Bůh vyšle svého anděla...

23. březen 2012 | 13.09 |

Následující citát z Božího Slova mne osobně provází dnešními dny:

Hospodin, Bůh nebes, který mě vzal z domu mého otce a z mé rodné země, promluvil ke mně a přísahal mi, že tuto zemi dá mému potomstvu; on sám vyšle před tebou svého posla, a ty budeš moci... Gn 24,7...

Jaký je kontext těchto slov? Abraham posílá svého služebníka Eliezera ke svým příbuzným, aby od nich přivezl nevěstu pro jeho syna, Izáka. Eliezér se zdráhá. Unzejme, je divné přijít k neznámým lidem  a říci jim, že mne posílá jejich bratranec, aby mu odevzdali dceru z jejich domu jako nevěstu pro pánova synka. Mluvíme o době, kdy neexistoval internet, ani mobilní telefony, Abraham tedy svou žádost s rodiči dívky nepředjednával, neměl jak.  Abraham Eliezera uklidňuje: Sám Bůh pošle svého anděla, aby připravil tvé cestě zdar, aby tě uschopnil pro tvůj úkol.

Obrovská slova otce víry, která vyplívají ze zaslíbení, jenž jsme i my, křesťané, skrze Abrahama zdědili. Bůh sám předem pošle svého anděla. Ať nás v budoucnosti čeká cokoliv, Bůh již předem poslal svého vyslance, aby danou situaci připravil, aby naším úkolem prošel dříve, než my sami.  Otázka zní: Kdy Bůh posílá předem svého anděla?

Jak upozornil jeden kazatel (tuším, že to byl Olin Kadlec z CB Neratovice), Abrahamova rodina měla (minimálně od doby jeho otce, Teracha) jedno zvláštní, speciální, nepsané pravidlo: Synové si brali za manželky dcery pouze a jenom z jejich vlastního rodu. Domnívám se, že toto nepsané pravidlo pocházelo od Boha - v biblickém příbězhu zcela jasně  vidíme, jak velký důraz dává Bůh, aby se muž dobře oženil a žena dobře vdala. Dobře ve smyslu podle Jeho Vůle. Tento důraz se jako červená niť line jak židovstvím, tak i křesťanstvím.

Pojďme se tedy podívat na náš příběh: Proč si Eliezer mohl být jist tím, že Bůh posílá anděla, aby připravil jeho službu? No protože to, co se chystal Eliezer na základě příkazu Abrahama učinit, vyplívalo z Božího Zaslíbení, bylo v plném souhlase s Boží Vůli, nejednalo se o nic svévolného. . Jestliže i my stojíme před úkolem, který plyne z Božího rozkazu, je v souladu s Boží vůli, tak i my si stejně tak můžeme být jisti, že Bůh posílá svého anděla, aby naše mise dopadla dobře. Rozumějme správně: To neznamená, aby se náš úkol naplnil tak, jak my si představujeme, ale jak si představuje Bůh. Tu není zaslíbení, že když přijmeme křest, víru, Boha, že náš život půjde tak, jak bychom si my přáli, hladce a lehce, jako nůž máslem, že si "vírou vysedíme briliantový prsten či moderní fáro," jak učí pseudokřesťanské sbory hnutí víry. Není to tak.

Když se však pokoříme před Bohem a budeme hledat Jeho vůli, ne naši, budeme naslouchat Jeho Hlasu a činit, co nám On přikazuje, k čemu nás On volá, pak máme zaslíbení, že můžeme směle vykročit za svým posláním. Že tou cestou, kterou máme jít, nejdeme první, ale již jí někdo prošel. Jaký je rozdíl, když se buší probíjíme sami, anebo když nám někdo před námi prosekal cestu. Když ve sněhové vánici a v mlze bloudíme dokola, anebo když se můžeme držet stop toho, kdo již tudy před chvíli šel, toho, který má stejný cíl a stejnou cestu, jakou jdeme my, toho, kterého poslal ten samý Pán, jako poslal nás.

Ne. Náš život se nemusí odvíjet tak, jak si my sami přejeme či představujeme. Chvilemi bude velice těžký, chvílemi se budeme muset i mnohého vzdát. Ale půjdeme-li Tou Cestou Boží, pak si můžeme být jisti, že třeba i naše slzy jsou vyváženy Božím Zlatem. Že když bojujeme, trápíme se a těžce se namáháme, nečiníme tak nadarmo. Jdeme-li Boží Cestou, tak s těmito těžkostmi se pojí právě Boží požehnání a když se vyhneme jim, abychom si ulehčili a zkrátili cestu, pak se  vyhneme také Božímu požehnání.

Necht tedy Bůh posílá Svého Anděla, aby před námi prošel Ceste, na kterou nás posílá Sám Bůh. A ježíš Kristus o sobě řekl: Já jsem ta Cesta, Pravda i Život, nikdo nepřichází k Bohu než skrze mně (Jan 14,6)...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář