O Mojžíšově závoji...

31. srpen 2010 | 20.14 | rubrika: Slovíčko

A byl tam s Hospodinem čtyřicet dní a čtyřicet nocí; chleba nepojedl a vody se nenapil, nýbrž psal na desky slova smlouvy, desatero přikázání. Když pak Mojžíš sestupoval z hory Sínaje, měl při sestupu z hory desky svědectví v rukou. Mojžíš nevěděl, že mu od rozhovoru s Hospodinem září kůže na tváři. Když Áron a všichni Izraelci uviděli, jak Mojžíšovi září kůže na tváři, báli se k němu přistoupit. Ale Mojžíš je zavolal, i vrátili se k němu Áron a všichni předáci pospolitosti a Mojžíš k nim promluvil. Potom přistoupili všichni Izraelci a on jim přikázal všechno, o čem s ním Hospodin mluvil na hoře Sínaji. Když k nim Mojžíš přestal mluvit, dal si na tvář závoj. Kdykoli Mojžíš vstupoval před Hospodina, aby s ním mluvil, odkládal závoj, dokud nevyšel. Pak vycházel, aby k Izraelcům mluvil, co mu bylo přikázáno. Izraelci spatřili Mojžíšovu tvář a viděli , jak mu kůže na tváři září. Proto si Mojžíš dával na tvář závoj, pokud nešel mluvit s Hospodinem.  Z knihy Exodus, 34 kapitoly, od 28 verše...

Mojžíšův závoj. Na tento starozákonní příběh je vržen skrze druhý list Apoštola Pavla do Korintu světlo novozákonního pochopení. To už tak v Bibli bývá, chodí. Starozákonní autoři, pisatelé, proroci často ve svých dílech zanesli jednak zprávy "krátkodobé," pro lid své generace, tak často i zprávy střeně a dlouhodobé, které pod vlivem Ducha Svatého přečetli věřící z prvotní církve shromážděné kolem noh apoštolů. My, křesťané, tedy minimálně někteří z nás, věříme tomu, že hlavním autorem a iniciátorem celeé Bible je Duch Svatý. Proto, většinou, starozákonní lidští tvůrci ani nemuseli vědět či tušit, že v jejich svědectví se takovéto dlouhodobé zprávy objevují. Důležité je, že to Duch Svatý jako hlavní autor dobře věděl a zjevoval to svým dalším, novozákonním nástrojům. Na druhé straně však tento process se uzavřel smrtí nejmladšího z apoštolů, Jana Zebedeova. Jakmile on odložil pero, kterým sepsal "své" evangelium, své dopisy  a knihu Zjevení, byla celá Bible ve své celistvosti dokončena a uzavřena. Na další generaci křesťanů pak připadl úkol rozeznat spisy kanonické, insipirované Duchem Svatým od spisů apokryfních, psaných z lidských sil. A neboť je tento výše zmíněný proces již uzavřen, není na nás, křesťany dvacátého prvního věku, odhalovat ve staro či novozákonních spisech zprávy ještě dlouhodlouhodobější, které by byli ukryty před generací apoštolskou. Náš úkol je brát texty tak, jak jsou, a hledat z nich poučení pro nás samotné.

Neboť apoštol Pavel, respektivě, jak věřím, Duch skrze apoštola Pavla, takto zdůraznil otázky Mojžíšova závoje, pojďme se na něj podívat i dnes my.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 99x

PCh: My, blázni pro Krista II

30. srpen 2010 | 05.00 | anketa v článku | rubrika: PCh My, blázni.

Petr Chelčický: My, blázni pro Krista II

  Ale o dalších říká, že jsou "moudří v Kristu". Neboli: "V Jeho víře, milosti a službě jste moudří, ve smyslu tělesné a pozemské vychytralosti, umíte opatrněji, pomaleji, Kristovi sloužit a žít v Křesťanské Víře, než my blázni.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 103x

O duchovním boji...

29. srpen 2010 | 05.00 | rubrika: Z knih proroků.

Tvoji proroci pro Tebe viděli klam a nesmysly; neodhalili tvoji vinu, aby změnili Tvůj úděl. Viděli pro Tebe klamné a svůdné výnosy. Pláč 2,14.

V minulém článku jsme si dávali pozor na "své proroky." Jednak na to, abychom si "své proroky" nevolili sami, jednak na to, abychom se sami jimi nestali druhým.  Dnes bychom se zase podívali na to, v čem jsou tito "sví proroci" nebezpeční. Neodhalují "naši vinu", abychom nezměnili "náš úděl."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 132x

Máme chutí - bůžků - na vybrání...

28. srpen 2010 | 16.46 | rubrika: Z knih proroků.

Tu ke mně přišli někteří z Izraelských starších a posadili se přede mnou. I stalo se ke mně Hospodinovo Slovo: Lidský synu, tito muži vnesli své bůžky do svého srdce a položili před sebe pohoršení své zvrácenosti, to, co je svádí ke zvrácenosti. Cožpak jim opravdu dovolím se dotazovat? Z knihy proroka Ezechiela, 14 kapitoly...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 108x

Pozor na "tvé" proroky...

26. srpen 2010 | 20.35 | rubrika: Z knih proroků.

Tvoji proroci pro Tebe viděli klam a nesmysly; neodhalili tvoji vinu, aby změnili Tvůj úděl. Viděli pro Tebe klamné a svůdné výnosy. Pláč 2,14.

V roce 587 (nebo 586) před naším letopočtem zažilo židovstvo velký šok, který se v našich dějinách dá srovnat snad jen s patnáctým březnem a vznikem Protektorátu čechy a morava. Padl Jeruzalém, zničen byl Šalamounův chrám.  Vyvolený národ, Boží lid, byl vydán do rukou svého krutého nepřítele, na milost a namilost. Odrazem tohoto šoku a utrpení se stala kniha s příznačným názvem Pláč, která pro své až dokumentaristické zaměření působí velice mocným, syrovým dojmem, jako například film Romana Polanského, Pianista.

Zároveň se však náš dokumentarista zamýšlí nad příčinami, které dovedly Boží Lid tam, kde ho dnes zastihujeme. Dnešní citát tvoří jedno z klíčových místo těchto jeho úvah. Jedná se o součást Písma, je to tedy napsáno i k našemu poučení. Pojďme se tedy společně poučit od žalmistových slov.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 123x

S omluvou :-)

24. srpen 2010 | 19.54 | rubrika: Zaujalo mne.

Přijde starý farář k nebeské bráně a zaklepe na dveře.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 52x

Izajáš: Řekni jim - Táhni!

23. srpen 2010 | 23.39 | rubrika: Z knihy pr. Izajáše

Ač vám dával Panovník
chléb soužení a vodu útlaku,
on , tvůj učitel,
už se nebude držet stranou.

Na vlastní oči uzříš svého učitele
a na vlastní uši uslyšíš za sebou slovo:
"To je ta cesta, jděte po ní,"
ať budete chtít doprava nebo doleva.


Pak prohlásíš své stříbrem potažené
vytesané modly i pozlacené lité modly
za nečisté a jako nečisté je rozmetáš.

Řekneš jim: "Táhni!"

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 67x

F.F.Bruce:Věrohodnost popisu zázraků v Evangeliích

22. srpen 2010 | 05.00 | rubrika: Hudba a literatura

Následující článek tvoří citace z knihy F.F.Bruceho "Věrohodnost Nového Zákona : Můžeme důvěřovat spisům Nového Zákona?",kterou vydalo nakladatelství Návrat v Praze v roce 1992. Knihu přeložil Bohumil Kejř. Budu citovat stránky 45, 48 a 49... 

"    ... sluší se říci něco o zázracích, které jsou (v evangeliích) popisovány. Pro mnoho čtenářů jsou právě záznamy o zázracích hlavní překážkou uznání hodnověrnosti novozákonních knih.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 135x

A jak se probudit?

21. srpen 2010 | 12.48 | rubrika: Zaujalo mne.

Neexistují hloupé otázky, existují pouze hloupé odpovědi. Třetí článeček cyklu, který je doprovázen tímto naším mottem, bych rád (konečně!) věnoval uživateli "Filip." Dejme slovo jeho otázce, kterou položil v reakci na článek "Co je sen a co skutečnost?":

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 160x

Nač číst Písmo?

20. srpen 2010 | 15.02 | rubrika: Zaujalo mne.

Neexistují hloupé otázky, existují jen hloupé odpovědi.  Na internetu bylo položeno několik zajímavých otázek. Na první z nich jsme se podívali už včera, poďjme na druhou...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 72x

Křesťan nehřeší?.

19. srpen 2010 | 21.54 | rubrika: Zaujalo mne.

Neexistují hloupé otázky, existují jen hloupé odpovědi. V tomto mottu z mých středoškolských let (říkal ho tuším ten samý profesor, který nám často opakoval i větu: Ptejte se mne na co chcete, já na co chci odpovím :-) ) bych rád napsal dnešní článek.

komentáře (3) | přidat komentář | hodnocení 3 (2x) | přečteno: 118x

O apoštolské posloupnosti

18. srpen 2010 | 22.40 | rubrika: Polemiky

Patriarcha Abraham a Apoštol Petr. Co mají tito dva bibličtí svědkové společného?

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 1.08 (13x) | přečteno: 141x

O panenství...

17. srpen 2010 | 22.00 | rubrika: Polemiky

Vaše panenství má cenu. Obrovskou cenu. Nevyčíslitelnou.

komentáře (13) | přidat komentář | hodnocení 1 (4x) | přečteno: 665x

Pohledy zpět: Linky, které mne zaujaly..

16. srpen 2010 | 17.48 | rubrika: Co týden dal.

Vážení čtenáři, již jsme se spolu delší dobu nevydali českým internetem, není-liž pravda. Tak projděme se společně. Dnes toho bude více, namátkou názor Jiřího Paroubka a Jiřího Dolejše o současné situaci a lidských právech, podíváme se mezi alkoholičky, na sociální exekuce novorozeňat a uděláme si test inteligence. Motto dnešního článku zní: Na svůj mozek se nemůžete spolehnout, vždycky vás obelže...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 93x

Sumarizace Ježíšovi rodiny...

15. srpen 2010 | 23.55 | rubrika: Polemiky

Co se člověk věechno nedozví! Otevřel jsem si biblický překlad pojmenovaný jako "Průvodce životem." A dočetl jsem se jednu velice zajímavou věc. Zcela sebevědomně tam stojí napsáno, že list Judův napsal Juda, Jakubův bratr, "po matce" bratr Ježíšův. A kde je problém?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 84x

Izajáš: To je ta Cesta, jděte po ní!

14. srpen 2010 | 11.13 | rubrika: Z knihy pr. Izajáše

Nyní jdi, napiš to
před nimi na desku,
zaznamenej do knihy
a zůstane to svědectvím
do posledního dne,
navždy, navěky.

Neboť je to lid vzpurný,
synové prolhaní, synové,
kteří nechtějí poslouchat
Hospodinův zákon.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 85x

Co je sen a co skutečnost?

13. srpen 2010 | 12.42 | rubrika: Z knih proroků.

Co je sen a co skutečnost? Dovedeme rozeznat to, co si namlouváme, od toho, co reálně prožíváme? Prožíváme to, co prožíváme, ve skutečnosti, anebo se nám zdá, že prožíváme to, co prožíváme? Kde končí realita a začíná naše sugesce? Tyto otázky, kdysi dávno, asi sedm století před Kristem, položil prorok Izajáš lidu Jeruzalémskému...

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 177x

1187: Bitva u Hattínu

12. srpen 2010 | 16.29 | rubrika: Zaujalo mne.

V roce 1187 bylo křižácké vojsko vedené Jeruzalémským králem Guy de Lusignan poraženo v bitvě u Hattínu vůdcem sjednocených saracenských vojsk sultána Saladina. No poraženo, tak nezní přesný popis. Bylo zničeno, zmasakrováno, rozsekáno, rozdrceno na padrť.LAtinské katolické státy vzniklé v rámci úspěšné první křížové výpravy tím byly odsouzené k zániku a záhubě, svatá místa se na osm staletí dostala do podrůčí muslimské nadvlády.  Vylíčení průběhu bitvy si můžete přečíst na příklad na wikipédii. Možná stojí za to se zastavit, podívat se na příčiny této porážky a vzít si ponaučení, co říkáte. K tomuto zastavení bych Vás, vážený čtenáři, rád dnešním článkem pozval.

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 442x

C.S.Lewis: Zákon Vlnění...

11. srpen 2010 | 10.38 | anketa v článku | rubrika: Hudba a literatura

Nedávno jsme si s manželkou opět četli knížku "Rady zkušeného ďábla", kterou napsal irský spisovatel C.S.Lewis. Tuto knížku, jen tak mimochodem, jsem dostal od našeho sboru ke křtu. Již dříve mne zde zaujala myšlenka "zákona vlnění," kterou jsem si opět připomněl. A rád bych této myšlence věnoval dnešní článeček...

Knihu vydalo nakladatelství "Návrat domů" v Praze roku 2003.

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 1.5 (2x) | přečteno: 195x

Duše moje chválu stále zpívá...

10. srpen 2010 | 06.52 | rubrika: Hudba a literatura

Duše moje chválu stále zpívá
o veliké lásce tvé,
duše moje chválu stále zpívá
o veliké té lásce tvé.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 123x

Jak se tedy radovat a bavit?

9. srpen 2010 | 05.00 | rubrika: Doplnění

Uživatel Filip, náš známý z včerejšího článku, mi položil ještě druhou otázku, týkající se zamyšlení s názvem "pouceni z dejin: nezapomneli jsme neco duleziteho?"   Ta jeho druhá otázka dnes zní:

filip: Jak se tedy bavit a prozivat zabavu s bohem???

 Ano, byl by to smůtný život, kdybychom neznali jinou radost než tu světskou :-)

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 120x

Ke komu se utečete pro pomoc? Podruhé :-)

8. srpen 2010 | 15.39 | anketa v článku | rubrika: Z knih proroků.

Uživatel Filip mi poslal komentářík, abych dodal pár poznámek k textu Izajáše z článku "Izajáš: Ke komu se utečete o pomoc?" Doslova mi napsal:

prosim o nejake vysvetleni k tomu jestli sem pochopil spravne:-)...

Milý Filipe, tipl bych si, žes to pochopil správně. Připomeňme si tedy Izajášův výrok:

Běda těm, kdo nařizují ničemná nařízení,
těm, kdo předpisují plahočení

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 76x

Křesťan a ozbrojený odboj?

7. srpen 2010 | 12.26 | anketa v článku | rubrika: Polemiky

Vážený čtenáři,

smrtí a pohřbem pana Milana Paumera se na internetu objevila spousta článků a diskuzí nad jeho činy a nad jeho životem. V rámci jedné z nich jsem dostal otázku položenou v nadpisu tohoto článku.Může vést křesťan ozbrojený odboj? No, možná to není docela přesně ta položená otázka, ale znáte to, jak říká pan Donutil (a jeden náš profesor na střední), zeptejte se, na co chcete, já na co chci odpovím...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 122x

Petr Chelčický: My, blázni pro Krista I...

6. srpen 2010 | 20.02 | anketa v článku | rubrika: PCh My, blázni.

Petr Chelčický: My, blázni pro Krista I

 Následující citát ze slov Apoštola Pavla považuješ za velice důležité napomenutí pro tvůj život. A jistě, a ne jenom pro život tvůj, ale každého člověka. Potřebné a dokonalé.

My jsme blázni kvůli Kristu, ale vy jste rozumní v Kristu... (1Kor 4,10a)

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 143x

Izajáš: Slovo proti Smlouvě se smrtí...

5. srpen 2010 | 19.28 | rubrika: Z knihy pr. Izajáše

Také tito blouzní z vína,
po opojném nápoji se potácejí:
kněz i prorok blouzní z opojného nápoje,
jsou pomateni vínem, po opojném nápoji se potácejí,
blouzní při viděních, při rozhodování kolísají.

Všechny stoly jsou plné zvratků,
samý výkal, místa není.


Koho vyučit poznání?
Komu vyložit zvěst?
Odkojeným dětem, od prsů odstaveným?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (1x) | přečteno: 91x

Vražda zůstává vraždou...

4. srpen 2010 | 19.11 | rubrika: Polemiky
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 5 (1x)

Učení na hoře: O odpuštění...

3. srpen 2010 | 18.48 | anketa v článku | rubrika: Učení na hoře

Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec; jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení. (Mt 6, 15n)...

Tato Slova vyslovil Ježíš ihned po poslední prosbě modlitby Otčenáš. V podstatě jedním dechem. Hned jak domluvil slova modlitby, vrátil se k předposlední prosbě, aby ji dvakrát podtrhnul a vložil k ní veliký červený vykřičník. A k němu tento tvrdý výrok. Zde můžeme vidět, jak velkou důležitost dává Ježíš odpuštění. Tato myšlenka závistlosti naši ochoty odpouštět druhým jejich provinění proti nám k ochotě Boží odpustit nám naše hříchy se line jako červená nit celým evangeliem. Proto se i my, v krátkém čase podruhé, zamysleme nad tímto veledůležitým tématem.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 169x

Lidské tlachání na lidském výboru v prvotní církvi

2. srpen 2010 | 21.13 | rubrika: Polemiky

Někteří křesťané - domnívám se - si docela špatně vysvětlují "Vedení Duchem." V podstatě učí, že křesťan má sedět doma, pěkně v teplíčku a nedělat nic, dokud mu to Duch Svatý nezjeví pomocí vidění či jiného přímého nadpřirozeného zásahu. Duch Svatý prý komunikuje jen a pouze nadpřirozeně a my se musíme obávat říci cokoliv, co by nám nebylo takto nadpřirozeně zjeveno. Všechno dopředu zorganizováno pak podle nich pramení z tělesnosti. Dokonce i společné modlitby například Otčenáše, jsou - li dopředu naplánovány, například při Večeři Páně, nevznikají údajně z vanutí Svatého Ducha. V polemice s těmito (domnívám se) chybnými názory (které jsem zde - přiznávám - zjednodušil a možná i zkarikaturizoval) jsem asi tak před dvěmi lety napsal následující článek. Nepoužíval jsem dialektiku, omlouvám se tedy za chybějící háčky a čárky a i jiné pravopisné chyby...

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 101x

... ale zbav nás od Zlého...

1. srpen 2010 | 17.40 | anketa v článku | rubrika: Učení na hoře

...A nevydej nás do zkoušek a pokušení,ale vysvoboď nás od zlého... Mt 6, 13.

Dnešní zamyšlení je v podstatě pokračování článku z minula. On celý ten třináctý verš vlastně přestavuje jednu prosbu. Nevydej nás do zkoušek a pokušení, ale vysvoboď nás, kraličtí říkají: Zbav nás, chraň nás od zlého. Vzhledem k tomu, že prvotní bibličtí pisatelé a opisovatelé nerozlišovali malá písmenka od velkých, můžeme tuto větu chápat i jako Zlého s velkým Zet. Opět, připomeňme si, neznamená to, že pouze jedna možnost je správná. Věřím tomu, že správná jsou oba tyto porozumění současně. Zlého s velkým i s malým zet.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 145x