MP3: Soud nad babylónskou nevěstkou

8. březen 2012 | 21.09 |

Link: http://quokam.sweb.cz/VM/Biblicka-8.3.2011-Soud_Nad_Nevestkou.mp3

30 minut 33 sekund...

PS: Při slovíčku jsem zaměnil Maxmiliena Robespierra za J.J. Russeaua, omlouvám se...

Zjevení 18K

9I budou nad ní plakat a bít se v prsa králové země, kteří s ní smilnili a hýřili, až uvidí dým z jejího požáru.

10Z hrůzy nad její trýzní budou stát zdaleka a budou říkat: "Běda, běda, ty veliké město Babylone, ty mocné město, neboť v jedné hodině přišel tvůj soud."

11A obchodníci země nad ní pláčou a truchlí, protože už nikdo nekoupí jejich zboží:

12náklady zlata a stříbra, drahokamů a perel, kmentu, purpuru, hedvábí a šarlatu, všechny druhy vonného dřeva a veškeré předměty ze slonoviny a všeliké předměty ze vzácného dřeva, mědi, železa a mramoru, 13skořici, indické koření, voňavky, mast a kadidlo, víno a olej, mouku a obilí, dobytčata a ovce, koně a vozy, otroky i lidské duše.

14"Ovoce, po kterém toužila tvá duše, od tebe odešlo, všechen lesk a nádhera se ti ztratily a lidé je již nikdy více nenaleznou."

15Obchodníci s těmito věcmi, kteří jejím prostřednictvím zbohatli, se ze strachu před její trýzní postaví zdaleka, budou plakat a truchlit 16a říkat: "Běda, běda, město veliké, kterés bylo oblečeno do kmentu, purpuru a šarlatu, ozdobeno zlatem, drahokamy a perlami, 17neboť v jedinou hodinu bylo zpustošeno tak veliké bohatství.

"

Každý kormidelník, každý, kdo se plaví při pobřeží, námořníci a všichni, kdo pracují na moři, se postavili zdaleka 18a křičeli, když viděli dým jejího požáru: "Které město je podobno tomu velikému městu?"

19A nasypali si prach na hlavu a v pláči a truchlení volali: "Běda, běda, to město veliké, v němž všichni, kdo měli lodě na moři, zbohatli z jeho bohatství, a v jedinou hodinu bylo zpustošeno!"

20Raduj se nad ní nebe a svatí, apoštolové i proroci, protože Bůh nad ní vynesl soud za to, jak jednala s vámi.

21Tu jeden silný anděl zvedl kámen, podobný velkému mlýnskému kameni, hodil jej do moře a řekl: "Takto s prudkostí bude zavržen Babylon, to veliké město, a nikdy více nebude nalezen.

22Nikdy se již v tobě neozve hlas harfeníků, zpěváků, pištců a trubačů, nikdy už v tobě nebude žádný mistr jakéhokoliv řemesla, nikdo již v tobě neuslyší zvuk mlýnského kamene, 23nikdy už v tobě nezasvitne světlo lampy, nikdo už v tobě nezaslechne hlas ženicha a nevěsty. Neboť tvoji obchodníci byli velmožové země a tvými kouzly byly svedeny všechny národy. 24V něm byla nalezena krev proroků a svatých a všech zabitých na zemi."

17K 16Těch deset rohů, které jsi viděl, i ta šelma budou nenávidět smilnici a učiní ji zpustlou a nahou, budou jíst její maso a spálí ji v ohni

19KNeboť si ve svém srdci říká: ‚Jsem královna, nejsem vdova a jistě mne nepotká žal.‘ 8Proto v jednom dni přijdou její rány: smrt, žal a hlad, a bude spálena ohněm.

Lv 21 9Když se dcera kněze znesvětí smilstvem, znesvětí svého otce; bude upálena

1Sam 8 5Řekli mu: Hle, ty jsi zestárl a tvoji synové nechodí po tvých cestách. Ustanov nyní nad námi krále, aby nás soudil, jako tomu je u všech národů. 6Samuelovi se to nelíbilo, že řekli: Ustanov nad námi krále, aby nás soudil. Tak se Samuel modlil k Hospodinu. 7Hospodin řekl Samuelovi: Uposlechni lid ve všem, co ti řekl, protože nezavrhli tebe, ale zavrhli mě, abych nekraloval nad nimi.

Marek 10 Ježíš si je zavolal a řekl jim: "Víte, že ti, kteří se zdají být vládci pohanů, panují nad nimi a jejich velcí nad nimi vykonávají svou svrchovanou moc. 43Avšak ne tak je tomu mezi vámi, ale kdo by se chtěl mezi vámi stát velkým, bude vaším služebníkem; 44a kdo by chtěl být mezi vámi první, bude otrokem všech.

  1. Nevěstka babylónská = císařský kult, feudalismus, nevolnictví, poddanství → pseudotělo Kristovo

  2. Boží soud skrze antikristovské síly – Velká francouzská butožoázní a VŘSR, proč ne skrze církev? Soud v jedinou hodinu

  3. Děs ze soudu nad Nevěstkou, jezení masa z jejího těla

  4. Nevěstka jako dcera kněze –> přijetí krále jako zavržení Hospodina → Boží řešení = Bůh a zároveň král z Davidova rodu v Ježíši Kristu

  5. Nevěstka jako zdroj výhodného byznysu, nevěstka vlastnící "zdrogované" otroky (těla) i jejich duše (náboženství jako "opium lidstva")

  6. Hlas ženicha (=pána Ježíše) a Nevěsty (církve)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář