Kdo je kdo: Paul Washer

31. květen 2010 | 22.02 | rubrika: Galerie osobností.

Paul Washer, narozený v roce 1961, je americkým kazatelem "jižních babtistů", ředitelem "HeartCry Missionary Society." Je ženatý, otec 3 dětí. Článek na anglické wikipedii můžete nalézt zde: http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Washer.

Paul Washer ve svých kázání kritizuje lacinné křesťanství. Kriticky analyzuje tzv. 4. duchovní zákony a modlitbu spasení, dvoje spojené učení rozšířené v evangelikálním prostředím. Dochází k přesvědčení, že se jedná o doktríny nebiblické, které nežadoucím způsobem zúžuji evangelijní zvěst a přináší pocit falešné jistoty spasení.

Zde na blogu vychází pod názvem O jistotě spasení "něco jako překlad" jeho série kázání s názvem "Biblical assurance". Originál v angličtině si můžete poslechnout zde, zde, zde, zde a zde.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.8 (5x) | přečteno: 497x

Ješua Sírachovec: O dobré ženě...

31. květen 2010 | 13.59 | rubrika: Ješua Siráchovec

Blaze manželovi dobré ženy,
počet jeho dnů bude dvojnásobný.
Statečná žena působí svému muži radost,
naplní jeho léta pokojem.

Dobrá žena je dobrý podíl;
za podíl ji dostanou ti,
kdo se bojí Hospodina.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 288x

Paul Washer 2: Otestujte se!

30. květen 2010 | 21.47 | rubrika: Paul Washer

Paul Washer: O jistotě spasení, 2. díl 1. přednášky...

Takže, Pavel zde napsal dvě slova určené pro vás. Ne pouze pro tuto církev. Ale pro Vás a pro mne, jsou  nám dána tato dvě slova. Slyšte je: Otestujte se. Jděte se nechat vyzkoušet. A jaké "maturitní otázky” můžeme použít? Pouze jedinné. A to Slovo Boží. Vyzkoušejte svůj život Světlem Božího Slova.. Vyzkoušejte svůj život, prozkoušejte své křesťanství. To byste měli udělat. Prozkoušejte se.

Někdy, když půjdete na túru do hor, může se Vám přihodit, že narazíte na chatrný most, který se Vám postaví do cesty. Já bych ho otestovat. Proč? Protože je tak chatrný. Otestujte ten most. Proč? Protože Váš život na tom závisí. Copak to nevidíte? Poslouchněte mne! Mluvíme spolu o tom, jak nebezpečné je přejít most. Může Vás to stát život! A život Vašich dětí! Záleží na tom, jak pečlivě most vyzkoušíte. Nemluvíme zde o něčem, co by bylo druhotné, na čem by nezáleželo. To je právě to! Nemyslím teď pouze na Vás, ale také na děti. Kolik lidí jde do pekla, protože uvěřili v nějakém lacinném biblickém rychlokurzu na dovolené?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.8 (5x) | přečteno: 342x

Paul Washer: O jistotě spasení... Úvod...

29. květen 2010 | 22.35 | rubrika: Paul Washer

Vizi, kterou chovám pro tenhleten cyklus přednášek, nevidím v nějakém početním růstu církve ani ve změně světa. Má vize spočívá v něčem jiném: Jsou to Ovce. Vy. Rád vás tu vidím, zdravé a silné, ale v tom nespočívá zdraví církve. Naše otázka zní: Žijete správně? Rostete v Pánu? Manželé: Jste Vlajkou, Obrazem, Lásky v Ježíši Kristu? Děti: Rostete v uplatňování Lásky? V poslušnosti Pánu? Rostete ve Svatosti? V Lásce? Nebo jsme škrcení denodenními problémy?

Sami sebe zkoušejte, zda vskutku žijete z víry, sami sebe otestujte. Jestliže nerozeznáte, že Ježíš Kristus je ve Vás, pak jste v testu neobstáli! 2. Kor 13,5


Existuje tolik lidí, kteří chodí do sborů v neděli, anebo na biblické hodiny, jako je tahleta, a ještě neznají Pána. A to i když jsou zapojeni do služeb a do náboženských aktivit. A přesto Jej neznají. A jak je to možné? Protože kázání a biblická učení se stávají příliš obecným, bezobsážných a lehkým v USA těchto dnech. Tráví se v něm mnoho času zjišťováním, co je správné a co nikoliv, zatímco my potřebujeme pochopit něco jiného. Tak moc se vykonalo v naší křesťanské evangelikální komunitě, co není ani biblické, ani historické. Převzali jsme evangelium Ježíše Krista, zredukovali jej a sedli si na čtyři jednoduché duchovní zákony a na modlitbu, kterou je třeba zopakovat a tím to vše končí. Ale takto nezní křesťanská zvěst.

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 455x

Petr Chelčický - Úvaha o základu zákonů lidských 3

28. květen 2010 | 19.18 | rubrika: PCh Základy zákonů

Proto vystup, Mistře, postav se proti stolici Mojžíšově, posaď na ni mistra sedmero umění a uvidíš, jak ho Pán Ježíš svrhne dolů k zemi. Měj si, kolik chceš, knih cizích, nemáš-li ducha Ježíšova, pak nejsi Jeho. Proto nemůžeš vlastnit Zákon, ani moc k poznání Boží Pravdy, aby jsi mohl lid v lásku vést, pouze jej otrávíš smrtelnými jedy, jak nyní tvé skutky ukazují. A tak neukáže žádný mistr, jak Ježíš veliké kněze posadil na Mojžíšův trůn, jak jim dal pravomoc, aby z toho trůnu zákon za zákonem vyhlašovali lidu a zvlášt křesťanům, a přikazovali jim ve jménu Kristově, cokoliv by jim na mysl přišlo.

To, co jsem napsal, neplatí však jenom o současných bohatých farářích, ale ani svatým apoštolům nedovolil Pán Ježíš Kristus činit jiné věci, než se kterými je neposlal. Svatý Pavel o sobě napsal: "Proto nesmím mluvit o ničem, co by Kristus nevykonal skrze mne k poslušnosti pohanů (Řím 15,18)" Apoštol Pavel nesměl přidat ani slovo, ani skutek nad Slovo Kristovo nebo nad Jeho Zákon. S tímto omezením byl povolán jak on, tak i ostatní apoštolové, kterým přikázal: "Jděte tedy... a učte mé učedníky zachovávat všechno, co jsem Vám přikázal (Mat 28, 19n)" Nic navíc nesměl učinit ani Pavel, ani jiný apoštol.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 107x

5 mýtů o křesťanství podruhé...

27. květen 2010 | 08.58 | rubrika: Polemiky

No, vlastně ani nevím, jestli jich bude pět. Ale jako "obchodní značka" se mi název těchto článků docela líbí. Tak, pojďme se již po druhé na některé mýty o křesťanství podívat...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 5 (1x) | přečteno: 170x

Izajáš: A dá mu jméno Immanuel

26. květen 2010 | 12.24 | rubrika: Z knihy pr. Izajáše

Hospodin promluvil znovu k Achazovi:
"Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Boha,
buď dole z hlubin nebo nahoře z výšin."

Achaz odpověděl: "Nechci žádat
a nebudu pokoušet Hospodina."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 144x

Poučení z dějin: Nezapomněli jsme něco důležitého?

24. květen 2010 | 04.00 | rubrika: Slovíčko

Poučení z dějin: Nezapomněli jsme v Epyptě něco důležitého?

Chtěl bych vám připomenout, bratří, že naši praotcové byli všichni pod oblakovým sloupem, všichni prošli mořem, všichni byli pokřtění v Mojžíše, v oblaku a v moři, všichni jedli týž duchovní pokrm a pili týž duchovní nápoj; pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus. A přece se většina z nich Bohu nelíbila; vždyť ‚poušť byla poseta jejich těly‘. To vše se stalo nám na výstrahu, abychom nezatoužili po zlém jako oni. A také nebuďte modláři jako někteří z nich, jak je psáno: ‚Usadil se lid, aby jedl a pil, a potom povstali k tancům a k nezávazným hrám.‘ Ani se neoddávejme smilstvu jako někteří z nich, a padlo jich za jeden den třiadvacet tisíc. A také nechtějme zkoušet Pána, jako to dělali někteří z nich, a hynuli od hadího uštknutí, ani nereptejte jako někteří z nich, a byli zahubeni Zhoubcem. To, co se jim stalo, je výstražný obraz a bylo to napsáno k napomenutí nám, které zastihl přelom věků. A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. 1. list do Korintu, 10. kapitola, od prvního verše...

Poučení z minulosti. Říká se, že kdo se nedovede poučit z minulosti, je odsouzen ji prožít znovu. A to jistě platí i v duchovní oblasti. A proto apoštol Pavel dnes obrací naši pozornost do historie. Ale nepřipomíná ji jako mrtvé události, které se nás netýkají, nestává se pouhým učitelem dějepisu, který nám přednáší něco o Zlaté bule sicilské. OK, řekneme si, Zlatá bula byla  Zlatá ve své době, ale co dneska z ní?

Pavel však připomíná dobu Mojžíšovu právě z toho důvodu, že právě tuto dobu my, křesťané, duchovně prožíváme. I my jsme vyšli z Egyptského otroctví, z otroctví hříchu, z našeho minulého života a směřujeme do zaslíbené země, do Nového Jeruzalému. Ještě jsme tam sice nedorazili, ale jsme na té Cestě, stejně, jako byli věřící vedení Mojžíšem v místě citovaném právě v Pavlem napsaném dopise.

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 238x

Pohledy zpátky: (nejenom) Koho volit?

23. květen 2010 | 15.21 | rubrika: Co týden dal.

Koho volit?

Tak tato otázka mne trápí už několik měsíců. Koho volit? Kromě voleb si dneska povíme něco málo o Janu Milíči z Kroměříže, dáme prostor nejmenovaným expertům, navštívíme br Fürsta, dojme nás příběh lásky matky ke své dceři, vezmeme na vědomí varování před přehaným šetřením v rozpočtu státu,  a tak dále, nechme se překvapit, kam nás tento blog dnes zavede...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 151x

Izajáš: Koho pošlu a kdo nám půjde?

22. květen 2010 | 10.53 | rubrika: Z knihy pr. Izajáše

Toho roku, kdy zemřel král Uzijáš,
spatřil jsem Panovníka.
Seděl na vysokém a vznosném trůnu
a lem jeho roucha naplňoval chrám.

Nad ním stáli serafové:
každý z nich měl po šesti křídlech,
dvěma si zastíral tvář,
dvěma si zakrýval nohy
a dvěma se nadnášel.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 126x

Filmotéka: Danton... O KSČ, VV, sociálním státu..

21. květen 2010 | 23.55 | rubrika: Filmotéka

Francouzské filmové umění a polský režiser Andrzej Wajda. Toto spojení zafungovalo v roce 1983  u filmu, vyprávějícím o únavě, bojovnosti, zbabělosti, hrdínství, zradě, o boji, byť ztraceném,  za ideály, byť ztracenými,  s jednoduchým názvem: Danton.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 110x

Ješua Sírachovec: Co je dobré a co sladké...

20. květen 2010 | 18.25 | rubrika: Ješua Siráchovec

Dvě věci rozmnožují hříchy
a třetí přivodí odplatu.

Duše rozpálená vášní je jako hořící oheň,
nezhasne, dokud jím není pohlcena. 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 3 (2x) | přečteno: 143x

Petr Chelčický - Úvaha o základu zákonů lidských 2

19. květen 2010 | 18.17 | rubrika: PCh Základy zákonů

Příspěvek Petra Chelčického k diskuzi o principu Sola Scriptura

Kapitola 3.
Stále ještě rozebíráme slovo Ježíše Krista: Co oni řeknou, to čiňte. Díváme se na názor mistrů, podle kterých tento verš vyzívá lid, aby je ve všem poslouchal a činil to, co oni učí.

Velký je rozdíl mezi učením Starého a Nového zákona. Protože pro jiný účel byl darován Starý zákon a pro jiný zákon Nový. Zákon Starý je tělesný, pojednává o věcech hmotných, jde zvnějšku dovnitř, používá literu. Všechny přikázání se zde mají plnit fyzicky, tak, jak řekl Bůh. Bůh určuje, kde zpálit krávu na popel, kde obětovat kozla za hřích, a kde zas berana k oběti pokojné. A tak dále. Všechny tyto věci se prováděli beze změn. Bez jakéhokoliv výkladu  se mělo to či ono tělesně  učinit  tak, jak vše bylo přikázáno.  A proto Pán Ježíš k takovýmto hmotným přikázáním zavázal lid, aby následoval učení mistrů, neboť ti nemohli tak snadno překrucovat zákon. Ten se měl naplňovat přesně, fyzicky, na základě litery, která nepotřebovala výklad. Ale Nový Zákon je duchovní, ten naopak potřebuje pravdivého a věrného vysvětlení, aby z něho mohl mít prostý lid užitek v následování, ve ctnosti, duchovní spravedlnosti, v dobrém svědomí a v Milosti Boží. 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 112x

Izajáš: 6x běda

18. květen 2010 | 17.16 | rubrika: Z knihy pr. Izajáše

Běda těm,
kteří připojují dům k domu
a slučují pole s polem,
takže nezbývá žádné místo,
jako byste jen vy byli usedlíci v zemi.

V uších mi zní slovo Hospodina zástupů:
"Ano, zpustnou četné domy,
i velké a pěkné budou liduprázdné.
Deset jiter vinice vydá jediný bat
a chómer osevu vydá jedinou éfu."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 85x

Pohledy zpátky: Nejen o potopě, Řecku a volbách...

17. květen 2010 | 19.14 | rubrika: Co týden dal.

Tento článeček jsem vlastně měl napsat včera, ale odložil jsem ho na dnešek. Včera mi totiž nešel z hlavy ani ze srdce příběh krále Jarobeáma a na tento článek nezbyl čas ani chuť. Ale všechno se nakonec v dobré obrátí, jak povídal kdysi jeden večerníček a ukázal se pravý význam tohoto článku.

Ale nezůstaneme jenom u záplavy, kterou se potýká nejenom Ostravsko, ale jako už pravidelně se rozhlédneme po domácím internetu a zaznamenáme "záznameníhodné"...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 146x

O bázní před Bohem - král Jarobeám

16. květen 2010 | 14.45 | rubrika: Jarobeám a Muž Boží

Jeden profesor na střední nám říkával: Rodiče musí být svým dětem příkladem - ať už dobrým, nebo špatným... :-)

Obdobně to můžeme říci i o historických osobnostech. Biblické nevyjímaje, ba právě naopak. U biblických musíme toto konstatování dvakrát podtrhnout. Každá postava, o které nám Bůh předává svědectví v Bibli, nás má něco naučit, o něčem poučit. Někdy se máme poučít na jejich přednostech, na její víře, jindy zase na jejich chybách a nevíře. Kdo se nedokáže poučit z chyb druhých, bude se muset učit na chybách vlastních. 

Dneska se společně podívejme na příběh prvního krále severního Izraele, který se jmenoval Jarobeám. Na jeho životě si přiblížíme, co to znamená "bázeň před Hospodinem," ke které nás Bible tak často vyzívá. O králi Jarobeámovi se dočteme v první knize Královské, v 11. až 14.kapitole

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 368x

Petr Chelčický: Pravda a mýty o Očištění 10

15. květen 2010 | 11.22 | rubrika: O očištění-PCh

Vážený čtenáři tohoto blogu, rád bych Vám nabídnul druhý traktát Petra Chelčického, který se budu snažit převést do srozumitelné češtiny. Toto Chelčického dílo je známe pod názvem "O očistci." Původní text můžete najít v níže uvedené literatuře...  

Další principy postavené na písku jsou všechnny ty modloslužebné poutě. Ty vedou do doupat lupičů. Anebo také všechny zákony a ustanovení od papežů, které se snaží ze světskosti udělat slavnou službu Bohu. Tím vším Smlouvu Kristovu a všechna Jeho Přikázání beze strachu přestupují.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 92x

Izajáš: Ryba smrdí od hlavy...

14. květen 2010 | 05.00 | rubrika: Z knihy pr. Izajáše

Jeruzalém klopýtl a Judsko padlo;
jejich jazyk a jejich skutky
byly  proti Hospodinu
a do očí vzdorovali jeho slávě.

Nestoudnost jejich tváře proti nim svědčí,
jako Sodoma svůj hřích vystavují a neskrývají.
Běda jim, připravili si zlou odplatu.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 5 (1x) | přečteno: 66x

Rozhovor se Zlomeným mečem...

13. květen 2010 | 05.41 | rubrika: Polemiky

Na článek Nebezpečí vztahu věřicích s nevěřícími... reagoval uživatel, který se podepsal jako "Zlomený meč." Vznikl z toho zajímavý rozhovor. Byl bych nerad, kdyby zapadl. Proto dejme slovo Zlomenému meči (modré písmo):

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 3 (1x) | přečteno: 73x

Petr Chelčický - Úvaha o základu zákonů lidských

12. květen 2010 | 03.56 | rubrika: PCh Základy zákonů

Příspěvek Petra Chelčického k principu Sola Scriptura

Petr Chelčický - Úvaha o základu zákonů lidských


Kapitola První:

Už jsem něco sepsal o nenávisti a bezpočetných léčkách Antikrista, který jimi již dlouhodobě intrikuje proti Kristu. A hlavně jsem zdůraznil, že Antikrist odvrhl Zákon Boží, poskytnul širokou cestu vedoucí k přestoupení mnohých Božícho přikázání a nabídnul své zákony odporující zákonům Božím. Snaží se o to, aby byl zákon Boží zapomenut anebo špatně chápán. Dosáhnul toho, že se o Boží zákon vedou jalové pře, které vedou k opuštění vlastního obsahu Kristova Evangelia. A skrze své zákony svedl Antikrist lidi, takže zcela nebo částečně opovrhují Kristovou smlouvou. A protože se tito lidé cítí zahanbeni Božím zákonem, obcházejí kolem Písma s doktory plnými Ducha Svatého a hledají, jestli by skrze jejich učení nenašli ospravedlnění. Zkouší něco svého přilepit k Božímu Slovu, aby jejich výmysly byly považovány za zákony Boží. Proto zde některé tyto léčky a odpornosti popíši.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 154x

Co bych rád věděl, že má dcera ví o svém příteli..

11. květen 2010 | 16.49 | rubrika: Doplnění

V životě každého otce musí přijít okamžik, kdy dcera přijde domů a ohlásí, že si našla přítele. Každý otec se této chvíle obává :-). Tak jsem si jednou představil, jaké by to bylo, kdyby se to stalo i mne.

Jak bych se zachoval, čistě hypoteticky a filozoficky, nepočítaje emoční reakce, kdyby mi má potencionální dcera dala na srozuměnou, že se zamilovala do jednoho (cizího ještě k tomu rozumějte, toho, kterého jsem neschválil :-)) ) chlapce. Co bych chtěl o tom klukovi vědět?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 130x

Izajáš: Nedůvěřujte člověku, nemá to cenu...

11. květen 2010 | 04.00 | rubrika: Z knihy pr. Izajáše

Přestaňte už s člověkem (=přestaňte spoléhat na člověka, nezaměňujte vztah k Bohu za vztah k člověku),
který nemá než dech svého chřípí.
Jakoupak má cenu?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 86x

Doplnění: O vztazích mezi věřícími a nevěřícími

10. květen 2010 | 17.47 | rubrika: Doplnění

V minulé článku jsme se zabývali milostnými vztahy, kdy se věřící začne chodit s nevěřícím, nebo naopak. V závěru jsem výslevně zmínil, že tato úvaha neplatí o takových vztazích mezi dvěma lidmi, které vznikly dávno před tím, než třeba jeden z těch dvou uvěřil. Anebo třeba druhý odpadl. Uvědomuji si, že bych měl tuto otázku ještě trošku rozvést.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 217x

Ta Cesta, Pravda a Život...

10. květen 2010 | 04.30 | rubrika: Slovíčko

Řekne mu Tomáš: "Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu?" Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Jan 14, 6...

Toto slovíčko vzniká kompilací a doplněním dvou článků:  Padesátikoruna a šek na milion dolarů... a Náboženské obřady a skutky... 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 141x

O končícím týdnu...

9. květen 2010 | 18.28 | rubrika: Co týden dal.

Dneškem, nedělí, končí další týden našich životů. Pojďme si společně připomenout, co přinesl a co odnesl...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 87x

Nebezpečí vztahu věřicích s nevěřícími...

9. květen 2010 | 17.32 | rubrika: Polemiky

Jedna z otázek, kterou se dříve či později mladí křesťané potýkají, zvlášť ti nezadaní, spočívá ve vztahu s nevěřícími lidmi. Chodit s nevěřícími, či nechodit? Je to hřích či není? Je to správné, či nikoliv? Zkusím v tomto článku upozornit na některé nebezpečí, na které zde můžeme narazit.

komentáře (6) | přidat komentář | hodnocení 3.25 (12x) | přečteno: 1.313x

Izajáš: Choďme v Hospodinově světle!

8. květen 2010 | 08.49 | rubrika: Z knihy pr. Izajáše

Slovo o Judsku a Jeruzalému,
jež ve vidění přijal Izajáš, syn Amósův.

I stane se v posledních dnech,
že se hora Hospodinova domu
bude tyčit nad vrcholy hor,
bude povznesena nad pahorky
a budou k ní proudit všechny pronárody.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (1x) | přečteno: 93x

Náboženské obřady a skutky...

7. květen 2010 | 20.28 | rubrika: Slovíčko

V minulých článcích jsem se zmínil o náboženských obřadech a skutcích. Nechtěl jsem je zatěžovat dlouhými teologickými úvahami, na druhé straně však tuším, že některé mé křesťanské, zvláště pak nekatolické, čtenáře tyto zmínky neuspokojili. Rozhodl jsem se tedy tyto zmínky rozšířit a ještě doplnit.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 154x

Padesátikoruna a šek na milion dolarů...

6. květen 2010 | 18.42 | rubrika: Polemiky

Padesátikoruna a šek na milion dolarů. Mají hodně společného. Nemyslíte?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 227x

Izajáš: Pojďme, projednejme to s Bohem!

5. květen 2010 | 17.47 | rubrika: Z knihy pr. Izajáše

K čemu je mi množství vašich obětních hodů, praví Hospodin.
Přesytil jsem se zápalných obětí beranů  i tuku vykrmených dobytčat,
nemám zájem o krev býčků, beránků a kozlů.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 63x

Pět mýtů o křesťanství...

4. květen 2010 | 21.37 | rubrika: Polemiky

Abych pravdu řekl, teda respektivě napsal, dlouho jsem si nebyl jistý námětem dnešního článku. Nic mne nenapadalo. Nakonec jsem se rozhodl podívat se na mýty, které kolují ohledně křesťanství. A to jak ty historické, tak i teologické  (nazvěme je tak). Věřím a doufám, že Vás toto téma zaujme

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 3 (2x) | přečteno: 211x

Kajícné modlitby II

3. květen 2010 | 20.06 | rubrika: Slovíčko

Vážení přátelé, bratři a sestry,

do života křesťanů patří i kajícné modlitby. Nedávno jsme si, několik bratrů a sestřiček, udělali skupinku zaměřenou na pokání. Prosili jsme Boha o Světlo v následujících oblastech našich životů a vyznávali jsme Bohu naše hříchy. Kladli jsme si následující otázky, ve vědomí toho, že naše hříchy a naše hříšnost není libá vůně, ale smrad, ze kterého se zvedá žaludek. Neuvažovali jsme jenom o vztahu já osobně x Bůh, ale i náš sbor x Bůh. Nechť jsou Vám tyto řádky inspirací pro vlastní modlitební život.

Jako osnovu jsme použili desatero zapsané v knize Exodu, ve dvacáté kapitole...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 111x

Izajáš: O našem duchovním zdraví...

2. květen 2010 | 07.05 | rubrika: Z knihy pr. Izajáše

Slyšte, nebesa, naslouchej, země,
tak promluvil Hospodin:
"Syny jsem vychoval, pečoval o ně, ale vzepřeli se mi.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 80x

Co minulý týden dal - opět neveselé čtení...

1. květen 2010 | 11.02 | rubrika: Co týden dal.

Zdravím, milý návštěvníku,

pojďme se ohlédnout za končícím týdnem. A opět, nebude to veselé čtení... Dnes se podíváme na výzvu ke kroužkovací defenestraci, pochválíme skupinu Chinaski, seznámíme se s desaterem asertivity, zamyslíme se nad Boží Vševědoucností, navštívíme blogy několika kazatelů, povíme si něco o mezigeneračních vztazích

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 203x