MP3: Kdo jsou to ti křesťané?

22. leden 2012 | 19.28 |

Link: http://quokam.sweb.cz/VM/Kdo_jsou_to_ti_krestane_v1.0.mp3

Záznam z biblické hodiny ze dne 19.1.2012 - 48 minut, 22MB.

Příprava (ČEP a ČSP):

A uviděl jsem, hle, Beránekapstál na hoře Siónb a s ním sto čtyřicet čtyři tisícectěch, kdo mají na svých čelechdpnapsáno jménoe jeho i jméno jeho Otce. aZj 5:6b

php?k=%C5%BD&kap=2&v=6">Ž 2:6; Žd 12:22cZj 7:4dZj 7:3eZj 3:12
2A uslyšel jsem hlas z nebe jako zvuk mnohých vod
a a jako zvuk velikého hromu.b A hlas, který jsem uslyšel, byl jako hlas harfeníků, hrajících na své harfy.caZj 1:15bZj 6:1cZj 5:8
3
hZpívali novou píseň před trůnem, před těmi čtyřmi sživými sbytostmia a před staršími. Nikdo se nemohl naučit té písni než těch sto čtyřicet čtyři tisíce pvykoupenýchb ze země. aZj 4:6bZj 14:4; Zj 5:9; 2S 7:23; L 24:21; 1P 1:18
4To jsou
ti, kteří se neposkvrnilia se ženami, jsou to panici.b To jsou ti, kteří následují Beránka,c kamkoli jde.d Ti byli vykoupeni z lidí jako prvotinyt1cBohu a Beránkovi. t1 n.: první sklizeň; Jk 1:18aZj 3:4b2K 11:2cZj 5:6! dZj 17:14; Mk 8:34
5V jejich ústech
a nebyla nalezena lež;b jsou bez úhony.ca1P 2:22bZj 21:27; Zj 22:15; Sf 3:13; Mal 2:6; Ř 1:25; Ef 4:24cEf 5:27; 2P 3:14; Ju 1:24
Zjevení 14, 1-5

Sami sebe se ptejte, zda skutečně jste ve víře, sami sebe testujte. Což nepoznáváte, že Ježíš Kristus je mezi vámi? Ledaže jste v testu neobstáli! 1 Kor 13,5.

stál na hoře Sión

18Neboť jste nepřistoupili k hmatatelné hoře a k planoucímu ohni a k temnotě a k mrákotě a vichru 19a k zvuku polnice a takovému hlasu slov, že ti, kdo ho uslyšeli, prosili, aby k nim nebylo více mluveno, 20neboť nemohli snést to, co bylo přikazováno: ‚I kdyby se zvíře dotklo té hory, bude ukamenováno,‘ 21a tak strašná byla ta podívaná, že Mojžíš řekl: ‚Jsem zděšen a třesu se.‘ 22Ale přistoupili jste k hoře Siónu a k městu živého Boha, nebeskému Jeruzalému, a k desetitisícům andělů, k slavnostnímu shromáždění 23a k církvi prvorozených, kteří jsou zapsáni v nebesích, a k Bohu, soudci všech, a k duchům spravedlivých, kteří jsou učiněni dokonalými, 24a k prostředníku nové smlouvy Ježíšovi, a ke krvi pokropení, která mluví lépe než Ábel. Žd 22

21Řekněte mi vy, kteří chcete být pod Zákonem: Což neslyšíte Zákon? 22Neboť je napsáno, že Abraham měl dva syny, jednoho z otrokyně a druhého ze svobodné. 23Ten z otrokyně se však narodil podle těla, ten ze svobodné skrze zaslíbení. 24Je to řečeno alegoricky: Tyto ženy jsou dvě smlouvy, jedna z hory Sinaj, která rodí děti do otroctví, a to je Hagar. 25Hagar je hora Sinaj v Arábii. Ta odpovídá nynějšímu Jeruzalému, neboť ten je v otroctví se svými dětmi. 26Ale horní Jeruzalém je svobodný a ten je naší matkou. 27Neboť je napsáno: ‚Raduj se neplodná, která nerodíš, propukni v jásot a vykřikni ty, která nemáš porodní bolesti, protože mnoho je dětí té osamělé, více než té, která má muže.‘ Gal 4,21nn

Kdo v něho věří, není souzen, kdo však nevěří, již je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jediného Syna Božího. Jan 3,18.

Kdo by jen uvěřil zprávě, kterou jsme slyšeli? A při kom se zjevila Hospodinova paže? 2Vyrostl před ním jako výhonek a jako kořen z vyprahlé země. Neměl vzezření ani důstojnost, abychom na něho hleděli s úctou, ani vzhled, abychom po něm toužili. 3Opovržený a lidmi zavržený, muž bolestí, který znal nemoci; jako někdo, před nímž člověk skryje tvář -- všemi opovržený, takže jsme si ho nevážili. 4Jenže to byly naše nemoci, které snášel, a naše bolesti, které nesl; a my jsme si o něm mysleli, že je zasažen a ubit Bohem a zkrušen. 5Ale on byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění, na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho šrámy jsme uzdraveni. 6My všichni jsme zabloudili jako ovce, jeden každý jsme se obrátili na svou cestu, a Hospodin na něho nechal dopadnout vinu nás všech. 7Byl zdrcen, ale pokořil se a neotevřel ústa: jako beránek vedený na porážku a jako ovce před střihači byl němý, ústa neotevřel. 8Skrze útlak a soud byl vzat, kdo se bude zabývat jeho údělem? Neboť byl vyťat ze země živých, jeho rána přišla za přestoupení mého lidu. 9A určili mu hrob mezi ničemy, ale byl s bohatým ve své smrti, protože se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti. 10Hospodin si přál zdeptat ho nemocí: Když položí svou duši jako oběť za vinu, uvidí potomstvo, prodlouží své dny, a Hospodinovo přání se jeho prostřednictvím zdaří. 11Z námahy své duše uvidí ovoce a nasytí se. Svým poznáním můj spravedlivý otrok ospravedlní mnohé a jejich provinění on sám ponese. 12Proto mu dám podíl ve velikých zástupech a s nespočetnými bude dělit kořist, protože vylil na smrt svou duši a byl započten mezi vzpurné. On odnesl hřích mnohých a je přímluvcem za vzpurné. Iz 53

a s ním sto čtyřicet čtyři tisícectěch,

Již není Žid ani Řek, již není otrok ani svobodný, již není muž ani žena, neboť vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. 29A jestliže jste Kristovi, jste símě Abrahamovo, dědicové podle zaslíbení. Gal 3, 28nn

Jestliže však některé větve byly vylomeny a ty, planá oliva, jsi byl naroubován na jejich místo a stal ses účastníkem kořene i tučnosti olivy, Řím 11,17

kdo mají na svých čelechdpnapsáno jménoe jeho i jméno jeho Otce.

Všechnya izraelské kmeny přišly k Davidovi do Chebrónu a řekly: Hle, jsme tvá kostb a tvé tělo. 2Sam 5,1

21Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován od mého Otce; i já ho budu milovat a zjevím mu sám sebe." 22Juda, ne ten Iškariotský, mu řekl: "Pane, co se stalo, že chceš zjevovat sám sebe nám, a ne světu?" 23Ježíš mu odpověděl: "Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. 24Kdo mne nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale Otce, který mne poslal." Jan 14,21 nn

Tu přicházeli lidé a nesli k němu ochrnutého; nesli ho čtyři. 4A protože ho k němu pro zástup nemohli přinést, odkryli střechu tam, kde byl, prorazili otvor a lehátko, na kterém ochrnutý ležel, spustili dolů. 5Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: "Synu, tvé hříchy jsou odpuštěny." Mk 2,3

Slova, která jsem vám ppověděl já, jsou duch a jsou život. Jan 6,63

14S těmi, kdo se ho bojí, Hospodin důvěrný vztah, dává jim poznat svou smlouvu. Žalm 25,14

Vy mne nazýváte Učitelem a Pánem a dobře pravíte; jsem jím. Jan 13,13

Ti byli vykoupeni z lidí jako prvotinyt1cBohu a Beránkovi. t1 n.: první sklizeň;

Izrael je svatýt7 Hospodinu, prvotinav8 jeho úrody -- všichni, kdo jej sžírají, se proviňují; přijde na ně zlo, je Hospodinův výrok. Jr 2,3

Paka Hospodin promluvil k Mojžíšovi: aEx 6:10
2Posvěť
a mi mezi syny Izraele všechno prvorozené otvírající každé lůno, z lidí i z dobytka; patří to mně. Ex 13, 1-2

Zpívali novou píseň před trůnem, před těmi čtyřmi sživými sbytostmia a před staršími. Nikdo se nemohl naučit té písni než těch sto čtyřicet čtyři tisíce pvykoupenýchb ze země.

nikdo nemůže říci: ‚Pán Ježíš,‘ jedině v Duchu svatém. 1Kor 12,3 konec

Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi, a já vám dám odpočinek. 29Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci; a naleznete odpočinutí svým duším. 30Vždyť mé jhoje příjemné a mé břemeno je lehké." Mt 11,28

Vy mne nazýváte Učitelem a Pánem a dobře pravíte; jsem jím. Jan 13,13.

"Proč mne oslovujete ‚Pane, Pane‘,a a nečiníte, co říkám? Lk 6,46...

To jsou ti, kteří se neposkvrnilia se ženami, jsou to panici.

Neboť na vás žárlím Boží žárlivostí; zasnoubil jsem vás jedinému muži, abych vás jako čistou pannu představil Kristu. 2Kor 11,2.

Ježíš mu řekl: "Jeden člověk pořádal velikou večeři a pozval mnohé. 17A v hodinu večeře poslal svého otroka říci pozvaným: ‚Pojďte, protože vše už je připraveno.‘ 18I začali se všichni stejně vymlouvat. První mu řekl: ‚Koupil jsem pole a musím se na ně jít podívat. Prosím tě, přijmi mou omluvu.‘ 19A druhý řekl: ‚Koupil jsem pět párů volů a jdu je vyzkoušet. Prosím tě, přijmi mou omluvu.‘ 20A další řekl: ‚Oženil jsem se, a proto nemohu přijít.‘ Luk 14, 16nn...

Jeho učedníci mu řekli: "Jestliže je to mezi mužem a ženou takové, je lépe se neženit." Mt 19,10

 Viz více: https://quokam.signaly.cz/1201/mp3-kdo-jsou-to-ti

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář