Odpověď Jenny: O předmanželství a manželství...

30. září 2010 | 04.28 | rubrika: Doplnění

Rozhovor s uživatelkou Jenny pokračuje. Jenny se ozvala svou reakcí na článek "O panenství", z tohoto komentáře a z mé odpovědi na ni vznikl článek "O předmanželství". Ani tato úvaha nezůstal bez Jennininy pozornosti. Zamyšleme se tedy společně po třetí na téma mezilidských vztahů...

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 158x

Rudolf Petr: Dobrudružná cesta víry, V. část...

29. září 2010 | 18.18 | rubrika: Rudolf Petr

Rudolf Petr: Dobrodružný život víry - Pod ochranou Nejvyššího...

Přijat ke studiu  - na seminář československých babtistů v Praze. Stalo se tak bez předběžných zkoušek způsobilosti. Pravděpodobně na doporučení a přímluvu kazatele C. Burgeta. V dopise z 21.8.1946 od ředitele semináře dr. J.Procházky zaznívá milé pozvání k zahájení: "Milý bratře, vítám Tě srdečně jako studenta na našem semináři, S pomocí Boží zahájíme nový školní rok v pátek 4.9. o 10.00 hod. dopolední pobožností"...

Studium trvalo čtyři roky. Nejstarší ze studentů, bylo mu 32 let, ženatý s jedním dítětem - a proto mu říkali "tatíček" - se velmi nesnadně a s velikými problémy pokoušel zvládat učební předměty, kterých bylo přes dvacet. Byl nejslabším žákem. Ve všech oborech pokulhával za všemi ostatními spolužáky.  Dělal veliké starosti řediteli semináře.  Na skončení druhého ročníku si kladl vážnou otázku o smyslu a významu dalšího pokračování ve studiu.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 110x

Štafetová hra (10 oblíbených věcí)

28. září 2010 | 17.35 | rubrika: Zaujalo mne.

Dostal jsem pozvánku, nečekanou pozvánku, která se neodmítá. A neboť je ten svátek, že, svátek celé naší republiky, tedy aspoň minimálně její části, tak jsem si řekl, proč ne :-) Vážný článek mohu napsat zase příště

Pravidla jsou následující:
1. Napište, kdo (nebo co) tě pozval
2. Vyjmenuj 10 věcí, lidí, aktivit, které máš rád/a
3. Předej štafetu dál alespoň 10 (ať to stojí za to) lidem

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 117x

Vzpomínky kazatele Rudolfa Petra, IV. část

26. září 2010 | 16.49 | rubrika: Rudolf Petr

Rudolf Petr: Dobrodružný život víry - Pod ochranou Nejvyššího...

Přednášky a dobrý vliv tajemníků YMCY a zvláště kázání evangelia kazatelem J. Dvořákem přinesly své ovoce. Rudolf prožil proměnu svého života.  V pokání a víře přijal Ježíše Krista jako svého Spasitele, vůdce a Pána Života. Svoji víru vyznal a zpečetil ve křtu pomořením v řece Odře, 23.5.1937. Svůj život svěřil Bohu na základě výzvy 38. žalmu: "Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v Něho, On sám bude jednat."  Byl to slavný začátek "dobrodružné cesty víry", pod vedením, ochranou a pomocí Boha, Ježíše Krista, Jeho Ducha a Slovy.

Začal Nový život.  Otec se z toho radoval, matka zpočátku tomu nemohla porozumět. Rudolf zpřetrhal svazky s předešlými kamarády, kteří šli dále svou cestou nevěry. Získal nové přátele, bratry a sestry v Ymce a ve sboru věřících BJB. Ymka jej posílala o prázdninách do svých letních táborů na Slovensko, do Oravského podzámku a do Jablůnky u Vsetína. To mu velice prospívalo k upevnění zdraví těla i duše. Rozšiřoval se jeho obzor vzdělání, poznávání pravého smyslu života. V roce 1942 odešel z Ostravy do Vsetína, kde pracoval jako stolař u firmy J. Gebauer, až do 7.5.1943. To už bylo za druhé světové války.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 92x

Příběh lásky a příběh povinosti...

25. září 2010 | 11.13 | rubrika: Slovíčko

Při čtení následujícího článku se Vám možná bude zdát, že si vzájemně odporuji. A budete mít pravdu. Následující příběh ke mně však hovořil několikary, vzájemně si odporujícími, způsoby. Z počátku jsem se snažil vnést do toho "zmatku" jednotu. Nakonec jsem se však rozhodlnechat vše tak, jak to je.

Příběh Marie a Marty. Příběh lásky a povinnosti. Pojďme si nejprve tento příběh přečíst v Bibli:

Stalo se, když šli dále, že vešel do jedné vesnice. Nějaká žena jménem Marta jej přijala. Měla sestru, která se jmenovala Marie. Ta se posadila k Pánovým nohám a poslouchala jeho Slovo. Ale Marta měla plno práce s obsluhováním. Přistoupila k němu (t.j. k Ježíši) a řekla: "Pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!" Pán jí odpověděl: "Marto, Marto, děláš si starosti a znepokojuješ se mnoha věcmi, jedno je však potřeba. Marie si vybrala dobrý díl, jenž jí nebude odňat." Lukáš 10, od 38 verše...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 207x

Video: To je ale nespravedlnost!

24. září 2010 | 23.59 | rubrika: Zaujalo mne.

Zaujalo mne následující video:

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 131x

Vzpomínky kazatele Rudolfa Petra, III. část

23. září 2010 | 04.00 | rubrika: Rudolf Petr

Rudolf Petr: Dobrodružný život víry - Pod ochranou Nejvyššího...

Přeběhlo jen dvacet let od první světové války. Ještě ani nebyly dokonale zaceleny rány z první světové války a už nastal druhý světový otřes.  Šest let válečného šílenství,   které rozpoutal kulturní národ. Zfanatizovaný a oklamaný německý lid věřil svému "vůdci", Adolfu Hitlerovi, více, než Bohu a Jeho Slovu. Je to až neuvěřitelné, kam až dojde člověk, a co všechno je schopen vykonávat, Jaká zvěrstva, nejstrašnější zločiny, jestli opustí Boha a na Jeho místo postaví sebe, své "Já," člověka. Velmi mnoho už bylo napsáno, celé knihy, o tom, co a jaké zločiny byly páchány na lidech v koncentračních táborech, v plynových komorách atd. Celá města byla bombardována a srovnána se zemí. Milióny lidí zahynulo v troskách. Šest let trvalo hrubé násilí, ničení a vraždění všeho živého i neživého. Všechno bylo ovocem lidské pýchy a nadutosti. "Nadčlověk" - Hitler a jeho zaslepení fanaticise postavili na Místo patřící Bohu. Dali se do služeb satanovi. Prorok Jeremiáš to vyjádřil takto: "Nebo dvojí zlost spáchal lid můj; Mne opustil, pramen živé vody, aby sobě vykopak cisterny děravé, které nedrží vody" (Jr 2,14)     

Těžko by se nalezly rodiny, které nebyly nějakým způsobem poznamenané, zasažené válečnou vichřicí, která zasahovala všechny národy Evropy. Snad nejvíce utrpěl Ruský národ a pak také Polsko. Všem národům trvalo dlouho, než se aspoň trošku vzpamatovaly z válečných následků.

I rodina Petrova byla postižena. Nejmladší z rodiny - Pavel  byl 7.1.1943 vzat do vězení a 10.9. t.r. byl popraven v 6.15 hod. v Breslau (Vratislavi)  "německými tyrany", jak to zapsal tec do své Bible. Pavel (24 letý) se odevzdal cele do Rukou Božích. V dopise narozloučenou napsal: "Pán Bůh s Vámi. Váš milující syn a bratr Pavel. Hospodin síla života mého! V 6.15 hodin umírám." Druhou bolestnou zkušeností bylo zatčení a věznění Františka Čelinského, manžela Heleny, starší dcery Petrových. Po čtyřech letech věznění v několika koncentračních táborech - zvláště v Buchenwaldu - se vrátil po skončení války. Nepředstavitelně zmrzačený, jen kost a kůže. Doma byl všemi vřele přivítán, obklopen láskou a porozumění své ženy Heleny a celé rodiny. S pomocí Boží se zotavoval a sílil, takže několik let ještě pracoval ve Vítkovických železárnách. Dožil se přes 80 let.  

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 87x

Rudolf Petr: Pod ochranou... II

22. září 2010 | 18.59 | rubrika: Rudolf Petr

Rudolf Petr: Dobrodružný život víry - Pod ochranou Nejvyššího...

V roce 1916 se narodilo manželům Petrovým již páté dítě - děvčátko Emílie. Těžko si dovedeme představit matku s tolika nezletilými dětmi v době války. Otec pracoval v havírně na Zárubku. K veliké dřině patřila starost o manželku se čtyřmi dětmi... Manželé Petrovi nepatřili mezi "moderní manželství" s jedním, nanejvýš dvěma dětmi. Krátce po válce, dne 17.1.1919, se v jejich domácnosti začalo ozývat šesté dítě: Syn Pavel.  Jím byl ukončen početní růst rodiny. Z šesti narozených dětí žilo, rostlo a prospívalo celkem pět.  Tři chlapci a dvě děvčata. Po vyjítí ze základní školy se téměř všichni vyučili nějakému řemeslu. Nejstarší Adolf se stal elektrikářem, Helena švadlenou, Rudolf stolařem. Emílie pomáhala doma. Pavel byl zámečníkem.

Při všech starostech a proměnnách léta ubíhala. Postupně se ženili, vdávaly, zakládali své rodiny. V nové, svobodné Československé republice bylo alespoň po deset let dostatek práce a možnosti k výdělku. Všechno se začalo měnit, budovat, obnovovat, zlepšovat.  Avšak ani tento rozvoj, rozmach, nebyl konečný. Přišla léta klesající prosperity. Ubývalo pracovních příležitostí. Přibývalo nezaměstnaných, kteří dostávali státní podporu 10 KČS na týden. Horníci pracovali jen tři směny za týden. Nouze a nespokojenosti přibývalo zvláště ve větších rodinách.  Dělníci protestovali a domáhali se stávkami. Avšak to nevedlo k nápravě. Pro mnohé to byla veliká zkouška, mravní a duchovní statečnosti.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 84x

Rudolf Petr: Pod ochranou Nejvyššího

21. září 2010 | 09.25 | rubrika: Rudolf Petr

Rudolf Petr: Dobrodružný život víry - Pod ochranou Nejvyššího...

Předmluva:

Z veliké vděčnosti Bohu jsem se rozpomínal a připomínal si, jak předivným způsobem naši rodinu vedl, předcházel si a chránil Svou Milostí a Nekonečnou Láskou. Je to slabý a nedokonalý pokus v hrubých obrysech ukázat a vyjádřit slovem, jak pestrý, rozmanitý a bohatý to byl život - a to i navzdory vší jednoduchosti a prostotě.

Od samého počátku to byl - Dobrodružný život víry - Pod ochranou Nejvyššího!K tomu je zapotřebí připomenout dlouhou nemos mé manželky a poslední týden zápasu o život - do jeho skončení 30.12.1993. Byla to dobrá zkouška naší víry v Toho, jemuž jsme zasvětili svůj život, a v Jehož Rukou byla nejenom naše minulost, přítomnost, ale také budoucnost.

Jedinnému moudrému Bohu buď skrze Ježíše Krista sláva na věky věků. Amen (Ř 16,27).

Rudolf Petr, Ostrava - Hrabůvka 18.7.1997.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 104x

Galerie osobností: Kazatel Rudolf Petr...

20. září 2010 | 17.06 | rubrika: Galerie osobností.

Na svého prastrýce, kazatele BJB Rudolfa Petra (1914-2006) mám jen několik, velmi mlhavých vzpomínek. Setkal jsem se s ním  třikrát, nebo čtyřikrát. Převážně jako dítě.  Jeho tvář mi tedy trošku splývá s tváří českého herce Stanislava Zindulky. Když mi bylo asi šest nebo sedm, navštívil nás na naší chatě společně se svou vnučkou Ivou, která je přibližně stejně stará, jako já. Druhou mhlavou vzpomínku mám z doby asi o deset let později, jak sedí na chatě v kuchyni, směje se, baví se s mou babičkou (jeho neteří) a srká kávu.  

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 136x

Může být Kristus křesťanům odebrán?

19. září 2010 | 05.00 | rubrika: Obrácení celníka

Obrácení Celníka jménem Matouš Levi patří k velice neobyčejným biblickým příběhům. Pojďme se na něj společně podívat i my (Markovo evangelium, druhá kapitola)...

Ježíš opět vyšel podél moře a celý ten zástup k němu přicházel a on je vyučoval. Cestou uviděl Leviho, syna Alfeova, sedícího v celnici, a řekl mu: "Následuj mne." On vstal a začal ho následovat. Když Ježíš stoloval v jeho domě,mnozí celníci a hříšníci stolovali spolu s Ježíšem a jeho učedníky, neboť jich bylo mnoho a následovali ho. Když učitelé Zákona z farizeů viděli, že jí s hříšníky a celníky, říkali jeho učedníkům: "Jak to, že jí a pije s celníky a hříšníky?" Když to Ježíš uslyšel, řekl jim: "Lékaře nepotřebují zdraví, nýbrž nemocní. Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšné."Janovi učedníci a farizeové se právě postili. I přijdou k němu a říkají: "Proč se Janovi učedníci a učedníci farizeů postí, ale tvoji učedníci se nepostí?" Ježíš jim řekl: "Mohou se svatebčané postit, když je ženich s nimi? Dokud mají ženicha s sebou, nemohou se postit. Přijdou však dny, kdy jim bude ženich odebrán, a tehdy v onen den se budou postit." "Nikdo nepřišívá záplatu z neseprané látky na starý šat, jinak se ta výplň odtrhne, nové od starého, a trhlina se ještě zhorší. A nikdo nedává mladé víno do starých měchů, jinak víno ty měchy roztrhne a víno se vylije a měchy se zničí. Ale mladé víno se má dávat do nových měchů!"

Múže být Kristus křesťanům odebrán? Tak takováto otázka mne nejvíce trápila, když jsem si chystal slovíčko, jehož výsledkem jsou tyto články o obrácení celníka Matouše Lévyho. Může být Kristus odebrán?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 156x

Mladé víno do nových měchů...

18. září 2010 | 05.00 | rubrika: Obrácení celníka

Obrácení Celníka jménem Matouš Levi patří k velice neobyčejným biblickým příběhům. Pojďme se na něj společně podívat i my (Markovo evangelium, druhá kapitola)...

Ježíš opět vyšel podél moře a celý ten zástup k němu přicházel a on je vyučoval. Cestou uviděl Leviho, syna Alfeova, sedícího v celnici, a řekl mu: "Následuj mne." On vstal a začal ho následovat. Když Ježíš stoloval v jeho domě,mnozí celníci a hříšníci stolovali spolu s Ježíšem a jeho učedníky, neboť jich bylo mnoho a následovali ho. Když učitelé Zákona z farizeů viděli, že jí s hříšníky a celníky, říkali jeho učedníkům: "Jak to, že jí a pije s celníky a hříšníky?" Když to Ježíš uslyšel, řekl jim: "Lékaře nepotřebují zdraví, nýbrž nemocní. Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšné."Janovi učedníci a farizeové se právě postili. I přijdou k němu a říkají: "Proč se Janovi učedníci a učedníci farizeů postí, ale tvoji učedníci se nepostí?" Ježíš jim řekl: "Mohou se svatebčané postit, když je ženich s nimi? Dokud mají ženicha s sebou, nemohou se postit. Přijdou však dny, kdy jim bude ženich odebrán, a tehdy v onen den se budou postit." "Nikdo nepřišívá záplatu z neseprané látky na starý šat, jinak se ta výplň odtrhne, nové od starého, a trhlina se ještě zhorší. A nikdo nedává mladé víno do starých měchů, jinak víno ty měchy roztrhne a víno se vylije a měchy se zničí. Ale mladé víno se má dávat do nových měchů!"

Farizeové přicházejí za Ježíšovými učedníky a ptají se je, proč se Jejich Mistr nepostí. Všimněme si, v den, kdy se obrátil celník Matouš Lévy, v den, kdy se radovalo celé nebe!

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 265x

Izajáš: Nemoc a uzdravení krále Chizkijáše

17. září 2010 | 05.00 | rubrika: Z knihy pr. Izajáše

V oněch dnech Chizkijáš smrtelně onemocněl.
Přišel k němu prorok Izajáš, syn Amósův,
a řekl mu: "Toto praví Hospodin:
Udělej pořízení o svém domě,
protože zemřeš, nebudeš žít."


Chizkijáš se otočil tváří ke zdi
a takto se k Hospodinu modlil:

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 80x

Farizeové a celníci...

16. září 2010 | 09.51 | rubrika: Obrácení celníka

Obrácení Celníka jménem Matouš Levi patří k velice neobyčejným biblickým příběhům. Pojďme se na něj společně podívat i my (Markovo evangelium, druhá kapitola)...

Ježíš opět vyšel podél moře a celý ten zástup k němu přicházel a on je vyučoval. Cestou uviděl Leviho, syna Alfeova, sedícího v celnici, a řekl mu: "Následuj mne." On vstal a začal ho následovat. Když Ježíš stoloval v jeho domě,mnozí celníci a hříšníci stolovali spolu s Ježíšem a jeho učedníky, neboť jich bylo mnoho a následovali ho. Když učitelé Zákona z farizeů viděli, že jí s hříšníky a celníky, říkali jeho učedníkům: "Jak to, že jí a pije s celníky a hříšníky?" Když to Ježíš uslyšel, řekl jim: "Lékaře nepotřebují zdraví, nýbrž nemocní. Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšné." Janovi učedníci a farizeové se právě postili. I přijdou k němu a říkají: "Proč se Janovi učedníci a učedníci farizeů postí, ale tvoji učedníci se nepostí?" Ježíš jim řekl: "Mohou se svatebčané postit, když je ženich s nimi? Dokud mají ženicha s sebou, nemohou se postit. Přijdou však dny, kdy jim bude ženich odebrán, a tehdy v onen den se budou postit." "Nikdo nepřišívá záplatu z neseprané látky na starý šat, jinak se ta výplň odtrhne, nové od starého, a trhlina se ještě zhorší. A nikdo nedává mladé víno do starých měchů, jinak víno ty měchy roztrhne a víno se vylije a měchy se zničí. Ale mladé víno se má dávat do nových měchů!"

Jak to, že Ježíš jí s hříšníky a celníky?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 5 (1x) | přečteno: 243x

Celník zaveden k sobě domů...

15. září 2010 | 06.59 | rubrika: Obrácení celníka

Obrácení Celníka jménem Matouš Levi patří k velice neobyčejným biblickým příběhům. Pojďme se na něj společně podívat i my (Markovo evangelium, druhá kapitola)...

Ježíš opět vyšel podél moře a celý ten zástup k němu přicházel a on je vyučoval. Cestou uviděl Leviho, syna Alfeova, sedícího v celnici, a řekl mu: "Následuj mne." On vstal a začal ho následovat. Když Ježíš stoloval v jeho domě,mnozí celníci a hříšníci stolovali spolu s Ježíšem a jeho učedníky, neboť jich bylo mnoho a následovali ho. Když učitelé Zákona z farizeů viděli, že jí s hříšníky a celníky, říkali jeho učedníkům: "Jak to, že jí a pije s celníky a hříšníky?" Když to Ježíš uslyšel, řekl jim: "Lékaře nepotřebují zdraví, nýbrž nemocní. Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšné." Janovi učedníci a farizeové se právě postili. I přijdou k němu a říkají: "Proč se Janovi učedníci a učedníci farizeů postí, ale tvoji učedníci se nepostí?" Ježíš jim řekl: "Mohou se svatebčané postit, když je ženich s nimi? Dokud mají ženicha s sebou, nemohou se postit. Přijdou však dny, kdy jim bude ženich odebrán, a tehdy v onen den fse budou postit." "Nikdo nepřišívá záplatu z neseprané látky na starý šat, jinak se ta výplň odtrhne, nové od starého, a trhlina se ještě zhorší. A nikdo nedává mladé víno do starých měchů, jinak víno ty měchy roztrhne a víno se vylije a měchy se zničí. Ale mladé víno se má dávat do nových měchů!"

Levy vstal a začal Ježíše následovat. První místo, kam ho však Ježíš zavedl, bylo do jeho vlastního domu. Proč to? Jaké si z toho můžeme vzít ponaučení?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 102x

Sedět na Celnici...

14. září 2010 | 21.22 | rubrika: Obrácení celníka

Obrácení Celníka jménem Matouš Levi patří k velice neobyčejným biblickým příběhům. Pojďme se na něj společně podívat i my (Markovo evangelium, druhá kapitola)...

Ježíš opět vyšel podél moře a celý ten zástup k němu přicházel a on je vyučoval. Cestou uviděl Leviho, syna Alfeova, sedícího v celnici, a řekl mu: "Následuj mne." On vstal a začal ho následovat. když Ježíš stoloval v jeho domě, mnozí celníci a hříšníci stolovali spolu s Ježíšem a jeho učedníky, neboť jich bylo mnoho a následovali ho. Když učitelé Zákona z farizeů viděli, že jí s hříšníky a celníky, říkali jeho učedníkům: "Jak to, že jí a pije s celníky a hříšníky?" Když to Ježíš uslyšel, řekl jim: "Lékaře nepotřebují zdraví, nýbrž nemocní. Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšné." Janovi učedníci a farizeové se právě postili. I přijdou k němu a říkají: "Proč se Janovi učedníci a učedníci farizeů postí, ale tvoji učedníci se nepostí?" Ježíš jim řekl: "Mohou se svatebčané postit, když je ženich s nimi? Dokud mají ženicha s sebou, nemohou se postit. Přijdou však dny, kdy jim bude ženich odebrán, a tehdy v onen den fse budou postit." "Nikdo nepřišívá záplatu z neseprané látky na starý šat, jinak se ta výplň odtrhne, nové od starého, a trhlina se ještě zhorší. A nikdo nedává mladé víno do starých měchů, jinak víno ty měchy roztrhne a víno se vylije a měchy se zničí. Ale mladé víno se má dávat do nových měchů!"

Ježíš uviděl celníka Leviho sedět na celnici. A co je na tom tak zvláštního?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 128x

Ježíš potkává Celníka - na Cestě...

13. září 2010 | 22.05 | rubrika: Obrácení celníka

Obrácení Celníka jménem Matouš Levi patří k velice neobyčejným biblickým příběhům. Pojďme se na něj společně podívat i my (Markovo evangelium, druhá kapitola)...

Ježíš opět vyšel podél moře a celý ten zástup k němu přicházel a on je vyučoval. Cestou uviděl Leviho, syna Alfeova, sedícího v celnici, a řekl mu: "Následuj mne." On vstal a začal ho následovat. když Ježíš stoloval v jeho domě, mnozí celníci a hříšníci stolovali spolu s Ježíšem a jeho učedníky, neboť jich bylo mnoho a následovali ho. Když učitelé Zákona z farizeů viděli, že jí s hříšníky a celníky, říkali jeho učedníkům: "Jak to, že jí a pije s celníky a hříšníky?" Když to Ježíš uslyšel, řekl jim: "Lékaře nepotřebují zdraví, nýbrž nemocní. Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšné." Janovi učedníci a farizeové se právě postili. I přijdou k němu a říkají: "Proč se Janovi učedníci a učedníci farizeů postí, ale tvoji učedníci se nepostí?" Ježíš jim řekl: "Mohou se svatebčané postit, když je ženich s nimi? Dokud mají ženicha s sebou, nemohou se postit. Přijdou však dny, kdy jim bude ženich odebrán, a tehdy v onen den fse budou postit." "Nikdo nepřišívá záplatu z neseprané látky na starý šat, jinak se ta výplň odtrhne, nové od starého, a trhlina se ještě zhorší. A nikdo nedává mladé víno do starých měchů, jinak víno ty měchy roztrhne a víno se vylije a měchy se zničí. Ale mladé víno se má dávat do nových měchů!"

Jako mnoho dalších příběhů se i ten udál právě v době, když Ježíš šel, odněkud, někam. Odehrál se během cesty. A ta cesta, to nebyla cesta celníka Matouše Leviho. O něm je zde psáno, že v celnici seděl, nikam nešel, nikam necestoval, ale seděl. Ta cesta, to byla cesta Ježíše Krista.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 144x

Barack Obama: USA nevedou boj proti Islámu...

12. září 2010 | 16.38 | rubrika: Zaujalo mne.

Spojené státy nikdy nepovedou válku proti islámu...

Barack Obama, 11.9.2010
Zdroj (např) zde.

Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. (Ef 6,12)

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 104x

PCh: O rozeznávaní duchů - Úvod

11. září 2010 | 12.27 | anketa v článku | rubrika: PCh O rozeznávaní.

Petr Chelčický: O rozeznávaní duchů skrze bludné názory, kapitola 1., část 1.

Potom píše svatý Jan: "Nejmilejší, nevěřte hned každému

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 144x

Pálit Korán běhěm bohoslužby 11.9.? Ne, děkuji..

10. září 2010 | 15.26 | rubrika: Zaujalo mne.

Floridští křesťané mají v úmyslu 11.9. během boholsužby k uctění památky obětí teroristického útoku na WTC pálit výtisk koránu., pokud je Barack Obama nepožádá, aby od tohoto nápadu neupustili.  Přes tzv. "Národní den pálení Koránu" vyzívají, aby se k nim připojili i další složky americké i západní společnosti. Za sebe však osobně říkám: Děkuji, ale této akce se nezúčastním...

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 5 (1x) | přečteno: 133x

Bůh zápasí s Jákobem...

9. září 2010 | 17.46 | rubrika: Slovíčko

Mezi nejtajuplnější biblické příběhy jistě patří vypravování o souboji patriarchy Jákoba s nějakým neznámým návštěvnékem.  Popis této události nám uchoval samotný Mojžíš jako součást jeho první knihy, obvykle zvané Genesis, 32. kapitoly:

A té noci vstal, vzal obě své ženy i obě své služky a jedenáct svých synů a přebrodil se přes Jabok. Vzal je a převedl je přes potok se vším , co měl. Pak zůstal Jákob sám a tu s ním kdosi zápolil, dokud nevzešla jitřenka. Když viděl, že Jákoba nepřemůže, poranil mu při zápolení kyčelní kloub, takže se mu vykloubil.  Neznámý řekl: "Pusť mě, vzešla jitřenka." Jákob však odvětil: "Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš." Otázal se: "Jak se jmenuješ?" Odpověděl: "Jákob." Tu řekl: "Nebudou tě už jmenovat Jákob (to je Úskočný), nýbrž Izrael (to je Zápasí Bůh) , neboť jsi jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstáls." A Jákob ho žádal: "Pověz mi přece své jméno!" Ale on odvětil: "Proč se ptáš na mé jméno?" A požehnal mu tam. I pojmenoval Jákob to místo Peníel (to je Tvář Boží) , neboť řekl : "Viděl jsem Boha tváří v tvář a byl mi zachován život." Slunce mu vzešlo, když minul Penúel, ale v kyčli byl chromý. Synové Izraelovi nejedí až podnes šlachu při kyčelním kloubu, protože Bůh poranil Jákobovi šlachu kyčelního kloubu. 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 679x

Rozhovor s Jenny: O předmanželství...

8. září 2010 | 19.53 | rubrika: Doplnění

Mému článku zabývající se Panenstvím poslala komentářík uživatelka podepsaná Jenny. Vcelku zajímavý, možná si zaslouží vlastní článeček...

komentáře (3) | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 165x

Ješua Sírachovec: O radosti srdce...

6. září 2010 | 09.27 | rubrika: Ješua Siráchovec

Nepoddávej se zármutku
a netýrej se starostmi.
Radost srdce je život člověka,
veselí prodlužuje věk.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 139x

Vesmír bez Boha?

5. září 2010 | 16.52 | rubrika: Zaujalo mne.

Přední současný vědec a jeden z nejinteligentnějších lidí současnosti, Stephen Hawking prohlásil, že vesmír ke svému vzniku nepotřebuje Stvořitele, mohl vzniknout samovolně, sám od sebe. Tento výrok nechci komentovat, nemaje ani jeho vzdělání, ani jeho inteligenci. To, co mne však zaujalo, byla reakce, mnohdy zděšená, náboženských představitelů a vůdců.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 141x

Klavírní koncert Holocaust...

4. září 2010 | 18.16 | rubrika: Filmotéka

V roce 2002 natočil režiser Roman Polanski film Pianista. Drsný, naturalistický film bez jakéhokoliv mejkapu. Film o hrůzách druhé světové války, Varšavském ghettu, lidské nenávisti, ne zloby, ale chladného propočtu.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 113x

Izajáš: Kde pobýváme?

3. září 2010 | 20.38 | rubrika: Z knihy pr. Izajáše

Slyšte, vzdálení, co činím,
poznejte, blízcí, mou bohatýrskou sílu!


Hříšníci na Sijónu dostali strach,
rouhačů se zmocnilo úzkostné chvění:
Kdo z nás může pobývat u sžírajícího ohně?
Kdo z nás může

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 76x

Kdo (co) se zrcadlí v naší tváři?

2. září 2010 | 19.23 | rubrika: Slovíčko

Kdo (co) se zrcadlí v naší tváři? Biblický text, nad kterým jsme se zamýšleli včera, chápou ekumeničtí překladatelé trošku jinak. Pojďme se na ten samý úsek podívat i z jejich úhlu pohledu:

 Když tedy máme takovou naději, smíme vystupovat s plnou otevřeností a jistotou. Nepočínáme si jako Mojžíš, který zahaloval svou tvář závojem, aby synové Izraele nespatřili konec té pomíjející záře. Avšak jejich myšlení na tom ustrnulo. Až do dnešního dne zůstává onen závoj při čtení staré smlouvy a zůstává skryto, že je zrušen v Kristu. A tak až podnes, když se čte Mojžíš, leží na jejich srdci závoj. Avšak ‚když se obrátí k Pánu, je závoj odstraněn‘. Duch je tím Pánem, kde je Duch Páně, tam je svoboda. Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě – to vše mocí Ducha Páně.  Druhý list do Korintu, třetí kapitola, od 12. verše...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 106x

Komu a čemu věnujeme svoji pozornost?

1. září 2010 | 21.01 | rubrika: Slovíčko

Čemu, nebo lépe řečeno Komu, věnujeme svoji pozornost? V minulém článku jsme si povídali o Mojžíšovi. Říkali jsme si, že když se Mojžíš obracel k lidem, halil si tvář šátkem. Když se však obracel k Bohu, když se modlil, si s ním povídal, nechal se od Něj poučovat, v takových chvílích si svůj šátek z tváře sundával.Jeho tvář a kůže totiž svítila Božím Světlem, které se do ní vstřebalo jako do fosforu, a Mojžíš nechtěl, aby tato zář odváděla pozornost jeho spolubratří od Bohu k němu. Ten šátek tudíž zosobňoval obsah srdce židovskéjo národa.Srdce, které spíše hledělo na to, co pomíjí, než aby věnovalo svou pozornost tomu, co stojí věčně. Tento šátek si v duši nese každý z nás, já i ty. Dnes pokročme dále. Otevřemě si druhý list Apoštola Pavla do Korintu, ve třinácté kapitole, tam je psáno toto:

Když tedy máme takovou naději, počínáme si zcela otevřeně, zcela směle. Ne jako Mojžíš, který si dával na tvář závoj, zastření, aby synové Izraele nehleděli na konec toho, co pomíjí. Avšak jejich myšlení otupělo. Až do dnešního dne zůstává při čtení Staré smlouvy tentýž závoj neodkrytý a není odhalován, protože pomíjí jen v Kristu. Ale až dodnes, kdykoli se předčítá Mojžíš, leží závoj na jejich srdci. Kdykoli se však člověk obrátí k Pánu, je závoj odstraněn. Ten Pán je Duch. Kde je Duch Pánův, tam je svoboda. A my všichni, když spatřujeme s odhalenou tváří Pánovu slávu jako v zrcadle, jsme přetvářeni v týž obraz, od slávy k slávě, jako od Pána Ducha...

Tak aspoň tento oddílek chápou studijní překladatelé Bible z Křesťanské misijní společnosti. Ekumeničtí tomuto úseku rozumějí trošku rozdílně, ale o tom, dá - li Pán, zase někdy v příštích článcích.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 188x