PCh: O trojím lidu - Výcuc

8. únor 2012 | 08.57 |

Také i Kristus ve svém zákoně přináší ustanovení a příkazy, které může světská moc naplnit. Z tohoto úhlu pohledu nelze říci, že král nemůže spravedlivě a svatě stát na skutcích Zákona Kristova. Jestliže je zákon změněn a my jsme vysvobozeni skrze Milost Našeho Pána Ježíše Krista od zákona smrti a podléháme zákonu milosti, pak tedy zjišťujme, na čem v Kristu moc založíme!

Jestliže se tedy nebojíš, pak jdi a jasně ukaž králům, knížat a pánům cestu Kristova Zákona a oni se naplňujíc tuto cestu jistě stanou svatými. Když tedy vezmeš Písmo ze Staré nebo Nové smlouvy, jakékoliv místo, kde se podle tvého názoru jasně a zřetelně v Kristu ustanovují páni a  knížata, pak se ujistíš, že jim legitimně schvaluješ jejich pravomoc podle popisu práce z Kristova Učení. Jestliže tedy tvrdíš, že tento Trojí Lid tvoří Tělo Kristovo, pak tedy říkej i to, že toto tělo má být spravováno právě Zákonem Kristovým! Jestliže si Ježíš vybral tělo z takového trojího lidu, pak tedy Zákonodárce svěřil ruce tohoto těla světské moci, aby mečem prospívala ostatním údům. Ale tento výklad nemá oporu ve víře v Krista, ani v Písmu Svatém zjeveným Duchem Svatým, ale nyní  mnozí kněží a duchovní jej takto vykládají, aby druhé oklamali. Vždyť přece kdo je pod Zákonem Kristovým, má jistotu spasení, tam směřuje cesta Zákona a to mají kazatelé v lidech povzbuzovat a ukazovat! Protože kdyby víra Kristova pověřila státní moc bojem a trestáním, proč by Kristus měnil zákon židovský za jiný duchovní? Jestliže by chtěl, aby se v Jeho Jménu sekalo, věšelo, topilo, pálilo a jinak krev z lidí cedilo, jaká by tedy byla ona změna z krvavých požadavků předešlé smlouvy?

Proto si zvol, podle svého uvážení a promysli si, jak chceš v životě v Kristu válčit, trestat, zastrašovat! Protože nemůže šlechtická moc jinak, než zastrašovat. Jestliže od toho upustí a bude odpouštět, ihned sama od sebe zhyne, neboť kdo by se ji bál, když nabízí milost, ne sílu. Proč by se tedy kdo strachem třásl? Vždyť k čemu připodobnit vladaře: K fíku sladkému, olivě tučné a vinnému kořeni, který lidi utěšuje anebo k trnu ukrutnému, který člověka neváhá udeřit, odřít do hola, do vězení zavřít a zabít. To spíše mocní potřebují, než hladové krmit, nahé odívat, nemocné léčit, vzdát se násilí a nátlaku, aby se milost naplnila. A proto je veliký rozdíl mezi mocí a milostí. Proto je třeba jasně sdělit, jaký řád lze silou nastolit, co se skrývá za tímto řádem a komu takovýto řád prospívá.

A tak říkám: Kdybyste světskou moc nemíchali k víře, pevněji by víra stála, protože ovoce plnosti víry nezávisí na moci světské, ale naopak, uzpůsobuje člověka dokonale přes svědomí v celém jeho životě. A tak je nic, co zmůže moc, ve srovnání s tím, co zmůže víra.  Ano, vím, že apoštolové a po nich i další svatí lidé obraceli ke Kristu také mocné světa, aby je vyučili v cestě Kristově, ale nikde v Písmu, ani v kázání kohokoliv, jsem neslyšel, že by si lid křesťanský ustanovil  krále ve jménu víry Kristovi.

A to až do doby, kdy Silvestr obrátil na víru  římského císaře, který si ponechal vše, co v moci pohanské držel. A tak moc římského císařství se postavila pod víru, podobně také v dalších zemích. Ale také je nám známo, že skrze tu světskou moc pronikl do církve Kristové antikrist a ta veliká nevěstka, co sedí na římském stolci, všechny své jedy mohla volně rozšířit. Neboť tato moc byla do církve přijata i s poctami, zbožími a práv, jak je dříve u pohanství požívala. A ta sama moc pak obdarovala kněze lény; sama falešně víru přijala a teď úplatky kněze o víru připravila.

Apoštol Pavel dále pokračuje: "Nemůže říci oko ruce: tvé skutky nepotřebuji, ani hlava nohám: odejdi, nejste mi potřebné. A právě ty údy, které se zdají méně významné, jsou nezbytné a které pokládáme za méně čestné, těm prokazujeme zvláštní čest, neslušné slušně zahalujeme, jak to naše slušné údy nepotřebují. Bůh zařídil tělo tak, že přehlíženým údům dal hojnější čest, aby v těle nedošlo k roztržce, ale aby údy svorně pečovali jede o druhého, Trpí li jeden úd, trpí spolu s nimi všechny. A dochází li slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním." Zde Pavel popisuje, jak hmotné tělo mnoho údů má v sobě, jak v nich není rozepří ohledně rozdělené rovnosti, ale spolu pečují jede o druhého, aby prospěch všech byl hojný. A právě  tomuto příkladu Pavel připodobňuje tělo Kristovo duchovní, které v pravdě podle víry a milosti mnoho lidí spojuje v jeden celek, každý svůj vlastní odlišný dar Ducha svatého přináší, aby také jiným údům prospěl. A zvláště zde apoštol zdůrazňuje, že  žádná část od největšího k nejmenšímu a k nejpotupnějším údům  se necítí ani mrzuta, ani zhrzena, v pocitu, že jejich služby nepotřebují větší údy, ale s větší slušností se zahalují. A dále apoštol podtrhuje péči, jakou mají spolu, když se pro jeden úd všichni rmoutí a trápí a naopak, s prospěchem jednoho se radují všichni.

Jsou li páni a kněží připodobněni k hlavě a obecný lid jako potupnější nohy, jak je realita vzdálena. Vždyť podle Pavla ty údy, kteří jsou nejméně urozené, tím větší čest jim mají vzdát údy, které je chrání! Takže je li v pravdě ten trojí lid tělo Kristovo, tehdy sedláky, pastýře a tuláky mají mít největší čest, vždyť oni jsou v obci nejmenší. ale skutečnost je zcela jiná. Protože pro ten hlavatý lid prostí a neurození jsou jako psi před očima, protože už neví, jak více je ještě potupit

Také neodpovídá skutečnosti, když čteme, že aby nebylo rozdělení v těle, pečují se vzájemně jeden úd o druhého.Jak daleko je péče duchovní od starostlivosti apoštola Pavla o všechny své bratry ve víře: "Kdo je nemocný a já nejsem? Kdo propadá pokušením a já se tím netrápím?" Nikdo takový dnes na zemi není.  A obecný lid má sklony k obojímu: jak jsou již ztýrány pány a knězi, tím, co vše musí odvádět a co všechno musí poslouchat, to vše s mrzutostí a reptáním. Jak je to všechno vzdálené od společné rovnosti!

Celé znění zde: http://bohu-a.svetu.cz/o-trojim-lidu-pch/112009/

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář