MP3: Výrok proti korupci a klientelismu...

26. únor 2012 | 23.59 |

Link:   http://quokam.sweb.cz/VM/Skupinka-sobota_25_2_2012-Výnos-Proti-Korupci-A-Klientelismu.mp3
19min27sec, 8,9MB

Izajáš 23. kapitola:
====================

1Prorocký výnos o Týru: Naříkejte, lodě taršíšské, protože je zničen: Bez domu, bez přístupu. Bylo mu to ukázáno z kitejské země. 2Umlkněte, obyvatelé pobřeží! Naplňovali tě sidónští obchodníci brázdící moře. 3Po vodách mnohých k tobě přicházelo zrno Šíchoru, žeň Nilu. Stal ses ziskem z obchodování národů. 4Styď se, Sidóne, vždyť moře řeklo, mořská pevnost řekla: Nesvíjela jsem se bolestí a nerodila jsem, nevychovávala jsem mládence ani jsem nepěstovala panny. 5Jakmile se to doslechnou v Egyptě, budou se nad zprávou o Týru svíjet bolestí. 6Přeplavte se do Taršíše, naříkejte, obyvatelé pobřeží! 7Toto je to vaše rozjařené město, jehož starobylost je od dávných časů, jehož nohy je odvedly daleko, aby tam pobývalo jako cizinec? 8Kdo to rozhodl proti Týru -- proti tomu, jenž udílí koruny, jehož obchodníci jsou knížata a jehož kramáři jsou vážení země? 9Hospodin zástupů to rozhodl, aby znesvětil pýchu všech slavných, aby zlehčil všechny vážené země. 10Projdi svou zemí jako Nil, taršíšská dcero, už není žádná loděnice. 11Vztáhl svou ruku na moře a rozbouřil království; Hospodin vydal příkaz proti Kenaanu, aby byly zničeny jeho pevnosti. 12A řekl: Nebudeš už jásat, ty utištěná panno, dcero sidónská. Vstaň, přeplav se ke Kitejcům! Ani tam nebudeš mít odpočinek. 13Hle -- země chaldejská -- její lid už není. Asýrie ji určila pro divoká zvířata. Postavili své obléhací věže, strhli její paláce, proměnili ji v ruinu. 14Naříkejte, taršíšské lodě, protože vaše pevnost byla zničena! 15I stane se v onen den, že Týr bude zapomenut na sedmdesát let, jako jsou dny života jednoho krále. Po sedmdesáti letech to s Týrem bude jako v písničce o nevěstce: 16Vezmi lyru, obcházej město, nevěstko zapomenutá. Hraj dobře, zpívej mnoho písní, aby ses připomenula. 17Stane se po sedmdesáti letech, že Hospodin navštíví Týr. A ten se navrátí ke své nevěstčí mzdě a bude smilnit se všemi královstvími světa na povrchu země. 18A jeho zisk, jeho nevěstčí mzda, bude svatý Hospodinu; nebude uskladňován ani uschováván, nýbrž jeho zisk bude pro ty, kdo zůstávají před Hospodinem, na jídlo k nasycení a na vybraný oděv.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář