Sbohem Jarobeáme, sbohem muži Boží!

30. červen 2010 | 17.58 | rubrika: Jarobeám a Muž Boží

Přibližně dva týdny společně sledujeme příběh dvou mužů, jejichž cesty se na malou chvíli setkali u nepravého oltáře: Krále Jarobeáma a muže Božího. Ještě nám zbývá se s nimi rozloučit...

Když prorok, kterého přivedl zpět, pojedl a napil se, osedlal mu osla a on odejel. Na cestě ho přepadl lev a usmrtil ho. Jeho mrtvola ležela na cestě a vedle ní stál osel; i lev stál vedle mrtvoly. Ani po této události se Jarobeám neodvrátil od své zlé cesty, ale dál dělal kněze posvátných návrší ze spodiny lidu. Kdo chtěl, toho pověřil, aby byl knězem posvátných návrší.Touto věcí se Jarobeámův dům prohřešil, a proto musel být zničen a vyhlazen z povrchu země. Z první knihy královské, 13. kapitoly... 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 129x

MužiBoží, Bůh promluvil, copak nevidíš a neslyšíš?

29. červen 2010 | 20.29 | rubrika: Jarobeám a Muž Boží

V minulém článku jsme si povídali, jak snadno se nechal muž Boží svést z Boží cesty. Stačilo tak málo, aby k němu přišel starý prorok a řekl mu: Nesu ti zprávu od Hospodina. Co se událo dále?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (1x) | přečteno: 125x

Úvaha o základu zákonů lidských VI

28. červen 2010 | 05.00 | rubrika: PCh Základy zákonů

...  Existuje však ještě jeden důvod, pro který svět nemůže přijmout Boží Zákon. Protože Zákon Boží člověku odnímá všechny věci, terých si váží svět.

Rozkoše, záliby, které jsou hříšné. Všechen získaný a osobní majetek, spojený s hříchem. Všelikou svévoli a tělesnou nevázanost, pro které přichází hněv a trest Boží. Zákon Boží odděluje člověka od světa, od zákeřných zájmů a zálib. Těmito uvedenými věcmi svět žije a nachází v nich uspokojení. A tak svět nepřijme přikázání Boží, ani se jim nepodvolí. Vyjímečně se objeví osoba, která se  odváží dát v sázku celý svět i to lahodné, co svět nabízí, pro  Ježíše Krista a pro Jeho Slovo. A tak je rozdíl mezi skutky z Boží vůle a skutky ze vzpoury zlovolných duší. Žádný zlý a světský člověk se nepodvolí Boží vládě, nezůstane pod ní, ba dokonce ji ani nepovažuje za dobrou, jenom ten, kdo se zrodí z Boha. Z tohoto výkladu můžeme poznat, co jsou skutky, ke kterým vede Bůh.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 93x

jsme silní, jak silné je lano, co k nebi nás poutá

27. červen 2010 | 17.50 | rubrika: Polemiky

... jsme silní, jak silné je lano, co k nebi nás poutá...

Tak tento verš se ozývá v jedné písni skupiny Traband. Jeho autorem je tuším textař a muzikant Jarda Svoboda. Píseň si můžete přehrát zde:

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 315x

Ješ Sírachovec: O zlém, klevetném a hádavém jazyku

26. červen 2010 | 05.00 | rubrika: Ješua Siráchovec

Zdržuj se sváru,
budeš mít méně hříchů;
prchlivost rozněcuje svár.


Hříšný člověk
znepřátelí mezi sebou přátele
a vnáší pomluvy mezi pokojné.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 117x

Izajáš: Předpověď příchodu Páně...

25. červen 2010 | 19.06 | rubrika: Z knihy pr. Izajáše

I vzejde proutek z pařezu Jišajova
(Jišaj=otec Davidův)
a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce.
(=Ježíš Kristus z rodu Davidova)

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 87x

Muži Boží, jak poznáš Boží hlas?

24. červen 2010 | 05.00 | rubrika: Jarobeám a Muž Boží

V našem seriálu na chvíli opustíme krále Jarobeáma a budeme sledovat osudy muže Božího. Ten se totiž ocitne na křižovatce:

Muž Boží pak odešel jinou cestou a nevracel se cestou, po níž do Bét-elu přišel. V Bét-elu bydlel jeden starý prorok. Jeho synové přišli a vyprávěli mu o všech činech, které toho dne vykonal muž Boží v Bét-elu. Vyprávěli svému otci i o tom, co promluvil ke králi. Nato se jich otec zeptal: "Kterou cestou odešel?" Jeho synové viděli, kudy muž Boží, který přišel z Judska, odešel. Poručil tedy synům: "Osedlejte mi osla!" Osedlali mu osla, on na něj nasedl a jel za mužem Božím. Našel jej, jak sedí pod posvátným stromem. Řekl mu: "Ty jsi ten muž Boží, který přišel z Judska?" Odpověděl: "Jsem." Nato mu řekl: "Pojď se mnou do domu a pojez chléb." Muž Boží pravil: "Nemohu se s tebou vrátit, nepůjdu s tebou. Na tomto místě nebudu jíst chléb ani s tebou pít vodu, neboť tak mi nařídil Hospodin svým slovem: ‚Nebudeš tam jíst chléb ani pít vodu ani se nevrátíš cestou, po níž jsi šel.‘" On mu však řekl: "I já jsem prorok jako ty. Na Hospodinův pokyn ke mně promluvil anděl: ‚Přiveď ho s sebou zpátky do svého domu, ať pojí chléb a napije se vody.‘" Tak ho obelhal. 1 Královská 13, 10n.

Muž Boží se nechal odvést od své cesty. Stačilo tak málo: Aby za ním přišel prorok a prohlásil: Mám pro tebe pokyn od Hospodina. A muž Boží nepoznal lež. Jak se vyvarovat jeho omylu?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 234x

Chtěl bych být majákem...

23. červen 2010 | 20.49 | rubrika: Hudba a literatura

Chtěl bych být majákem,
v příboji stát,
chtěl bych být majákem,
lodím směr dát,
chtěl bych být majákem
uprostřed vln,
a bývám sám
zbloudilý prám.
Chtěl bych být majákem, majákem!

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 5 (1x) | přečteno: 311x

Pět mýtů a omylů o křesťanství, po třetí...

22. červen 2010 | 21.23 | rubrika: Polemiky

Trošku se mi tento námět zalíbil. Takže Vás, vážený čtenáři, zvu již potřetí k malému polemickému pojednání o mýtech, které kolují o křesťanství buď v sekulární společnosti, anebo přímo mezi věřícími. V této cvíli ještě nevím, jestli jich bude pět, ale pětka je pěkné číslo, co říkáte?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2.67 (3x) | přečteno: 283x

Muži Boží, nic tam nejez ani nic nepij!

21. červen 2010 | 11.36 | rubrika: Jarobeám a Muž Boží

Tento blog už nějakou dobu hostí vzácnou návštěvu: Krále Jarobeáma a muže Božího. Král Jarobeám nám na svém životě ukazuje, co rozhodně neznamená žít životem v bázni Boží,  posléze jsme se od něho nechali poučit, že věřit v Boha takovým svým svévolným způsobem neobstojí. Do třetice jsme byli upozorněni, ať si dáváme pozor na své ruce, a v minulém článku jsme společně zatoužili po usmíření s Bohem. A čím nás naši hosté překvapí dneska? 

Muž Boží prosil Hospodina o shovívavost a král přitáhl ruku k sobě zpět a byla zase jako dřív. Král k muži Božímu promluvil: "Pojď se mnou do domu, posilni se a dám ti dar." Muž Boží králi odvětil: "I kdybys mi dal polovinu svého domu, nepůjdu s tebou. Na tomto místě nebudu jíst chléb ani pít vodu, neboť tak mi přikázal Hospodin svým slovem: ‚Nebudeš jíst chléb ani pít vodu a nevrátíš se zpět cestou, kterou jsi šel.‘" Muž Boží pak odešel jinou cestou a nevracel se cestou, po níž do Bét-elu přišel. 1. Královská, 13. kapitola, od 6. verše... 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 137x

Jarobeám zatoužil po usmíření s Bohem

20. červen 2010 | 16.57 | rubrika: Jarobeám a Muž Boží

Král se na muže Božího obrátil se slovy: "Prosím, pros Hospodina, svého Boha, o shovívavost a modli se za mne, abych mohl přitáhnout ruku k sobě zpět." Muž Boží prosil Hospodina o shovívavost a král přitáhl ruku k sobě zpět a byla zase jako dřív.1. Královská 13, 6.

Příběh krále Jarobeáma stále pokračuje. Nejprve nám ukázal, co to neznamená mít bázeň před Hospodinem, posléze zase, že věřit v Boha tak nějak svým způsobem neobstojí. V posledním článku jsme si ukázali, jak Jarobeámova ruka, která měla sloužit Bohu Nebes, usychá, když ji král vztáhnul proti Hospodinu. No jo, ale co teď. Jarobeáme?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 151x

Ješ Sírachovec: Předzvěst - předobraz - evangelia

19. červen 2010 | 05.00 | rubrika: Ješua Siráchovec

Kdo hází kámen do výšky,
hází si jej na vlastní hlavu,
kdo dává zákeřné rány,
zraní sám sebe .

Kdo kopá jámu,
sám do ní padne,
kdo líčí osidlo,
sám se do něho chytí.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 141x

Čtyři artikuly Církve bratrské...

18. červen 2010 | 22.37 | rubrika: Zaujalo mne.

V roce 1918 zažíval "Československý národ" velkou euforii. Po několikasetletém habsburském područí získal zpět nezávislost a samostatnost.Sen Jana Ámose Komenského o navrácení věcí do rukou národa se vyplnil.

Protestanté předpokládali, že se národ vrátí ke svým nekatolickým předbělohorským kořenům. Vzniklo hnutí, které si dalo za cíl sjednotit české protestantské církve. Ovocem tohoto hnutí se stala českobratrská církev evangelická, která vznikla spojením  českých kalvínistů a luteránů. Církev Bratrská se však nakonec rozhodla tohoto sjednocení nezúčastnit. V tomto hnutí totiž zvítězila liberální teologie (ta se posléze uplatnila i v nově vzniklé "Československé církvi", což jsou dnešní husité), kterou bratři stojící v čele tehdejší CB (br Alof, Urbánek, Porter) odmítali a dívali se na ní nedůvěřivě.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 202x

Pozor na ruce, Jarobeáme!

17. červen 2010 | 19.23 | rubrika: Jarobeám a Muž Boží

Už ve dvou článcích jsme si povídali o králi jménem Jarobeám. V předchozím článku jsme si přiblížili, jak si Jarobeám vymyslel své vlastní náboženství. Sám si rozhodl, kdy chce uctívat Boha, jakým způsobem chce uctívat Boha, jak jej bude představovat lidu, svévolně rozhodoval, kdo bude v rámci jeho kultu sloužit kněžskou službou Bohu. Krále jsme opustili ve chvíli, kdy se chystal pálit kadidlo. Zrovna tehdy jej vyhledal "muž Boží," aby mu vyřídil Hospodinův vzkaz: Že Jarobeámova víra "takovým vlastním způsobem" neobstojí. Co se však dělo dále?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 138x

Izajáš: Ke komu se utečete o pomoc?

16. červen 2010 | 05.00 | rubrika: Z knihy pr. Izajáše

Běda těm, kdo nařizují ničemná nařízení,
těm, kdo předpisují plahočení,
nuzným odnímají možnost obhajoby,
utištěné mého lidu zbavují práva;
jejich kořistí jsou vdovy a sirotky olupují.

Co si počnete v den navštívení,
až se z dálky přižene zkáza?
Ke komu se utečete o pomoc,
kde zanecháte svoji slávu?

Z knihy proroka Izajáše, 10. kapitoly...

komentáře (4) | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 62x

Pch: Základy zákonů lidských V

15. červen 2010 | 05.30 | rubrika: PCh Základy zákonů

Kapitola 4.
Toto tvrdí: "Uznáváme církevní tradici, hodnou chvály, ač není zjevně obsažena v Písmu, ale je v něm uvedena skrytě. Protože příliš rozměrný a těžký by byl Kristv zákon, kdyby v něm byly podrobně popsány všechny potřebná pravidla a nařízení."

Do jak pěkných slov oblékli své tvrzení: "Církevní tradice, hodná chvály, řádně ustavená." Slova z Jidášových úst překypují medem, ale kde je jejich konec? Lidé se na jejich konec nedívají. Nepoznávají, kde rodí Antikrist mnohá nařízení. Tvrdí: "Ač není zjevně obsažena v Písmu, ale je v něm uvedena skrytě." Neboť je prý sám Duch Svatý ukryl, aby je pak svatí otcové, přeplnění Duchem, objevili a nashromáždili jich taková množství, že si mnohý tučný kněz při modlitbách stěžuje: "Aaach, jak předlouhé zdravasy a otčenáše nám přikázali, až od nich hlava bolí..." Te je ta řádná, chvályhodná, církevní tradice plná blekotání podobného pohanům. Zajisté z evangélia vyvedena....

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 116x

Věřit v Boha "svým způsobem" neobstojí...

14. červen 2010 | 05.00 | rubrika: Jarobeám a Muž Boží

Zdravím Vás, vážený čtenáři těchto řádků. V jednom z minulých článků jsme si již povídali o králi jménem Jarobeám. Tento muž se vzepřel králi Šalamounovi, když nucenými pracemi příliš zatěžoval lid severních Izraelských kmenů. Při útěku do Egypta se mu dostalo zaslíbení, že Bůh odtrhne onu severní část Izraele od králů z davidovské judské dynastie a věnuje ji jemu. Po smrti krále Šalamouna se postavil do čela vzpoury proti Šalamounovu synu a nástupci, králi Rechabeámovi. Dosud jednotný židovský stát se rozpadl na dvě poloviny a Jarobeám se stal králem té větší, severní, půlky.

Potom si však Jarobeám vymyslel své vlastní náboženství. Ano, věřil stále v toho samého Jednoho Boha, ale tak nějak svým způsobem. Řekli jsme si, že se tak stalo proto, že vyměnil zdravou bázen před Bohem za strach před lidmi. Za svým postavením přestal vidět Boží prozřetelnost, přestal vděčit za svůj titul Bohu. Naopak, patrně si myslel, že se této cti zmocnil sám svou odvahou, rozhodností, umem, svými schopnosmi. Že za své kralování nevděčí ani tak vyvolení Božímu, ale volbě lidu. A kdyby  vedl lid tak, jak si přeje Bůh, podle pravého náboženství, musel by jej třikrát ročně zvát slavit svátky do Jeruzaléma. Pak by se jeho lid mohl dostat zpět pod vliv davodosvkého krále Rechabeáma a on by se dostal do nebezpečí života. Místo, aby se obával, co si o něm pomyslí Bůh, začal se strachovat o to, co si o něm myslí lidé. 

 A to ho přivedlo na myšlenku založit si náboženství své vlastní. Zabil by dvě mouchy jednou ranou: Stále by uctíval a chválil Boha, ale zároveň by se odstřihnul do nebezpečného vlivu jeruzalemského chrámu. Postavil si tedy svatyně vlastní a řekl svému lidu: Už jste si dost nachodili do Jeruzaléma. Vymyslel si svátky vlastní, sám určil, kdy a kde se bude Bůh uctívat. Nechal zhotovit obrovské modli ve tvaru býka, sám si tedy rozhodl o tom, jak Boha bude představovat druhým. Boha se vůbec neptal na Jeho Názor. Nezáleželo mu na Božím názoru. Bůh přece musí být rád, říkal si, že jej stále uctívám, stále jej ctím, chci mu obětovat své oběti. Ale k obětem, svatyním, modlám, potřeboval vlastní kněze. A tak vysvětil každého, koho si sám vyvolil. Že Bůh v Zákoně přikazuj, aby kněžskou službu vykonávali levité, jej nezajímalo. Již jej vlastně vůbec nezajímal názor Boží, ale jen a pouze názory jeho lidu.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (2x) | přečteno: 158x

Pohledy zpátky: Volby, konvoj, Uzbekistán atd...

13. červen 2010 | 14.19 | rubrika: Co týden dal.

Vážení přátelé tohoto blogu, ohlédněme se společně za uplynulým obdobim, tentokrát né pouze týdne jednoho, ale rovnou týdnů tří... Dnes se hlavně podíváme na letošní volby a na útok Izraele proti konovoji s tzv "humanitární" pomocí pásmu Gazy. 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 84x

Ješua Sírachovec: Nevyzrazuj svěřené tajemství..

12. červen 2010 | 05.31 | rubrika: Ješua Siráchovec

Kdo vyzrazuje tajemství,
ztrácí důvěru,
nenajde pro sebe přítele.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 126x

Učení na hoře: Buď vůle Tvá! Po druhé :-)

11. červen 2010 | 05.44 | rubrika: Učení na hoře

Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Mat 6, 10b.

Buď vůle Tvá. Tak nás učí modlit se Pán Ježíš. Buď vůle Tvá, pane Bože. Všimněme si: Tvá. Ne Má, ale Tvá...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 144x

Izajáš: Bude nám dán Syn: S námi Bůh!

10. červen 2010 | 05.00 | rubrika: Z knihy pr. Izajáše

Avšak tato sklíčená země ponurá nezůstane.
Jako zprvu byla země Zabulón
a země Neftalí zlehčena,
tak nakonec bude přivedena ke cti
s Přímořím a Zajordáním
i Galileou pronárodů.

Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo;
nad těmi, kdo

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 118x

Pár slov o křtu...

9. červen 2010 | 11.17 | rubrika: Doplnění

Křest není pro dokonalé, bezchybné lidi. Nejedná se o vstupní obřad do nějakého výběrového klubu vyjímečných, bezhříšných lidí. Ani zde neprobíhá žádné magické zaklínání.

Křest zde je pro lidi, kteří si uvědomují, že jejich život není v pořádku. Že se zkazil, pokazil a nedá se opravit. Avšak pro lidi, kteří touží po změně. Pro hříšníky, kteří touží bojovat s hříšností. Kteří se s hříšností nesmířili a nesmiřují. Kteří touží se svým životem něco udělat. Pro neplavce, kteří se topí ve své hříšnosti, lapají po dechu, chytají se každého stébla a touží vylézt na břeh. Ale na druhé straně vidí, že změna je nad jejich síly. Nad jejich možnosti. Že nedokážou se dostat na břeh bez pomoci Plavčíka

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 200x

Nástrahy Marianského kultu

8. červen 2010 | 08.00 | rubrika: Polemiky

Opět článeček z mého šuplíku, se kterým bych se rád zde podělil. Napsal jsem ho před pěti lety (na rozdíl od jiných je docela přesně datovaný)a jako první vyšel na dnes již neexistujícím e-zinu casopis.bloudil.cz

V těchto dnech navštívil českou republiku jeden italský kněz, propagátor nové vlny Mariánského kultu. Ve středu 31.8.2005 jsem se zúčastnil mše, kterou celebroval. Rád bych poreferoval o svých dojmech z této akce a upozornil na úskalí Marianského kultu.

Hlavní nebezpečí spatřuji v tom, že se Panně Marii uměle přidávají atributy, které patří Ježíšovi, příp. Otci. Tím odvádí myšlenky věřících od Spásonosného Jména Syna, od Krista, k modle, což je na hranici desatera. Tedy něco podobného, oč se snaží např. Svědkové Jehovovi, byť na menší kvalitativní úrovni. Na druhé straně však je toto kompenzováno kvantitou, počtem lidí,  na které se působí.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 150x

Spása je dar člověku věnovaný, ne prodaný...

7. červen 2010 | 23.53 | rubrika: Slovíčko

Tak jsem prohlédnul svůj starý archív a našel jsem článek asi pět nebo šest roků starý. Původně byl psán ještě pro můj weblog na www.volny.cz, posléze jsem ho zveřejnil i na dnes již neexistujícím e-zinu bloudil.cz.

Spása je dar zadarmo...
Spása není odměna za dobré chování. Spása není mzda. Ale dar. Nezasloužený dar. Spása není mzda dělníkům, ale Dar Dětem. Dar milovaným dětem z lásky. Spásu si "nemusíš odsloužit." Spása je dar zadarmo.

Bůh po nás nechce, abychom byli dokonalí, protože ví, že dokonalí nejsme. Sám nás k dokonalosti přetvoří. My, křesťané, bychom neměli konat dobro, protože za to očekáváme odměnu, ale pro to, že Boha milujeme. Jestliže uvidíte horu nádobí, umyjete ji. Neumyjete to pro to, aby jste si zasloužili pozornost svých maminek, ale naopak, protože je milujete, chcete jim udělat radost. Za mzdu pracuje dělník. Jestli nádobí umyjete proto, že dostanete čokoládu, umyjete ji pro svou lásku k čokoládě, ne pro svou lásku k mamince.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 162x

Učení na hoře: Buď vůle Tvá!

6. červen 2010 | 20.49 | rubrika: Učení na hoře

Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Mat 6, 10b.

Otevřme opět Ježíšovo Učení na hoře, lekci modlitby. Oč je důležité prosit Boha v modlitbě?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 240x

Izajáš: Nebojte se toho, čeho se bojí tento lid...

5. červen 2010 | 06.01 | rubrika: Z knihy pr. Izajáše

Toto mi praví Hospodin,
když mě pevně uchopil svou rukou
a varoval mě,
abych nechodil cestou tohoto lidu:

"Neříkejte zrada všemu,
čemu říká zrada tento lid,
a čeho se bojí,
toho vy se nebojte a nestrachujte."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (1x) | přečteno: 75x

Galérie osobností: Ludmila Vaňková...

4. červen 2010 | 14.13 | rubrika: Galerie osobností.

Tak, po prvním washovském období tohoto blogu si trošku od vážných témat odpočíneme trošku lehčím článečkem. Průvodkyní se nám stane paní spisovatelka Ludmila Vaňková.

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 1.5 (2x) | přečteno: 248x

Wshr Naše vyznání víry v Krista nemá cenu, když..

3. červen 2010 | 20.06 | rubrika: Paul Washer

Paul Washer: O jistotě spasení, 4. díl 1. přednášky...

...A takhle vypadá svět těch doktorů, falešných proroků z nejrůznějších knih. Jestliže Bůh je ten esoterický bůh, pak nikdy nepoznáš pravdu o Jeho vůli, On však ví všechno o tobě. Avšak co říká apoštol Jan? Bůh je světlo!  Co tím chce vyjádřit? Tohle: On ti ukazuje, kdo On je, On ti říká, co je Jeho vůle. A ty nemůžeš utéct. On není ukrývající se Bůh,  On není Bůh, kterého bys musel hledat s lucerničkou po temných ulicích temných měst, On nepatří do takového druhu pseudobohů! On se učinil zřejmým, abys jej mohl poznat, kdo On je, a zajisté po čem On touží. O tomto Jan píše a to je velmi velmi důležité.

Teď, když pomalu budeme končit, si společně ukážeme, v čem spočívá První Test. Neobávejte se, je jich deset. Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu. Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. IJan1,6n.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.5 (2x) | přečteno: 415x

PCh: O principu "Sola Scriptura" - CírkevníTradice

2. červen 2010 | 20.32 | rubrika: PCh Základy zákonů

Petr Chelčický: O základu zákonů lidských IV...

Kapitola 4.
Toto tvrdí: "Uznáváme církevní tradici, hodnou chvály, ač není zjevně obsažena v Písmu, ale je v něm uvedena skrytě. Protože příliš rozměrný a těžký by byl Kristv zákon, kdyby v něm byly podrobně popsány všechny potřebná pravidla a nařízení."

Do jak pěkných slov oblékli své tvrzení: "Církevní tradice, hodná chvály, řádně ustavená." Slova z Jidášových úst překypují medem, ale kde je jejich konec? Lidé se na jejich konec nedívají. Nepoznávají, kde rodí Antikrist mnohá nařízení. Tvrdí: "Ač není zjevně obsažena v Písmu, ale je v něm uvedena skrytě." Neboť je prý sám Duch Svatý ukryl, aby je pak svatí otcové, přeplnění Duchem, objevili a nashromáždili jich taková množství, že si mnohý tučný kněz při modlitbách stěžuje: "Aaach, jak předlouhé zdravasy a otčenáše nám přikázali, až od nich hlava bolí..." Te je ta řádná, chvályhodná, církevní tradice plná blekotání podobného pohanům. Zajisté z evangélia vyvedena....

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 91x

Paul Washer 3: Bůh je Světlo, co to však znamená?

1. červen 2010 | 23.05 | rubrika: Paul Washer

Paul Washer: O jistotě spasení, 3. díl 1. přednášky...

Bůh je světlo. Co to znamená. Hledáme – li význam tohoto verše, musíme se podívat na kontext. Protože, na příklad, není dobré vyznávat, že Bůh je světlo, když nevíme, co to znamená. Měli jsme jednou takovou seminární třídu s profesory a mladými semináristy a profesor jim řekl, aby každý z nich si představil jednu Boží Vlastnost. Třída popsala celou tabuli Božích vlastností. Nakonec jsem však poznamenal něco v tom smyslu, že ač je popsána celá tabule, neznamená to absolutně nic. Nic co by mohlo proměnit něčí život. A profesor odpověděl: "A to máš absolutně pravdu." Co znamená "Nic?” No že nelze nic dodat k tomu, že Bůh je svatý. Co to znamená, že Bůh je svatý? Protože Písmo definuje svatost, definuje lásku, definuje světlo, definuje to, co je dobré a co nikoliv! Když říkáš, že Bůh je světlo, pak prostě musíš jít do Bible a přesvědčit se, co to znamená!

Světlo má totiž zvlášť u Jana specifický význam. Apoštol staví do protikladu Světlo a Temnotu: Svatost, Morální Čistota, Bezhříšnost, Dokonalost a na druhé straně hřích, nepravost, špatnost, zlo, zvrácenost. A tak když Jan řekne, že Bůh je Světlo, znamená to, že Bůh je Svatý. Zapamatujme si, že Bible nikde neříká, že "Bůh je láska, láska, láska [pozn. V bibli se píše jenom, že Bůh je láska s jednou láskou, ne s třemi]”, anebo, že "Bůh je milostivý, milostivý, milostivý," ale, že "Bůh je Svatý, Svatý, Svatý [Iz 6,3 a Zj 4,8]". A tato Boží pověst je velmi důležitá.

Tak již víte, jaký je Bůh? Bůh je Svatý. A této zprávě potřebujeme naslouchat v těchto dnech. Bůh je Svatý. A jestliže se chcete Jej zeptat, jak být spasený, odpoví Vám, že to je jednoduché: Žijte svatý, bezchybný život jako On.
Otázka: Ale Bože, copak toto je jediná cesta?
Odpověď: Ano.
Otázka: Ale vždyť je to nemožné!
Odpověď: Ano.
Otázka: Co mohu udělat?
Odpověď: Ježíš.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (3x) | přečteno: 362x