli posvětil a určil jako novou, naplněnou sobotu. (Sk 2k)

68) Obsahem této soboty tedy již není pouze odpočinek, ale i oslava Nového vztahu k Bohu skrze Krista.
- http://bohu-a.svetu.cz/8463-sobota-nebo-nedele.html
- http://bohu-a.svetu.cz/5207-je-den-jako-den.html
- http://bohu-a.svetu.cz/9991-sobota-a-nedele-po-treti.html

69) Věřím, že učedníci v Letnicích (vedle jiného) dostali i dar a pomazání schopnost promlouvat k srdci člověka řečí jeho vlastního nitra. (Sk 2,8)

70) Věřím, že pomazání letnic sdílí každý křesťan, jenž se stává členem církve, údem těla Kristova, viz bod 32.

71) Věřím v existenci duchovních darů (charismat) včetně daru proroctví - daru říci Boží Slovo v konkrétní situaci konkrétní historické době konkrétním lidem - např. Petr Chelčický. Vzhledem k uzavřenému kánonu však tito proroci nemohou přinést žádné nové učení, které by nebylo podloženo Písmem - s vyjímkou druhého příchodu Páně.


72) Věřím, že Bible obsahuje Boží Slovo - pravdivou neomylnou Zprávu o Bohu, zjevenou a inspirovanou Duchem Svatým, psanou speciálně "pomazanými" (t.j. uschopněnými) pisateli.
- http://bohu-a.svetu.cz/26963-sola-scriptura-proc-ano.html
- http://bohu-a.svetu.cz/27025-co-to-vlastne-je-ta-sola-scriptura.html

73) Věřím, že spisy Nového zákona neomylně rozeznala za Ducha Svatého Církev v době 2.-4. století, která měla k tomuto úkolu speciální pomazání Duchem Svatým - v současné době je již kánon uzavřený.
- http://bohu-a.svetu.cz/18245-biblicke-poselstvi-je-biblicky-ukonceno.html
- http://bohu-a.svetu.cz/26963-sola-scriptura-proc-ano.html
- http://bohu-a.svetu.cz/27025-co-to-vlastne-je-ta-sola-scriptura.html


74) Věřím, že Písmo je třeba číst "v Duchu Svatém" - tedy s modlitbou, pokorou a s postojem popsaném v bodě 30
- http://bohu-a.svetu.cz/28816-4-pusobeni-boziho-slova.html

75) Věřím, že tato neomylná Zpráva, Boží Slovo se předává jen a pouze skrze omylnou lidskou tradici.
- http://bohu-a.svetu.cz/26963-sola-scriptura-proc-ano.html
- http://bohu-a.svetu.cz/27025-co-to-vlastne-je-ta-sola-scriptura.html

76) Věřím, že i když je lidská tradice omylná, věřím, že je dobrá pro naše poučení, povzbuzení, k objasņvání, věřím, že i i skrze ní často Bůh promlouvá.
- http://bohu-a.svetu.cz/26963-sola-scriptura-proc-ano.html
- http://bohu-a.svetu.cz/27025-co-to-vlastne-je-ta-sola-scriptura.html

77) Na základě bodu 76) tedy věřím, že je dobré ptát se starších křesťanů, poslouchat kázání, číst knihy křesťanských autorů - avšak toto vše zkoumat Božím Slovem v Duchu Svatém (viz body 30-32).
- http://bohu-a.svetu.cz/26963-sola-scriptura-proc-ano.html
- http://bohu-a.svetu.cz/27025-co-to-vlastne-je-ta-sola-scriptura.html

78) Věřím, že mezi lidskou tradici patří i církevní ústavy, řády, organizace a vyznání víry jako je toto. Věřím, že jediným měřítkem víry i života je Písmo Svaté

79) Věřím, že stejně jako je omylná lidská tradice je omylné i toto vyznání víry. Proto je ho třeba celoživotně podrobovat zkoumáním Božím Slovem v Duchu Svatém.

80) Věřím, že víra bez skutků je mrtvá. Doufám tedy a modlím se, aby toto vyznání nezůstalo pouze na papíře, ale aby byla vidět i na mém osobním chování a jednání...
(Jk 2,26)

Smyslem tohoto vyznání není rozbíjet sbory a zakládat nové denominace,  není určeno k "liturgickému" předříkávání, spíše jako pomůcka k vyučování a k evangelizaci. A také, abych si sám uvědomil a co nejpřesněji zformuloval, v co a jak vlastně věřím.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Moderované komentáře