Hodnota člověka...

26. červen 2011 | 05.00 | rubrika: Co týden dal.

Věřím tomu, že cenu, hodnotu člověka netvoří obsah jeho peněženky...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 111x

VBBII: Každý máme svou minulost, já, jako ty...

25. červen 2011 | 22.02 | rubrika: VBB II Václav

1.díl 1.části     1.díl 2.části    Předchozí díl    Příští díl

Na hranicích Tuža pozvednutím ruky zastaví průvod, pak otočí svého vraníka a nasměruje je k zajatým otrokům, kteří, pochodujíce pěšky přivázaní řetězem přes obojky jeden k druhému a ke koním ozbrojencům, vděčně vydecují, rádi si odpočinou.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 102x

MP3: Copak není Bůh v Izraeli?

20. červen 2011 | 19.22 | rubrika: Audio MP3

Link: http://www.ulozto.cz/9437411/muller-skupinka-buh-v-izareli-mp3

Obsah nahrávky:
- Životní pády a životní bouře
- Čí jsme nevěsta? Aneb manželstvi a jeho ovoce
- Kde hledáme rady pro svůj život?
- Veškeré naše tužby směřují pouze na naší smrtelnou postel, pouze to, co jde z Boha, je věčné.
- Jak vypadá naše víra, jka vypadá náš život?
- Duchovní boj s vlastním selháním
- Oblečme si Krista a Boží zbroj
- Sluší se poslouchat Boha a ne lidi - Jak poslechnout krále a přitom se neprotivit Boží vůli?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 104x

Paul Washer: Citlivost k hříchu - Závěr...

18. červen 2011 | 05.00 | rubrika: Paul Washer

Paul Washer: O jistotě spasení -  otestujte se, zda-li jste znovuzrozeni  - test druhý - závěr...

Teď bych Vám rád něco pověděl o psychologické hodnotě tohoto vyznání. Ne, nebojte se, neotevřeme ždnou psychologickou knížku, ale společně navštivme proroka Izajáše: Izajáši, předstup před Pána: Spatřil jsem Panovníka. Seděl na vysokém a vznosném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním stáli serafové: každý z nich měl po šesti křídlech, dvěma si zastíral tvář, dvěma si zakrýval nohy a dvěma se nadnášel. Iz 6,1. Jak velkolepý obraz, avšak co Izajáš odpověděl? I řekl: "Běda mi, jsem ztracen. Jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím, a spatřil jsem na vlastní oči Krále, Hospodina zástupů." Iz 6,5. Avšak teď pozorujme Boží reakci. Podívejme se, co Bůh neudělal: Bůh se nepodíval na Izajáše a neřekl mu: "Ó, Izajáši, bereš to moc vážně, já to tak nemyslel, všechno je v pořádku..." 

Přemýšlejme nad tím chvilku. Někdy se stane, že k Vám přijde Váš bratr ve víře, protože zhřešil proti Vám, a řekne: "Provinil jsem se proti tobě, prosím, odpusť mi."  A jaká bývá naše reakce? "Ale to je v pořádku, netrap se tím..."  Toto však je špatně.  Tak špatně, že to ani horší být nemůže. Byl bych rád, kdybychom reagovali jinak. Já musím mít tvoje odpuštění.A já to musím i slyšet. Jestliže mi Duch Svatý ukáže můj hřích proti tobě a já přijdu za tebou s prosbou o odpuštění, pak nenazývej Boha lhářem.  Neříkej: "Nic se nestalo, to je v pořádku, to je v pohodě..."Ne. Já potřebuji Tvoje odpuštění! A potřebuji to uslyšet. "Bratře Paule, ano, zhřešil jsi, ale já ti odpouštím." A až tím je to uzavřené.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 227x

VBBII: Ano...

17. červen 2011 | 16.12 | rubrika: VBB II Václav

1.díl 1.části     1.díl 2.části    Předchozí díl    Příští díl

Dřevěný kostelíček. Na samých východních hranicích země knížete Václava. Kostelíček, ve kterém kdysi sloužil kaplan Učen, ve kterém hledala před čtrnácti patnácti lety úkryt Bohuslavina matka.

Dnes také její dcera vchází na tuto posvěcenou půdu. Oblečená do prostého, domácího šatu. Obdobně, jako ona, těhotná, ale né osamocená. V roli otce ji doprovází k oltáři samotný slavný rek, vladyka Tichan, aby ji odevzdal do rukou pána této země.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 86x

Vydáno před: Vy jste světlo světa...

16. červen 2011 | 20.53 | rubrika: Archív

Vydáno před dvěmi lety...

Zdravím, vážený čtenáři,

tento blog oslavil druhé výročí a to už je příležitost jednak poděkovat, že tento blog může fungovat a sloužit Bohu i lidem v tom našem malém českém  internetovém světě, jednak se i ohlédnout zpět za článkami, které se zde objevili. Dneska bychom si připoměli úvahu na téma:

Vy jste světlo světa...

Vy jste světlo světa... Matouš 5,14a...

Vítám Vás již u třináctého zastavení se nad Kristovým projevem proneseným na hoře. Jen málokterý projev v lidských dějinách tak změnil svět, měl takovýto obsah a dosah, jako tento Kristův.  A tento třináctý Kristův výrok je taktéž velmi silný. Kristus se obrací ke svým posluchačům a říká: Vy jste světlo světa. Později si ještě ukážeme, ke komu zde Kristus mluví. Ale všimněme si: Zde Kristus neříká: Já jsem Světlo světa, a také neříká: My jsme světlo světa. V kontextu tohoto citátu tedy můžeme říci, že světlem tohoto světa není Pán Ježíš Kristus, ale my, kdo Krista slyšíme, křesťané. Jaktože? Copak nenazývá apoštol Jan v prologu svého evangelia Krista Pravým Světlem? Proč zde Kristus označuje za světlo světa nás a né sebe? Domnívám se, že jedna z příčin tohoto Kristova prohlášení tvoří následující důvod:

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 93x

Darwinismus a bible...

15. červen 2011 | 10.56 | rubrika: Polemiky

Diskuze ohledně evoluce stále pokračuje...

Uživatel Kjubik: Nemíchal bych teologii či filosofii s biologii. Takový přístup považují za chybný.

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 120x

Rozmanitost překladů aneb Pomoc jemu...

14. červen 2011 | 09.06 | rubrika: Slovíčko

Je zajímavé sledovat, jak s rozmanitostí překladů  poslední doby se do češtiny vrací jakoby plnější bohatství poselství Písma. Jako příklad můžeme uvést knihu Genesis, 2. kapitolu 18. verš, kde se vysvětluje, proč Bůh nestvořil Adama (a tím vlastně celé stvoření) jako hemafrodita, který by se dokázal rozmnožovat sám, ale jako muže, který potřebuje k sobě ženu, neboť, jak Bůh řekl, "není dobré, aby člověk byl sám..."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 175x

Křesťan a odbory...

13. červen 2011 | 17.57 | rubrika: Co týden dal.

Tato vláda mne překvapuje čím dál tím více, žel ne příjemně, ale nepříjemně.  Avšak hodně mně dnes zklamal pan prezident svým postojem ke stávce a k odborářům. Volá po tvrdé ruce, prý odbory prosazují politické postoje.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 60x

VBBII: Máš tři dny...

12. červen 2011 | 20.36 | rubrika: VBB II Václav

1.díl 1.části     1.díl 2.části    Předchozí díl    Příští díl

                Ten hrad vypadá stejně a přesto jinak.

                Hradiště Svatoplukova mládí. Stejné zdi, stejné mohutné hradby, stejná nádvoří, avšak zcela jiná atmosféra, zcela jiní obyvatelé, zcela jiná řeč ozývající se nejen z úst vojáků.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 81x

Paul Washer: Je Bůh lhářem?

11. červen 2011 | 10.26 | rubrika: Paul Washer

Paul Washer: O jistotě spasení -  otestujte se, zda-li jste znovuzrozeni  - test druhý díl sedmý...

Někdo může říci, že stále dokola kážu proti hříchu. Víte, proč? Právě kvůli věřícím, to oni musí pochopit, že jsou hříšní a ty hříchy zraňují a působí bolest. Ale že mohou být osvobození. Avšak aby mohli být osovobození, tak my musíme nejdříve kázat proti hříchu.Otázka pro Boží Lid není v tom, jak se stát duchovnějšími, ale jak být osvobozen. A to je to, o čem se tu píše, že máme Spasitele, který je tak věrný a spravedlivý, že nám odpouští naše hříchy a očišťuje nás od každé nepravosti.  A co je to nepravost? Vše, co se odchyluje od Dokonalého Charakteru a Dokonalé Vůli Boží. A takto můžeme charakterizovat i hřích, jako poskvrnění, snížení, poplivání či pomluvení Jeho Charakteru a Jeho Vůle.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 162x

Rozhovor s JiKem - O původu Zla...

8. červen 2011 | 20.26 | rubrika: Polemiky

Následující diskuze vznikla jako reakce na předchozí článek: Satanův původ..

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 153x

Satanův původ...

7. červen 2011 | 08.26 | rubrika: Polemiky

Ten příběh známe snad všichni, kdo jsme se nějak, ať už hluboce, nebo povrchně, setkali s křesťanstvím. Byl jednou jeden dobrý anděl, cherubín, který vedl v Nebi skupinu chval. Jednou se však v něm, v dobrém Božím Stvoření,  zničeho nic, probudila závist, on zatoužil  po Božím místě. Vzbouřil se proti Bohu a na jeho stranu se přidala třetina všech andělů. Bůh se však nedal, vzpouru potlačil a vzbouřence vyhnal z Nebe. Toto vše se pak mělo udát ještě před stvořením života na zemi. Mnozí teologové v tomto příběhu hledají vysvětlení, proč byla země na počátku "pustá a prázdná," anebo soulad mezi biblí a darwinistickou evoluční teorii - jako příčinu existence  smrt zvířat na zemi ještě před stvořením Adama a Evy. Proti tomuto příběhu však lze vznést vážné biblické námitky a tím jeho věrohodnost zpochybnit.

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 1.5 (2x) | přečteno: 390x

VBBII: Rozdíl mezi mučednictvím a sebevraždou...

5. červen 2011 | 20.44 | rubrika: VBB II Václav

1.díl 1.části     1.díl 2.části    Předchozí díl    Příští díl

"Ty jsi se snad musel naprosto zbláznit!"

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 107x

Vydáno před: Boží jméno...

4. červen 2011 | 16.12 | rubrika: Archív

Vydáno před dvěmi lety...

Zdravím, vážený čtenáři,

tento blog oslavil druhé výročí a to už je příležitost jednak poděkovat, že tento blog může fungovat a sloužit Bohu i lidem v tom našem malém českém  internetovém světě, jednak se i ohlédnout zpět za článkami, které se zde objevili. Dneska bychom si připomněli úvahu na téma Polemika s Jehovismem: Boží jméno... , neboť z následující pětice článků jste na ni, vážení čtenáři, klikali prozatím nejvíce...


Vydáno před dvěmi léty:

O hladu a o žízni... 
O feně jménem Jessina..
Otázka muslimů č. IV: Držení čestného Slova...
Zamlžená srdce 
Polemika s Jehovismem: Boží jméno...

Polemika s Jehovismem: Boží jméno...

Jehovismus se proslavil hlavně, vedle jiných věcí, svým důrazem na Boží Jméno. Na poznání Božího Jména, na oslovování Boha v modlitbě Jeho Vlastním jménem. Když se však podíváme do bible, do Nového Zákona, nikde tam nevidíme, že by kdokoliv při volání k Bohu vyslovoval Boží jméno. Jak to tedy je?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 85x

Paul Washer: O očištění z hříchu

3. červen 2011 | 19.12 | rubrika: Paul Washer

Paul Washer: O jistotě spasení -  otestujte se, zda-li jste znovuzrozeni  - test druhý díl šestý...

 To všechno Vám ukazuje na věci přesahující Vaši duši, že je tu Někdo, kdo Vás miluje více, než si to vůbec dokážete představit. 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 170x

Poděkování DPO...

2. červen 2011 | 23.59 | rubrika: Co týden dal.

Ostrava zažívá už třetí den masivní protest řidičů městské hromadné dopravy. Jako levicově smýšlející člověk plně uznávám práva pracujících sdružovat se do odborů a práva na stávku, neboť hoden jest dělník mzdy své a co dlužíme druhým, dlužíme samému Pánu Bohu. Leč si myslím, že stávkou by se nemělo moc plýtvat, neboť v době této vlády nás asi čekají vážnější otázky než pouze otázka zvednout mzdu o procento a půl nebo o procent pět. Tam půjde o samotné základy sociálního státu.. Nechci však zde hodnotit, jestli oni řidiči mají opravdu vážný důvod stávkovat, nechci zde ani snižovat toto jejich úsilí za lepšími životními podmínkami... 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 98x

VBII: Já jsem otcem jejího dítěte!

1. červen 2011 | 23.59 | rubrika: VBB II Václav

1.díl 1.části     1.díl 2.části    Předchozí díl    Příští díl

Takové triumfální přivítání Václav neočekával. Všude, kudy projíždí při návratu domů, se shromažďuje lid a provolává mu slávu. Všude. Pověst o něm se již velmi rozšířila. Ví se o něm, že raději nastaví život svůj, než aby nechal krvácet syny, muže, manžely a otce v nesmyslných bitvách a válkách. Které sám aktivně nevyhledává, ale naopak, upřímně se je snaží hasit. Takového knížete, kterému více záleží na životě svých poddaných, než na tom vlastním, ještě čechové nepoznali.

Před Prahou ho čeká další překvapení. Vychází mu naproti procesí v bílých rouších křtěnců. Bosý, pokorný. Dva muže v předu Václav neomylně poznává. Knížete Velebora provází kaplan Pavel. A ti mužové a ženy za ním, to bude asi jeho rodina, jeho dvůr, předáci jeho země.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 90x