Příprava do Etiky 1: 1. lekce - Duchovní růst...

6. únor 2012 | 12.19 |

1 lekce:Námitka k definicím základních pojmů
====================================
4) Tělesný křesťan
- Neexistuje: buď je člověk tělesný, nebo je křesťanem.

Cíl duchovního rústu (možná lépe řečeno - duchovního křesťanského života):
======================================================

1) Spása
- Fp 3,11a14; 1Pt 1,6-9;
# Beru na sebe podobu jeho smrti, abych tak dosáhl zmrtvýchvstání.
# běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši.
# Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek,aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus.Ač jste ho neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí, a tak docházíte cíle víry, spasení duší.

2) Připodobnění se podobě Kristově


1. otázka:
==========
Jaké věci přicházejí na mysl Vám, když slyšíte slovo "Svatost?"
- oddělenost: Oddělenost pro Boha, oddělenost od hříchu (i skrze pokání - "postoj celníka"), oddělenost pro Službu, čtvrtá mě teď nenapadá:-)

Námitka:
=========
1Kor 6, 9-11 neříká nic o posvěcení "jednou pro vždy..."

Otázka 5 - Alternativní charakteristika duchovní zralosti:
==========================================================
Duchovní zralost znamená být si vědom vlastní neužitnosti, být si vědom vlastní hříšnosti, dokonalost spočívá ve vědomí vlastní nedokonalosti (Lk 17,10; Lk 18,11-14; Fp 3, 8-15; 1Kor 10,12; 1Řím 11, 19-21) a v tomto vědomí sloužit Bohu (Lk 17,10 ještě jednou!).

Otázka 6, otázka 7:
===================
V listu Židům 5,14 jsou vyznačeny nejméně tři pozitivní charakterové rysy zralého křesťana, které?
Jaké jsou čtyři charakterové rysy nezralého křesťana, které se nacházejí v Žd 5,11 - 6,1?
- Je třeba poznamenat, že toto místo není adresováno všem křesťanům, ale pouze těm, kteří jsou povolání být učiteli  a tomuto povolání se vzpírají. Někdy je naopak známkou duchovní zralosti odmítnout vábení k přijetí úkolu, ke kterému nejsem povolán! Kdo není učitelem, neznamená to, že je nezralým křesťanem. Viz: 1Kor 12,29; Jk 3,1
- List Židům 6,1 je třeba vykládat velmi opatrně: Viz  2Jan 1,9!

Otázka 8:
=========
Jaké jsou 4 charakterové rysy postoje dokonalého a vyspělého křesťana, na které Pavel poukazuje ve Filipech 3,1-15?
- Vědomí vlastní nedokonalosti, zapomínání na vlastní zásluhy, ochota ke službě a utrpení, pohled k Věčnému životu.Otázka 9:
=========
U niže uvedených veršů si zapište, co je přivedeno k dokonalosti a jak je toto dílo dovršeno:
- Jk 2,22: Zde se však jedná o charakteristiku, co to vlastně znamená "věřit v Krista," je tu definována živá, spásonosná víra, od mrtvé víry, která nikoho nespasí. Zde se jedná o nejzákladnější spasení. Nedokonalost zde pak spočívá v tom, že ke spáse "ještě něco" chybí...
- 1Jan 2,5: Zde se také jedná o spasení: O to, co to znamená, být v Kristu. Nejde tu o duchovní zralost či nezralost. Ale o prostou spásu - srvn: Řím 11k, Jan 15,6!
- 1Jan 4,12-13: Láska jako znamení Ducha Kristova: kdo nemá Ducha Kristova, ten není jeho - Řím 8,9
- 2Kor 12,9: Ochota snášet slabost, úražky, útrapy, pronásledování a úzkosti...  
 

Údajné čtyři typy lidí:
================

Zásadní námitka: Existují pouze dva typy lidí - spasení a nespasení!

Nedospělý křesťan:
..................................
Údajně 1Kor 3,2.: Tam Pavel používá dva pojmy: "tělesný" a "nedospělí" v Kristu
- Komu však Pavel píše? Povolaným a posvěceným v Kristu: 1Kor 1,2.
- Adresáti listu mohou být jenom ti, kdo onen list přijmou - tedy přijmou i poučení z tohoto listu a přijímají i pokání. A pokání již je známkou duchovnosti - dospělosti!
- Závěr: Ten, kdo přijme Pavlovo poučení a uvědomí si "tělesnost" a "nedospělost" v Kristu, odevzdají ji v pokání Bohu, tak pak již nejsou tělesní, ale duchovní (k pokání člověka může vést pouze Duch, a né tělo!), a již nejsou nedospělí, nezrálí, nedokonalí (tedy ti, kterým ke spasení "něco" chybí), ale v okamžiku pokání jsou dokonalí a spasení!
- Nedospělý v Kristu je tedy ten, koho Pavel napomíná (skrze dopis!) a který v budoucnu toto napomenutí přijme a učiní pokání (při četbě listu!), tímto přijetím a pokáním se však stane dospělým = spaseným křesťanem, protože toto přijetí a pokání je znakem milosti a darem milosti Boží. Jedná se o jakýsi přechodový stav (něco jako Schrödingerova kočka), způsobený způsobem komunikace (dopis, který potřebuje nějaký čas na to dostat se z bodu A do bodu B).

Tělesný křesťan:
...............................
Jedná se o protimluv: Buďto je člověk tělesný, patřící tomuto světu, nebo se jedná o křesťana, člověka patřícího Kristu. Nejsou možné obě eventuality zároveň!
- Dát se vést tělem znamená smrt! 1 Řím 8,6
- Kdo zasevají do těla, sklidí zánik! Gal 6,8!

Přirozený člověk:
.................
-t.j. nespasený nevěřící.

"Duchovní" křesťan:
....................
- spasený věřící

 17. otázka:
===========
Jak se liší základní význam pojmu "tělesný" patřící světu (1Kor 3,3-4) od pojmu tělesný "myslící po lidsku" z 1Kor 3,1?
- Nijak :-)

Literatura:
============
Neuvedený autor: Křesťanský život - Cvičebnice - cesta k duchovní zralosti (BEE international : Dallas 1993)
John White: Duchovní bitva (nakladatelství neuvedeno)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 3 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

Moderované komentáře