Dary Hospodinu se neztratí...

31. červenec 2009 | 18.53 | rubrika: Slovíčko

Devátého dne předák Benjamínovců Abídan, syn Gideóního. Jeho dar: jedna stříbrná mísa o váze sto třiceti šekelů , jedna stříbrná kropenka o sedmdesáti šekelech podle váhy určené svatyní – obojí plné bílé mouky zadělané olejem k oběti přídavné –, jedna zlatá pánvička o deseti šekelech , plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k oběti zápalné, jeden kozel k oběti za hřích, k hodu oběti pokojné dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků. To byl dar Abídana, syna Gideóního. Numeri 7, 60nn.

Kniha Numeri, nebo - li čtvrtá Mojžíšova, je velmi těžká na čtení. Plno nezáživných seznamů, počtů, jakoby nic neříkajících čísel. Obdobně tak sedmá kapitola této knihy. Tato celá vypráví o tom, co který předák  kterého židovského kmene kterého krásného dne jako oběť Hospodinu. Co však toto má říci nám?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 73x

Smrt bible?

29. červenec 2009 | 08.00 | anketa v článku | rubrika: Polemiky

A dám pravomoc svým dvěma svědkům, a budou prorokovat tisíc dvě stě šedesát dní, oblečeni v žíněný šat. To jsou ty dvě olivy a ty dva svícny, které stojí před Pánem země. Bude–li jim chtít někdo ublížit, z jejich úst vyjde oheň a sežehne jejich nepřátele; kdo by jim chtěl ublížit, musí být takto usmrcen. Tito svědkové mají pravomoc zavřít nebe, aby ve dnech jejich prorocké služby nepršelo, a mají pravomoc nad vodami, aby je obraceli v krev, a aby zasáhli zemi jakoukoli ranou, kdykoli budou chtít. A když dokončí své svědectví, bude s nimi bojovat šelma, která vystupuje z bezedné propasti, přemůže je a zabije. A jejich mrtvá těla budou ležet na náměstí toho velikého města, které se duchovně nazývá Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován jejich Pán. Mnozí z lidí, kmenů, jazyků a národů budou hledět na jejich mrtvá těla po tři a půl dne a nedovolí je uložit do hrobu. Obyvatelé země se nad nimi budou radovat, budou jásat a navzájem si posílat dary, protože tito dva proroci trýznili obyvatele země.

Ale po třech a půl dnech do nich vstoupil duch života z Boha, postavili se na nohy a na ty, kteří na ně hleděli, padl veliký strach. Tu uslyšeli silný hlas z nebe, který jim řekl: "Vystupte sem!" A vystoupili v oblaku do nebe a jejich nepřátelé je pozorovali. V tu hodinu nastalo veliké zemětřesení, desetina toho města se zřítila a v zemětřesení bylo zabito sedm tisíc lidí. Ostatní se vyděsili a vzdali slávu nebeskému Bohu. Z knihy Zjevení, 11. kapitola.


Je mnoho možností, jak Bůh může naplnit toto své slovo. Rád bych zde nastínil jeden z možných scénářů. Netvrdím, že se následující věci vyplní, přeci jenom, nejsem prorok. Jedná se čistě o spekulace. Ale církev by i na tuto možnost měla být připravena.

komentáře (6) | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 217x

Co je v životě důležité?

27. červenec 2009 | 19.29 | rubrika: Učení na hoře

Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď a přines svůj dar... Mat 6, 23n

Vítám Vás, vážený čtenáři, u další úvahy na téma Kristova učení na hoře. Už jsme si zvykli, že zde Kristus vyslovil spoustu silných vět a slov. Tak nás tedy vůbec nepřekvapí, když nám Kristus svým Slovem opět vyrazí dech...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (1x) | přečteno: 113x

Džejk: Zotročit Mexičana, nebo Kanaďana?

26. červenec 2009 | 22.15 | rubrika: Džejkoviny

Za ctvrte: Leviticus 25,44 ustanovuje, ze mohu vlastnit otroky, muze i zeny, ziskam-li si je ze sousednich narodu. Jeden pritel ma za to, ze se to vztahuje na Mexicany, ale na Kanadany ne. Proc nesmim vlastnit Kanadany?

Leviticus 25:
Když tvůj bratr vedle tebe zchudne a prodá ti sebe sama , nezotročíš ho otrockou službou. Bude u tebe jako nádeník, jako přistěhovalec; bude u tebe sloužit až do milostivého léta. Pak od tebe odejde a s ním i jeho děti a vrátí se ke své čeledi; vrátí se k vlastnictví svých otců. Jsou to přece moji služebníci, které jsem vyvedl z egyptské země, nesmějí být prodáváni jako otroci. Nebudeš nad ním surově panovat, ale budeš se bát svého Boha. Otrok a otrokyně, které budeš mít, ať jsou z pronárodů okolo vás; z nich si budete kupovat otroka a otrokyni. Také si je můžete koupit z dětí přistěhovalců, kteří u vás pobývají jako hosté, a z čeledi těch, kteří jsou u vás, z dětí , které zplodí ve vaší zemi; ti budou vaším vlastnictvím. Po sobě je odkážete svým synům, aby je zdědili jako své vlastnictví; trvale jim budou sloužit. Pokud jde o vaše bratry Izraelce, nikdo nebude nad svým bratrem surově panovat.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 128x

Polemika: Potopa světa...

24. červenec 2009 | 19.40 | rubrika: Polemiky

Neboť jsem jedním z onoho zbytku křesťanů, kteří i dnes ještě stále věří na celosvětovou doslovnou potopu světa tak, jak je popsána v Genesis, zaujal mne článek pana Václava Nového, který s tímto biblickým příběhem stručně polemizoval. Dovolte mi tedy stručně polemizovat se stručnou polemikou :-)

Link na článek je zde: http://vaclavnovy.blogy.novinky.cz/0907/je-buh-potopa

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 156x

Svědectví: Toto je příběh mého života

23. červenec 2009 | 15.00 | rubrika: Z mého života

Kdo jsem?

Možná už nastal čas trošku říci i pár slov o sobě. Zatím jsem Vás tu bombardoval jenom více či méně povedenými úvahy, ale neotevřel jsem otázku, kdo za těmito úvahami stojí. A při tom, v biblických časech bylo vždy poselství nerozlučně spjato s poslem. Tenkrát anonymita neexistovala. Každý prorok nesl se svým poselstvím svou tvář...

komentáře (3) | přidat komentář | hodnocení 1.58 (12x) | přečteno: 1.300x

Vždyť zlato se zkouší v ohni...

22. červenec 2009 | 10.51 | rubrika: Ješua Siráchovec

Synu, přicházíš-li sloužit Hospodinu,
připrav svou duši na pokušení.
Drž na uzdě své srdce,
buď vytrvalý a nejednej ukvapeně,
když tě něco postihne.

Přilni k Hospodinu,
neodvracej se od něho,
abys nakonec dosáhl vyvýšení.
Přijímej všechno, co tě potká,
a jsi-li vždy znovu pokořován, buď trpělivý.

Vždyť zlato se zkouší v ohni
a lidé Bohu milí v peci pokoření.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 97x

Záludnost češtiny...

21. červenec 2009 | 14.50 | rubrika: Slovíčko

Abram Hospodinovi uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost. Gen 15.6
Spravedlivý bude žít ze své víry, pro svou věrnost. Abakuk 2,4...

Čeština má ve svém jazyku jednu malou zákeřnost, záludnost. Takovou past, do které se můžeme chytit, když čteme Písmo. Čeština totiž od sebe odděluje slovo "víra" od slova "věrnost." To biblické jazyky neznali. To neznali staří hebrejové doby Abrahama, Mojžíše, či Ježíše. Pro ně tyto dvě slova tvořili jeden jedinný pojem. Věrnost a víra biblicky tvoří jeden pojem. V překladech často můžeme číst v hlavním překladě například slovo vírat a v poznámce pod čarou zase míváme uvedeno, že se to dané místo může přeložit jako "věrnost". Ale ani toto pojetí není nejpřesnější. Protože se zde nejedná o výběr ze dvou možných překladových variant. Osobně se domnívám, že správně by se v překladech měly objevovat oba tyto pojmy spolu.

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 172x

Vydaný radě, propadnutý ohnivému peklu...

20. červenec 2009 | 20.14 | rubrika: Učení na hoře

... kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě; a kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu... Mat 5, 22b.

Po delší přestávce se společně vracíme ke Kristovu Učení na hoře. Dnes se spolu můžeme zaměřit na druhou část dvaadvacátého verše. Ježíš zde proklamuje velice silné prohlášení. Klade na nás, novozákonní křesťany mnohem větší nároky, než jaké měl Bůh - Otec na židy v období Staré Smlouvy. Prohlubuje význam přikázání: "Nezabiješ!" V minulých dvou článcích jsme si ukázali, že již ten, kdo se ve svém srdci hněvá na svého bratra, se v Božích očích proviňuje činu rovného vraždy. Dnes se podívejme na druhou a třetí třetinu Ježíšova výroku...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 135x

Džejkoviny III: Kultická nečistota a měsíčky...

19. červenec 2009 | 15.22 | rubrika: Džejkoviny

Dejme opět slovo našemu podivnému příteli Džejkovi, aby mohl položit svou, v pořadí již třetí, otázku:

"Vím, že se nesmim dotknout žádné ženy, je-li ve stavu menstruační nečistoty (Leviticus 15,19-24). Problém je v tom, jak se to o ní dovědět. Zkoušel jsem se ptát, ale většina žen reaguje na dotaz podrážděně..."

Tolik náš přítel Džejk.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 118x

English camp za nami...

18. červenec 2009 | 09.57 | rubrika: Osobni
Autor blogu vyžaduje pro čtení tohoto článku heslo.
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 31x

O Boží Vševědoucnosti...

10. červenec 2009 | 06.29 | rubrika: Z knih proroků.

I toto následující Biblické místo mne provází letošním English campem:

Toto město mi bylo jen pro hněv a rozhořčení ode dne, kdy je vystavěli, až do toho dne, kdy je vymýtím od své tváře, pro všechno zlo, které Izraelci i Judejci páchali, aby mě uráželi, oni, jejich králové, velmožové, kněží i proroci, judští mužové i obyvatelé Jeruzaléma. Obrátili se ke mně zády a ne tváří; ačkoli jsem je poučoval nepřetržitě a horlivě, neposlouchali a nepřijímali napomenutí. Ohyzdné modly umístili v domě, který se nazývá mým jménem, a tak jej potřísnili. Baalovi vybudovali posvátná návrší, která jsou v Údolí syna Hinómova, a prováděli své syny a dcery ohněm Molekovi. To jsem jim nepřikázal, ba ani mi na mysl nepřišlo, že se budou dopouštět takových ohavností, a tím svedou Judu k hříchu."

Z proroctví skrze Jeremijáše, 32. kapitola...

Před nedávném, několika týdny, jsem si četl toto slovo, které naprosto převrátilo vše, co jsem si o Bohu myslel. Bůh  zde říká, že existuje věc, která mu ani na mysl nepřišla. Jinými slovy, která jej překvapila, kterou nečekal. Jak to, ptal jsem se, copak Bůh není vševědoucí? Pak jsem nad tím začal trochu přemýšlet a rozmlouvat s Pánem. Tento článek je jakýmsi výsledkem těchto úvah. Budeš-li, milý čtenáři chtít, pak tedy vejdi a čti dále...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 166x

EC: Křehkost jednoty

9. červenec 2009 | 23.55 | rubrika: Osobni
Autor blogu vyžaduje pro čtení tohoto článku heslo.
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 31x

Prosba o seslání Ducha Svatého

8. červenec 2009 | 05.51 | rubrika: Z Knihy moudrosti.

Bez Ducha Svatého jsme vyloučeni z počtu těch, kteří slouží Hospodinu. I ten nejmoudřejší člověk, bez Ducha Svatého před Bohem nic neznamená. Bohem svěřený úkol a plán pro náš život můžeme naplnit pouze s Duchem Svatým. Protože On zná Boží dílo, byl u toho, když Bůh tvořil svět. On ví, co se líbí Bohu a co je správné v Jeho očích. Jen s Duchem Svatým jsou Bohu příjemné naše kroky. Bez Něho nelze poznat Boží záměry, ani Jeho Vůli. Jen Duch Svatý může naučit, co je správné.

To si uvědomněme společně s autorem následujících řádků. Společně s ním volejme k Bohu, aby nás stále znova a znova naplňoval Ovocem Moudrosti, aby nás stále znova a znova podroboval Duchu Svatému. Aby nás mazal k naší službě, kterou přijímáme z Jeho rukou, aby nás vedl v naplňováníi Boží vůle a Plánu, jenž má připravený pro náš život... Amen...

Bože našich otců, milosrdný Hospodine,
ty jsi učinil všechno Svým Slovem

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 155x

Evangelizace suchých kostí...

7. červenec 2009 | 06.03 | rubrika: Z knih proroků.

Toto místo v Bibli mne provází letošním English campem:

Spočinula na mně ruka Hospodinova. Hospodin mě svým duchem vyvedl a postavil doprostřed pláně, na níž bylo plno kostí, a provedl mě kolem nich. A hle, na té pláni bylo velice mnoho kostí a byly velice suché. I otázal se mne: "Lidský synu, mohou tyto kosti ožít?" Odpověděl jsem: "Panovníku Hospodine, ty to víš." Tu mi řekl: "Prorokuj nad těmi kostmi a řekni jim: Slyšte, suché kosti, Hospodinovo slovo!Toto praví Panovník Hospodin těmto kostem: Hle, já do vás uvedu ducha a oživnete.Dám na vás šlachy, pokryji vás svalstvem, potáhnu vás kůží a vložím do vás ducha a oživnete. I poznáte, že já jsem Hospodin." Prorokoval jsem tedy, jak mi bylo přikázáno. A zatímco jsem prorokoval, ozval se hluk, nastalo dunění a kosti se přibližovaly jedna ke druhé. Viděl jsem, jak je najednou pokryly šlachy a svaly a navrch se potáhly kůží, avšak duch v nich ještě nebyl. Tu mi řekl: "Prorokuj o duchu, lidský synu, prorokuj a řekni mu: Toto praví Panovník Hospodin: Přijď, duchu, od čtyř větrů a zaduj na tyto povražděné, ať ožijí!" Když jsem prorokoval, jak mi přikázal, vešel do nich duch a oni ožili. Postavili se na nohy a bylo to převelmi veliké vojsko.

Z knihy Ezechiel, 37. kapitola...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 166x

1. a 2. den...

6. červenec 2009 | 06.23 | rubrika: Osobni
Autor blogu vyžaduje pro čtení tohoto článku heslo.
komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 21x

English camp již zítra!

3. červenec 2009 | 20.34 | rubrika: Osobni
Autor blogu vyžaduje pro čtení tohoto článku heslo.
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 23x