Džejkoviny II: Prodám svou dceru...

28. červen 2009 | 19.51 | rubrika: Džejkoviny

Za druhe: Rád bych prodal svou dceru do otroctvi, jak to dovoluje Druhá kniha Mojžíšova (Exodus 21,7). Jakou přiměřenou cenu bych dnes podle Vašeho názoru měl za ní chtít?

Takto zní druhá otázka, kterou položil náš podívný přítel Džejk. Opět jí chce dokázat zastaralost Starého zákona. A je-li zastaralá jedna část, uvažuje, pak je zastaralá celá a člověk se s ním nemusí zabývat. Dnes naráží na prodávání dcer potažmo dětí, do otroctví. Ale copak to dnešní společnost sama nečiní?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 214x

O trestu smrti potřetí...

26. červen 2009 | 12.04 | rubrika: O trestu smrti

Již potřetí jsem se rozhodl napsat malé zamyšlení nad tématem trestu smrti a postoje, jaký zaujímá Boží Slovo. Už z tohoto je vidět, jak velký důraz na tuto otázku kladu. Zcela jistě je na mém místě zamyslet se nad tím, jestli můj vlastní důraz na tento námět je sám o sobě biblický, či  ne, nezveličuji jej.

Nechci však zamlčovat, že v Písmu kromě míst, která svědčí proti trestu smrti, jsou i místa, která jakoby na první pohled svědčila pro. Takže bych rád prošel i tato místa  a zamyslel se nad nimi. Možná že  podle Vašich reakcí se ještě k tomuto článečku v budoucnu vrátím a doplním jej...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2.5 (2x) | přečteno: 251x

Láska Boha Hospodina k Izraeli

24. červen 2009 | 07.00 | rubrika: Z knih proroků.

Z proroctví Ezechielova, 16 kapitoly:

I stalo se ke mně slovo Hospodinovo:
"Lidský synu, seznam Jeruzalém s jeho ohavnostmi.
Řekni: Toto praví Panovník Hospodin dceři jeruzalémské:

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 98x

Nezabiješ: A kdo je můj bratr?

23. červen 2009 | 17.42 | rubrika: Učení na hoře

A kdo je můj bratr?

Tak takhle nějak by se mohl zeptat čtenář, který by si přečetl předcházející článek: http://bohu-a.svetu.cz/18849-hnev-jako-vrazda.html.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 123x

O trestu smrti II - konkrétní biblická místa

22. červen 2009 | 23.50 | rubrika: O trestu smrti

V předchozím článku o trestu smrti jsem se pokusil tak trošku obecně nastínit, proč z biblického hlediska nelze, podle mého názoru, souhlasit s trestem smrti. Dnes se podívejme na konkrétní biblické příběhy a podobenství, které o daném problému hovoří...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 219x

Džejkoviny I: Křesťané stále obětují...

21. červen 2009 | 17.45 | rubrika: Džejkoviny

Za prvé: Když u oltáře obětují býka jako zápalnou oběť, vím, že je to libá vůně pro Hospodina (Leviticus 1,9). Problémem jsou moji sousedé. Tvrdí, že je to nelibá vůně pro ně. Mám je odrovnat?

Takto zní první Jakeova (čti Džejkova) otázka. Na počátku odpovědi tedy zacitujme místo, na které Džejk naráží:

Vnitřnosti však a hnáty omyje kněz vodou a všechno obrátí na oltáři v obětní dým. To bude zápalná oběť; jako oběť ohnivá bude libou vůní pro Hospodina. (Lv 1, 9)

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 171x

Džejkoviny: Úvod

21. červen 2009 | 16.40 | rubrika: Džejkoviny

Tenhle Jake (čti: Džejk) je zajímavý člověk...

Objeví se vždy, když se na internetu hovor stočí na homosexualitu. Snaží se dokázat, že to, co píše Starý zákon, už zastaralo a že aní křesťané již podle něj nejednají. A jestliže křesťané jakoby ignorují mnohé z toho, co Starý zákon učí, tak by mohli ignorovat i to, co učí o homosexualitě. Pravděpodobně se považuje za velmi vtipného, elegantního a inteligentního člověka, na kterého nikdo nemá. Na své oponenty se dívá zvrchu.

Pojďme se spolu podívat na jeho rádoby inteligentní otázky společně. Pro mne osobně to bude příležitost i k zvěstování Božího Slova. Už tuším před pěti lety jsem na tyto otázky odpověděl. Zajímavé je, že pořád internetem kolují otázky, ale už né odpovědi. Bohužel, ty odpovědi jsem již nenašel. Ale když jsem tenkrát na ně odpovédal, ujasnilo se mi mnohé ze vzájemného vztahu mezi Novým a Starým Zákonem... 

Tedy zahajme dnes novou serií velmi krátkých zamyšlení na toto téma. Nechť jej požehná Náš Pán... Pokoj Vám, VM...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 96x

O trestu smrti...

20. červen 2009 | 14.05 | rubrika: O trestu smrti

V minulém článku jsme se věnovali přikázání "Nezabiješ..." K tomuto přikázání patří určitá kontroverze. Jak se dívá Bůh na trest smrti? A jak chce, abychom se na tento trest dívali mi? Mnozí křesťané souhlasí s trestem smrti. Mnozí křesťané jej i v minulosti vykonávali. V mnoha zemích hlásící se ke křesťanství se trest smrti vykonává i dnes. Avšak je to z biblického hlediska správné? Já osobně si to nemyslím.

Proč? Copak Bůh takto lid v Bibli často netrestá? Copak takhle nepotrestal celé národy v minulosti?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 357x

Dotazovat se upřímným srdcem...

19. červen 2009 | 20.20 | rubrika: Slovíčko

Zdravím Vás, čtenáři těchto řádků. Rád bych Vás opět pozval, abychom se pozastavili v běhu minut, hodin, dne, dnů či života, abychom tento běh na chvilku přerušili a věnovali jej Bohu, ať už v Jeho existenci věříte, či nikoliv.  Nalistujme si knihu, kterou ekumeničtí pojmenovali prazvláštně: Druhá Paralipomenon. Třikrát jsem se musel podívat, abych tento název přeložil správně. Jestli Vám toto jméno jaksi nic neříká, nevíte, co si pod ním představit, pak vězte, že chyba není na "Vašem přijímači." Jiné překlady, např. Saša Flek, této knize říká prostě: Druhá kniha Letopisů...

Král Rechabeám se dopouštěl toho, co je zlé, neboť se nedotazoval Hospodina upřímným srdcem. 2 Par 12, 14...

To je zvláštní. Všimli jste si toho? Bible zde králi Rechabeámovi nevyčítá, že by se nedotazoval Hospodina, ale že tak nečinil s upřímným srdcem. A že tento fakt se stal příčinou toho, že se dopouštěl věcí, co jsou zlé. Co to však znamená, dotazovat se Hospodina upřímným srdcem?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 71x

Otevřené dveře...

18. červen 2009 | 21.01 | rubrika: Z mého života

Můj šéf, respektivě šéf mého šéfa, mívá dveře do své naceláře otevřené. Dokořán otevřené. Dává tím najevo, že každý k němu může kdykoliv přijít. Bez zaklepání. Bez pohovoru se sekretářkou. A on, ať už dělá sebedůležitější a sebenaléhavější věc, on si čas udělá. On to, co právě teď dělá, odloží, aby se mohl věnovat Vám...

I Hospodín, Bůh, nechal dveře otevřené. Abychom my, lidéí, k němu mohli volně přicházet. Bez zaklepání, bez domlouvání si schůzky se sekretářkou. Bůh nechal dveře otevřené. Ježíš Kristus je těmito dvěřmi.  Ježíš Kristus, který zemřel a který byl vzkříšen V něm máme volný přístup k Bohu Otci, neboť On sedí po Otcově pravici. A přimlouvá se za nás...

Řekl jim tedy Ježíš znovu: "Amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce. Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči. Ale ovce je neposlouchaly. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu." Jan 10, 7nn

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Zaznělo z kazatelny...

18. červen 2009 | 21.00 | rubrika: Z kazatelny.

Je rozdíl být U Krista a V Kristu. Obdobně jako je rozdíl být U automobilové bouračky a být V ní, být její přímý účastník...

David Kubíček,
kazatel CB Havířov a Orlová,
citováno volně z paměti...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 2 (1x)

Bez Ducha Svatého nelze věrně spravovat úřad...

17. červen 2009 | 21.35 | rubrika: Z Knihy moudrosti.

Bez Ducha Svatého nemůžemě věrně spravovat Bohem svěřený úřad. Ať už jsou naše vrozené dispozice jakokoliv požehnané, přesto nemůžeme svěřený úkol naplnit a nejsme schopni odvést to, co Sám Bůh od nás vyžaduje a očekává. Jsme si toho vědomi stejně tak, jako pisatel následujících řádků? Modleme se společně s autorem o Ducha Svatého! Z knihy moudrosti, osmé kapitoly...

Rozhodl jsem se tedy přivést si ji a žít s ní,
protože vím, že mi bude rádkyní k dobrému a
utěšitelkou v starostech a zármutku.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 98x

Hněv jako vražda...

16. červen 2009 | 23.59 | rubrika: Učení na hoře

Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům: 'Nezabiješ! Kdo by zabil, bude vydán soudu.' Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu; kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě; a kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu. Mat 5, 21n.

Dnes máme na řadě přikázání: "Nezabiješ."  Zopakujme si krátce, co jsme si říkali v minulých dílech. První věc, kterou chci připomenout, spočívá v autoritě Kristových slov: Tato autorita je rovna toho, kdo mluvil s Mojžíšem na hoře Sinaj. Tudíž to, co říká Kristus, je rovnocené s tím, co říkal Ten, jenž rozmlouval s Mojžíšem. Jedná se o jednoho a toho samého Boha. Dále bych rád zopakoval, že Stará Smlouva zrušena nebyla, je naplněna, obsažena ve Smlouvě Nové, v Ježíši Kristu. Ten, kdo následuje Ježíše Krista, naplňuje Starou smlouvu, neboť Kristus je naplněním Smlouvy. Byť Kristus žádá po křesťanech něco trochu jiného než Bůh po židech Staré Smlouvy.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (1x) | přečteno: 184x

Anketa...

16. červen 2009 | 15.26 | rubrika: Archív

Vážení čtenáři,

měl bych k Vám jednu malou otázečku.

Zaujala Vás Legenda s názvem "V Bázni Boží?" Chtěli by jste, aby zde vycházelo pokračování?

Hlasujte v anketě pod článkem, děkuji za názory.

PS: Anketu budu považovat za odsouhlasenou,  jestli v tomto měsíci bude minimálně pět hlasů pro, nebude - li dvojnásobek  hlasů proti.

Tak anketa dopadla neúspěšně :-). Neva. Děkuji všem, co Legendu četli a které Legenda zaujala. Snad to bylo k Boží Slávě a Chvále, k Jeho Králoství.

Bůh Vám žehnej,

VM...

Anketa

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 1 (1x)

Slovo o slibu složeném pod nátlakem...

15. červen 2009 | 21.15 | rubrika: Z knih proroků.

"Řekni vzpurnému domu; Což nevíte, co tyto věci znamenají? Řekni: Hle, do Jeruzaléma přitáhl babylónský král a zajal jeho krále i velmože a odvedl je k sobě do Babylóna. Vzal z královského potomstva jednoho a uzavřel s ním smlouvu, zavázal ho přísahou a zajal mocné té země, aby království bylo poníženo, aby se nepozvedlo, aby dbalo na jeho smlouvu, mělo-li obstát. Ale on se proti němu vzbouřil. Poslal své posly do Egypta, aby mu dali koně a mnoho lidu. Zdaří se to? Unikne, kdo páchá takové věci? Unikne, kdo porušuje smlouvu? Jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, zemře v Babylóně, v sídle toho krále, který ho ustanovil králem jehož přísahou pohrdl a jehož smlouvu porušil. Ani s velikým vojskem a s mnohými sbory nebude mu farao nic platný v bitvě, až navrší násep a zbuduje obléhací valy, aby vyhladil mnoho duší. Pohrdl přísahou, porušil smlouvu. Hle, dal na to ruku a dělá toto všechno. Neunikne." Proto praví Panovník Hospodin toto: "Jakože jsem živ, přísahu mou, kterou pohrdl, a smlouvu mou, kterou porušil, uvalím na jeho hlavu. Rozprostřu na něho svou síť a bude polapen do mé lovecké sítě. Zavedu ho do Babylóna a tam se s ním budu soudit za to, že se mi zpronevěřil... Z proroctví Ezechielova, 17. kapitola...

Velmi vážné a těžké slovo, které Hospodin vyřknul skrze Ezechiela. Podívejme se na něj společně.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 133x

To se nám, křesťanům, povedlo...

13. červen 2009 | 07.58 | rubrika: Slovíčko

Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno,aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí – k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán. Fp 2,11

To se nám, křesťanům, teda povedlo!

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 2 (2x) | přečteno: 171x

Hlásání Božího Slova..

12. červen 2009 | 07.25 | rubrika: Zaujalo mne.

Když církev hlásá Boží Slovo, hlásá jej Kristus..

Druhý Vatikánský koncil..

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 1 (1x)

Čekáme na Svého Pána?

11. červen 2009 | 16.04 | rubrika: Z mého života

Dnes jsem jel z práce domů autobusem. Vyjímečně, pravidelně používám vlak. Linka autobusu vede všude možně, i přes Shopping Park. Tam, u jednoho obchodu, pěkně v chladném stínku, jsem zahlédl přivazaného pitbula. Bez náhubku. Pohlédl jsem mu jakoby do očí. A tam jsem viděl pevnou důvěru. Jeho pohled říkal: "Páníček mne tu na chvilku nechal, ale jistě se hned vrátí." S klidem a pevnou vírou v páníčkovu věrnost ten pes ležel a čekal.

Čekáme tak i my? Pán Ježíš odešel do nebe. Čekáme s neochvějnou důvěrou a jistotou na splnění Jeho Slibu, že se pro nás, pro svůj lid, vrátí a vytrhne jej z Tohoto Světa? Jsme bezpochyby přesvědčeni o Ježíšově věrnosti? Vyhlížíme jej se stejnou radostí, nadějí, očekáváním, jako onen pitbul? Anebo nás němá tvář usvědčuje a zahanbuje?

"Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet." Sk 1, 11.

"A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já." Jan 14, 3.

 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 1.5 (2x)

Postav se na nohy!

11. červen 2009 | 07.42 | rubrika: Z knih proroků.

Bůh mi řekl: "Lidský synu, postav se na nohy; budu s tebou mluvit." Jakmile ke mně promluvil, vstoupil do mě Duch a postavil mě na nohy. Ez 2,1n

Postav se na nohy! Tak zní Boží příkaz.  Bůh nechce, abychom se váleli ve špíně. Zakopnout může každý, ale Bůh nás vyzívá, abychom na zemi nezůstávali ležet.  Ať už jsi spadnul, bůh ví jak hluboko. Ať už jsi v jakémkoliv srabu. Opusť svou sebelítost, vstaň, vezmi lože své a choť. (Matouš 9,6). A nejenom příkaz. Bůh dává i sílu k tomu, abychom byli schopni vstát. Bůh chce s námi  mluvit. Tváří v tvář. Chce komunikovat s člověkem, né s červem plazícím se po zemi.

Otevřeme své duše, abychom přijali Boží Slovo za své skrze Ducha svatého...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Kdo je Duch Svatý?

10. červen 2009 | 16.35 | rubrika: Z Knihy moudrosti.

Kdo je Duch Svatý? Víme, že všechno může, že vše obnovuje? Jsme si vědomi, že Bůh miluje jen toho, kdo přebývá s Duchem Svatým? Že je to On, kdo vytváří z lidí Božé přátele a proroky? Zažíváme spolu s Autorem následujících řádků, že je nádhernější než Slunce a hvězdy, než Světlo dne, neboť nezhasíná?  Počítáme denodenně s tím, že Ducha Svatého nikdy nepřemůže žádné zlo, že On všechno mocně spravuje?  Kým je pro nás Duch Svatý?

Poznal jsem věci skryté i zjevné,
všemu naučila mne strůjkyně všeho – moudrost.
Neboť v Moudrosti je duch myslící a svatý, 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 135x

Komu je adresováno učení na hoře?

8. červen 2009 | 19.10 | rubrika: Učení na hoře

Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům, dávným, těm, kdo byli na počátku... Matouš 5, 21
Já vám však pravím... Matouš 5, 22
Ale vám, kteří slyšíte, pravím... Lukáš 6, 27

Nikdo neutrhne záplatu z nového šatu a nepřišívá ji na starý šat; jinak i nový roztrhne a ke starému se záplata z nového nebude hodit. A nikdo nedává mladé víno do starých měchů; jinak mladé víno měchy roztrhne, samo vyteče a měchy se zničí. Ale mladé víno se dává do nových měchů, a obojí zůstane zachováno. Lukáš 5, 35nn

Ježíš odpovídá i na otázku položenou v subjetku tohoto článečku. Pojďme se společně na tuto odpověď podívat, v tomto novém díle našeho malého seriálu...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 173x

Dar Ducha Svatého je nade všechny dary...

6. červen 2009 | 13.04 | rubrika: Z Knihy moudrosti.

Dar Ducha Svatého je nade všechny dary. Vážíme si jej stejně jako pisatel následujících řádků daru moudrosti? Je nám Duch Svatý dražší nade všechny poklady světa? Vážíme si Jej více než vlastní krásy a vlastního zdraví? Jsme si vědomi toho, že jen skrze Něj k nám přichází vše dobré? Že On je rodičkou všech věcí? Dělíme se bez závisti o poznání, které přichází od Něho? Neukrýváme Jeho bohatství? Děkujeme za to, že skrze Něj jsme získali přátelství s Bohem?

Proto jsem se modlil, a byla mi dána rozumnost,
vzýval jsem Boha, a přišel ke mně Duch Moudrosti.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 153x

Ti, kdo svatě střeží, co je svaté...

5. červen 2009 | 21.11 | rubrika: Slovíčko

Ti, kdo svatě střeží, co je svaté, budou uznání za svaté... (Mdr 6,10)

Dnes, v protestantském prostředí však zcela nezvykle, bude předmětem tohoto zamyšlení citát z Knihy moudrosti. Kniha moudrosti patří do tzv deuterokanonických knih. To jsou knihy, které protestantské církve neuznávají za Boží Slovo, za součást kánonu. Já osobně na tyto knihy nemám takto vyhraněný názor. Na jedné straně je zde pro mne klíčový názor mé církve, která tyto knihy také neuznává. Na druhé straně, však ani nesdílím názor jednoho mého brášky, od nás, ze sboru, který v žertu prohlásil, že tyto knihy nic neváží. Zvlášť, když osobnosti, kterých si vážím, také z těchto knih čerpali, citovali a stavěli na nich: Například Augustin nebo Petr Chelčický. Mne oosbně hodně uchvátili dvě z nich: Kniha moudrosti a Sírachovec. Myslím si, že je "prospěšné si z nich číst," jak to tuším zformulovala  pravoslavní církev. Podobně prospěšné, jako třeba knížky od Joshuy Harrise, C.S Lewise a jiné křesťanské knihy  a autory. Ale jistě, deuterokanonické knihy se musí číst v kontextu biblického učení. A vlastně totéž platí o všech knihách: Je chybou číst bibli očima jiných autorů, opačný postup je žádoucí, potřebujeme číst ostatní autory očima bible, jinak získáme špatný názor nejenom na ty dané autory, ale i na Bibli samotnou.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 87x

Pojďme, projednejme to spolu...

4. červen 2009 | 22.46 | rubrika: Z knih proroků.

Půjdou spolu dva, jestliže se nedohodli? Amos 3,3...

Možná jsme zvyklí,  teda minimálně já, že Bible řeší hluboké filozofické otázky. Avšak, mnohdy se genialita skrývá právě v jednoduchosti. Kápnul na to Kryštof Kolumbus, když si chystal vajíčko na snídani...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 118x

Duch Svatý se dává poznat...

2. červen 2009 | 20.10 | rubrika: Z Knihy moudrosti.

Máme k Duchu Svatému odbobně důvěrný vztah, jaký má pisatel následujících řádků k moudrosti? Září Duch Svatý a nevadne v naší duši? Hledáme u Něj poučení? Víme, že počátek vztahu s Duchem Svatým je v pokoře a poddání se? Přemýšlíme o Něj, myslíme na Něj? Bdíme kvůli Němu?


Moudrost září a nevadne
ochotně se dává spatřit těm, kdo ji milují
a najít těm, kdo jí hledají

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 130x