Zaznělo z kazatelny...

31. květen 2009 | 16.14 | rubrika: Z kazatelny.

Když člověk prochází utrpením, tím, čeho se nejvíce strachoval, poznává Pána Ježíše Krista mnohem intimněji, než kdykoliv jindy. Poznává totiž, že i v tomto období ho Bůh provází a on se může o Něj opřít a na Něj se spolehnout... Daniel Johnson, misionář, citováno velmi volně...

V životě církve jsou důležité tyto tři aspekty: Víra, naděje a láska. S vírou hledíme vzhůru, s láskou kolem sebe a s nadějí dopředu... Daniel Heczko, kazatel, CB Praha.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 1 (1x)

Vcházení do králoství nebeského...

30. květen 2009 | 11.55 | rubrika: Učení na hoře

Neboť vám pravím: Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského.  Matouš 5, 20...

Je jasné, že nikdo není před Bohem ospravedlněn na základě zákona, neboť čteme: 'Spravedlivý bude živ z víry.' Gal 3, 11..

Když si čteme Kristovo Učení na hoře s Pavlovou teologií, můžeme cítit rozpor. Kristus dává důraz na skutky, zde dokonce hovoří, že bez nich nemůžeme vejít do králoství nebeského, na proti tomu Pavel zdůrazňuje, že spásonosná je sama víra a né skutky. Jak to tedy je? Mluvili oba o tom samém? Je Pavlovská spása to samé co Kristův vstup do králoství? Takto položené otázky jsou jistě legitimní a volají po odpovědi. V dnešním, dvacatém prvním dílu našeho seriálu, se na ně podíváme a pokusíme se na ně odpovědět...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.5 (2x) | přečteno: 181x

Otázka XI: Závěr - Připiš vše na můj účet...

27. květen 2009 | 17.46 | rubrika: Otázky muslimů

11. Byl Bůh tím Nejmilostivějším, Nejslitovnějším a Nejvyšším a přitom neschopným odpustit člověku hříchy jinak než pod podmínkou krutého a nanejvýš pokořujícího ukřižování člověka, který byl nejenom nevinný, ale také oddaný službě Bohu a Jeho věci tím nanejvýš pozoruhodným způsobem? Je to snad příklad  uplatnění Božího milosrdenství a odpuštění nebo odraz Jeho spravedlnosti a lásky?

Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. Je psáno: 'Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu.' Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím? Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí. Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství, ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé. Z první listu do Korintu, první kapitola, od 18. verše.

Již naposledy Vás, vážený čtenáři, vítám u seriálu odpovědi na otázky, které jsem našel na jednom muslimském webu. Netradičně ve středu. V neděli se mi zdál jiný námět aktuálnější. Poslední článek seriálu bych rád vzal i jako příležitost pro poděkování za Vaši pozornost. Neboť v rámci možností tohoto blogu byl docela hojně čtený. Doufám a věřím, že si z něho i něco odnášíte.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 120x

Bůh přestal mhouřit oči...

26. květen 2009 | 20.03 | rubrika: Učení na hoře

Neboť vám pravím: Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského.  Matouš 5, 20...

Ježíš jim řekl: "Pro tvrdost vašeho srdce vám napsal toto ustanovení... Marek 10, 5

Znáte rčení "přimhouřit nad něčím, nad někým" oko? Představme si, že vaše malé dítě, prvňáček, druháček, Vám poprvé v životě umyje nádobí. Výsledek sice není tak oslnivý jako reklama na Cif či mistra Propra, ale vy přesto vaše dítě hlasitě pochválíte a odměníte. Prostě nad výsledkem přivřete oči. Anebo učitel. Sice vidí, že zrovna v jeho předmětu ten či onen žák prostě plave, ale v ostatních předmětech má prospěch výborný. A tak náš učitel přimhouří oko, aby nepokazil vysvědčení... Odbobně i Bůh...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 183x

Biblické poselství JE biblicky ukončeno...

24. květen 2009 | 17.51 | rubrika: Polemiky

Na několika místech internetu se v poslední době objevily články, jejichž název zpochybňoval biblickou ukončenost biblické zvěsty. Přiznám se, žádný z nich jsem nečetl. Bývají dlouhé a nadto jsou psány slovensky. Pozoruji na sobě, že je pro mne těžké přečíst dlouhý souvislý text v cizím jazyku, byť v tak blízké řeči, jakou je slovenština. Přesto mne název článku nutíval se zamyslet, proč jsem přesvědčen o opaku, o tom, že biblická zvěst ukončena je. Nepřímám třeba jenom automaticky to, co někdo "přežvýkal" přede mnou? Tento článek je tedy výsledkem těchto úvah. Nejedná se přímo o polemiku s danými úvahami, ale spíše o snahu ucelit vlastní postoj v předmětné otázce...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 97x

Předávání maturitního vysvědčení...

24. květen 2009 | 17.45 | rubrika: Zaujalo mne.

Má snoubenka minulý týden ukončila maturitní zkoušku. Měl jsem čest být přítomen slavnostnímu veřejnému předávání vysvědčení, které se uskutečnilo na místní základní umělecké škole.

Zaujalo mne více věcí. Kulturní program například. Ale o tom psát nemíním. 

Nevím, jak je to zvykem, na  slavnostním předáváním mého vlastního maturitního vysvědčení jsem chyběl. Ale tam to probíhalo tak, že třídní učitelka - učitel pozval na podium svou třídu, pak jednotlivě představoval své žáky, jejich studijní úspěchy, kam kdo byl přijat, na kterou vysokou školu, pak následovalo potřesení pravicí s panem ředitelem. Třídní profesor mé snoubenky, mgr. Junek, však tento "protokol" trosku poupravil. Neferoval o tom, kam se ten či onen jeho student dostal, ale představoval je jako individuality. Vždy vzpomenul na nějakou společnou příhodu, poděkoval za drobné služby, vyzdvihnul tu či onu dobrou vlastnost toho či onoho...

A mne to zaujalo. Moc. Pan Junek tím dal najevo, že si ani tak necení všech těch studijních úspěchů, i když ty zmínil, kdo se kam dostal, nebo si podal přihlášku na výšku. Dal tím najevo, že si váží jiné  věci: Jací lidé z těchto studentů vyrostli.

Že to, KDO student je, KÝM student je, znamená pro mgr Junka mnohem více, než to, CO konkrétně daný člověk bude dělat, ČÍM konkrétně se bude (poctivě) živit. A to je dobře..

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Šalamoun zpívá o lásce...

23. květen 2009 | 16.55 | rubrika: Slovíčko

Tento článeček původně vyšel na dnes již neexistujícím internetovém e-Zinu casopis.bloudil.cz

ŠALAMOUN ZPÍVÁ O LÁSCE


 

Noc co noc hledala jsem na svém lůžku toho, kterého tolik miluji.
Hledala jsem ho, a nenalezla. Teď vstanu a obejdu město, ulice, náměstí, vyhledám toho, kterého tolik miluji. Hledala jsem ho, a nenalezla. Našli mě strážci obcházející město: "Toho, kterého tolik miluji, jste tu neviděli?"
Potom, jen co jsem od nich odešla, hned jsem nalezla toho, kterého tolik miluji.
Uchopila jsem ho a už ho nepustím, dokud ho nepřivedu do domu své matky, do pokojíku té, jež mě počala.
Zapřísahám vás, jeruzalémské dcery, při gazelách a při polních laních: nebuďte a nezburcujte lásku, dokud nebude chtít sama.


 

Jedna moje kamarádka nemá ráda knihu Píseň Písní. Je pro ni moc frivolní. Ale Píseň písní je součástí Bible. Bůh nám chce skrze ní něco říci. Kdyby nechtěl, v Bibli by nebyla. Kdyby Bůh nechtěl, ani tisíc svévolníků by ji do Bible nedostalo. Tvoří však součást kánonu a svědčí. Svědčí o tom, že láska muže k ženě a ženy k muži je velký dar. Velký dar od Boha k člověku. Stejně jako je Píseň Písní součástí kánonu, je i tělesné milování součástí našich životů. Problém však je, když jej pustíme tam, kde nemá co dělat...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 136x

Stojí - li za Vámi silný partner...

21. květen 2009 | 23.07 | rubrika: Zaujalo mne.

Stojí - li za Vámi silný partner, nemusíte řešit ekonomickou krizi... Slogan v přibližně tomto slova smyslu používá jedna reklama, která teď probíhá na nejmenovaném celoplošném rádiu. A má pravdu. Není silnější, věrnější, láskyplnější a spolehlivější partner pro časy dobré i zlé než Bůh, než Ježíš Kristus, než Duch Svatý... Amen...

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 1 (1x)

To, co svět nazývá...

21. květen 2009 | 23.07 | rubrika: Zaujalo mne.

To, co svět nazývá křesťanským fanatismem, většinou není nic jiného, než láska a vděčnost. Je to uvědomění si, že vše, co mám, je darem veliké Lásky z Boží ruky. Rád bych byl také takovýmto křesťanským fanatikem...

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Bůh je dobrý a my jsme fajn...

20. květen 2009 | 08.15 | rubrika: Hudba a literatura

Bůh je dobrý a my jsme fajn
===========================
V očích kobry
nápis psaný onlajn
Čtěte: Bůh je dobrý
a my, křesťané, jsme fajn...

Rybář drobný
vyhnán do světa jak Kain
Hlásá: Bůh je dobrý
a my, křesťané, jsme fajn...

Ničí svůj hlas
a vplen dává srdce ryzí
Však nikdo

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 91x

A jak tedy odpustit?

19. květen 2009 | 16.43 | rubrika: Slovíčko

Opět jsem si procházel své staré, předlouhé články, jestli jsem v nich neutopil myšlenky, které by si zasloužili samostatný článek. Jedno takové slovíčko jsem objevil v článku s názvem: Odpuštění je sladké slovo... Link je zde: http://bohu-a.svetu.cz/13836-odpusteni-je-sladke-slovo.html

Ale jak tedy odpustit? Když hněv a nenávist, zklamání, bolest a hořkost v nás již plně zakořenila?

Josef jim však odvětil: "Nebojte se. Což jsem Bůh?
Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro; tím co se stalo, jak dnes vidíme, zachoval naživu četný lid.

Gen 50, 19 - 20.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 117x

Přikázání Staré Smlouvy stále platí...

18. květen 2009 | 12.49 | rubrika: Učení na hoře

Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího; kdo vy je však zachovával a učil, ten bude v království nebeském vyhlášen velkým. Matouš 5,19

Vážený čtenáři, právě jste otevřel již 19. díl seriálu úvah na téma Učení na hoře.  Vůbec nevadí, jestli jste o 18 ti předchozích dílu ani neslyšel. Jednotlivé epizody jsou více méně na sobě nezávislé. Ne však úplně. Naopak, počátkem dnešního zamyšlení bychom si měli připomenout zastavení minulé. Často se v křesťanské literatuře můžete dočíst, že kázání na hoře není nic jiného nežnějaký "lepší" výklad staré smlouvy, starého zákona. Někteří autoři jdou dokonce tak daleko, že prohlašují, že platnost tohoto "lepšího" výkladu byla zrušena společně se zrušením Zákona Starého. S tímto názorem já osobně nesouhlasím. Minule jsem se snažil ukázat, proč se domnívám, že Starý zákon v podstatě vůbec zrušen nebyl, byl jen nahrazen Zákonem Novým, ve kterém však je stále obsažen, ve kterém je naplněn, dovršen.  Zajímavě, byť také nepřesně, to popsali Kristovi farizeové, nepřátelé, prý Kristus kázal, že nepřišel Zákon rušit, ale přidávat k němu.  V tomto článečku si pak ukážeme, že ani přikázání starého Zákona nebyla zrušena, ale naopak, jsou obsažena, naplněna a dovršena ve Smlouvě Nové...

komentáře (5) | přidat komentář | hodnocení 2.75 (4x) | přečteno: 549x

Otazka X: Bůh opustil Krista visícího na kříži...

17. květen 2009 | 18.26 | rubrika: Otázky muslimů

Zdravím Vás, vážený čtenáři, u desátého dílu seriálu odpovědí na otázky, které jsem našel na jednom nejmenovaném islámském webu. Dejme slovo našemu Tazatelovi:

10) Může si věřící člověk představit, že by Ježíš (který byl jedním z pěti nejrozhodnějších a nejvytrvalejších poslů Božích ) mluvil z kříže s Bohem způsobem, jak údajně mluvil, tedy s výčitkami a s úzkostí? Je správné, aby význačný prorok jako Ježíš řekl v době zkoušky Bohu, že‚ ho Bůh opustil? Máme to snad považovat za příkladné oslovení Boha nebo jako správnou reakci v době zkoušek?

Ježíš řekl Bohu - Otci, že ho opustil, jednoduše proto, že ho Bůh - Otec v té chvíli opustil...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (2x) | přečteno: 265x

Zaznělo z kazatelny...

17. květen 2009 | 17.53 | rubrika: Z kazatelny.

Křesťanství nespočívá v tom, co DĚLÁŠ, co ČINÍŠ, ale v tom, KÝM JSI... Paul Washer, kazatel, USA...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Bůh se zjevuje i na "pohanské" půdě...

15. květen 2009 | 21.16 | rubrika: Z knih proroků.

Třicátého roku ve čtvrtém měsíci, pátého dne toho měsíce, když jsem byl mezi přesídlenci u průplavu Kebaru, otevřela se nebesa a měl jsem různá vidění od Boha. Pátého dne toho měsíce, byl to pátý rok přestěhování krále Jójakína, událo se slovo Hospodinovo ke knězi Ezechielovi, synu Buzího, v kaldejské zemi u průplavu Kebaru. Tam na něm spočinula Hospodinova ruka.

Takto začíná prorocká kniha kněze Ezechiela. Přináší nás přibližně do roku 592 př. n. l. Judské králoství v té době ještě existovalo, ale bylo smrtelně zraněné a oslabené, vnitřními rozbroji a vnějším ohrožením ze strany Babylonské říše.  Před pěti lety byl Jeruzalém dobyt Nebúkadnesarem poprvé, král Jójakín byl odvlečen a na Davidův trůn babyloňané dosadili Sidkijáše. Spolu s Jojákínem byla odvedena do Babylónie i první vlna židovských přesídlenců, v ní i náš kněz Ezechiel.  O pět let později však se vzbouří i Sidkijáš a Jeruzalém opět podlehne babylonským vojskům, tentokrát konečně. Nebúkadnesar se poučil, nového krále již Judejcům nenabídne. Začíná babylonské zajetí...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 5 (1x) | přečteno: 213x

Naplnění Zákona...

15. květen 2009 | 19.34 | rubrika: Učení na hoře

Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit (dovršit).Matouš 5,17

Svou obětí odstranil zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, z žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka, a tak nastolil mír. Ef 2,15

Vítám Vás, případný čtenáři, u dalšího dílu našeho seriálu úvah na téma Učení na hoře. Přicházíme k části, která je důležitá spíše jakoby teoreticky, než prakticky. V tomto a následujících verších Ježíš Kristus definuje vztah mezi Starým a Novým Zákonem, mezi Starou a Novou Smlouvou. Tedy vztah, který je často zahalen tajemstvím a často se v něm tápe a bloudí. Rád bych zde vysvětlil svůj pohled.

Ze zběžného přečtení dvou veršů evedených v prologu tohoto článku lze přijít k dojmu, že si vzájemně protiřečí. Kristus říká, že nepřičel zrušit Zákon, avšak Pavel naproti tomu říká, že Zákon svou obětí právě Kristus zrišil. Jak to tedy je?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 317x

Teď čtu: Tajná historie, Donna Tarttová

14. květen 2009 | 23.59 | rubrika: Hudba a literatura

Není to křesťanská knížka. Naopak, světština psaná světštinou od první hlásky až po poslední slovo. Přesto, nebo právě proto, mne zaujala.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 306x

Služba není reklamou, reklama není službou...

12. květen 2009 | 18.47 | rubrika: Učení na hoře

Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdávali slávu vašemu Otci v nebesích... Matouš 5, 16

Tímto citátem vrcholí část Kristova Učení na hoře, která později dostala název: "Výroky o soli a světle." Tvoří pointu tohoto menšího celku. A co více. V jedné větě je shrnutý život křesťana, jeho velký smysl a velký cíl: Žit tak, abychom svým chováním vzbuzovali slávu  Otce v nebesích.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 94x

Co mi poroučíš?

12. květen 2009 | 07.15 | rubrika: Hudba a literatura

Co mi poroučíš?
===============
Usmíváš se na mne
můj Pane
anebo se mračíš?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 89x

Pokoj pokoj! Pokoj?

11. květen 2009 | 17.10 | rubrika: Z knih proroků.

Od nejmenšího až po největšího všichni propadli chamtivosti, od proroka až po kněze všichni klamou. Těžkou ránu mého lidu léčí lehkovážnými slovy: "Pokoj, pokoj!" Ale žádný pokoj není. Jeremjáš 6, 14

Již potřetí společně otevíráme knihu proroka Jeremjáše. Nezamýšlel jsem z těchto článků udělat seriál, vlastně ani nejdu ve svých úvahách postupně. Pravda je, že jsem se ve svém biblickém studiu v poslední době u tohoto proroka zastavil. Hodně mně jednak usvědčuje, dává náměty na přemýšlení. Jednak cítím, že zde Bůh hovoří i k naší situaci. K České republice roku 2009, řeknu - li to eufemisticky. Všichni lžou, obviňuje Bůh skrze Jeremjáše, všichni lžou a propadli chamtivosti. Ti, co mají mluvit Pravdu, lžou. Kdo jsou proroci a kněží? Církev. Proroci vyřizují Slovo od Boha, stejně tak i církev káže Slovo od Boha, které předává dnešnímu světu: Bibli. Kdo jsou kněží? Kněží přináší Bohu obět za lid. My, cíkrev, křesťané, přinášíme oběť za lid, tou obětí je Ježíš Kristus. A co říká Jeremjáš? Propadli jste chamtivosti, všichni lžou! Léčí těžkou ránu lidu lehkovážnými slovy: Pokoj, pokoj! Ale pokoj žádný není. Není toto námět pro bázeň před Bohem? Abychom v pokání a v půstu volali k Pánu: Pane, netýká se toto Slovo i nás? Dnešní církvi jednadvacátého století?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 103x

Kde je můj dík?

11. květen 2009 | 07.45 | rubrika: Hudba a literatura

Kde je můj dík?
===============

Spatřil jsem Ježíše
s korunou na čele
v ulicíh Paříže
tělo měl zmučené

tělo měl zmučené
ach bolest pohledět
zorničky zúžené
chěl jsem se dozvědět

Chtěl jsem se dozvědět
proč tam tak On visí
proč má v ranách jed
z kousnutí od krysy

z kousnutí od krysy
od ďábla, satana
nebyl jsem vždy ryzí
jeho záda má pohana

Jeho záda má pohana
Jeho záda můj hřích
Kde je má poklona?
Kde je můj dík?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 50x

Otázka IX: Hrozilo vůbec něco?

10. květen 2009 | 14.51 | rubrika: Otázky muslimů

9. Do jaké míry Ježíše znali římští vojáci, kteří ho přibili na kříž? Jak si mohli být jisti, že přivedli správnou osobu? Opravdu ho poznali, když ho šli zatknout? Měli nějaký zvláštní zájem nebo pohnutku, aby Ježíše poznali v době, kdy se konaly veřejné oslavy a neexistovaly obavy z propuknutí lidového povstání?

Vítejte u devítého dílu seriálu odpovědí na otázky, které jsem našel na jednom muslimském webu. Omlouvám se, že minulý týden pravidelný díl nevyšel, měl jsem pracovní neděli. Podívejme se tedy na dnešní otázku.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 146x

Zaznělo dnes z kazatelny...

10. květen 2009 | 14.16 | rubrika: Z kazatelny.

... sloužíš - li druhým, sloužíš Kristu, slouží - li ti druhý, slouží ti Kristus... Martin Grohman, kazatel CB Havířov...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Brána do pekla

10. květen 2009 | 08.04 | rubrika: Hudba a literatura

Brána do pekla
============

Viděl jsem bránu
otevřenou
Na bráně vránu
nesmrtelnou

vrána krákora
svět již umírá
Pojd ty člověče
nahý vysvlečen

Branou širokou
cestou záhubou
ruka za rukou
pádí za hudbou

pádí za hudbou
neví, kam to jdou
brána do pekla
ta nás vypekla...

 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 107x

Lampa pod nádobou...

9. květen 2009 | 19.19 | anketa v článku | rubrika: Učení na hoře

Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. ... .A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. Matouš 5, 14

Bylo by to pošetilé, že. Kdyby někdo rozsvítil lampu, ale dal by ji pod nádobu, aby ta lampa nikomu nesvítila. Když rožneme světlo v pokoji, rožneme jej proto, aby svítilo všem těm, kdo se v daném pokoji pohybují. Člověk se zde ani nemůže zachovat sobecky: Chci si světlo rozsvítiit jenom pro sebe, a ne pro tebe, se kterým  sdílím jednu místnost. Bylo by to pošetilé. Tak proč si někdy nevědomky myslíme, že stejně pošetile se chová Bůh?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 82x

Řeka v moři...

9. květen 2009 | 08.13 | rubrika: Hudba a literatura

Řeka v moři
=========
Jednou to stejně přijde
a naše těla uložíme do hrobu
a slunce již nevyjde
pohřbíme naši svobodu

Co z nás zbude?
Po čem jsme se pachtili?
Na tomto světě krutém
za co jsme to platili?

Snad jen kosti bez kůže
pár řádků v učebnici
však zhyne i námi zasazená růže
čas všechno zničí...

Bez Ježíše Krista
zbývá jen satanova msta
co nás čeká, to nás nemine
jako se řeka v moři rozplyne...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 96x

Můj lid to má rád...

8. květen 2009 | 14.23 | rubrika: Z knih proroků.

5,26 "V mém lidu se objevují svévolníci, rozhlížejí se, krčí, jako ptáčníci líčí past a lapají lidi.
5,27 Jako klec je plná ptáků, tak jsou jejich domy plné lsti. Proto se stali velkými, zbohatli.
5,28 Tuční jsou, tlustí, zlé události netečně přecházejí, nikoho neobhájí, ani sirotka, a přesto je provází zdar. Za právo ubožáků se na soudu nepostaví.
5,29 Což je za to nemám trestat? je výrok Hospodinův. Což takový pronárod nemá postihnout má pomsta?
5,30 Úděsná, otřesná věc se děje v zemi.
5,31 Proroci prorokují klamně, kněží vládnou na vlastní pěst a můj lid to má rád. Co však uděláte, až nastanou věci poslední?"

Z proroctví proroka Jeremiáše.

Úděsná, otřesná věc se děje v zemi, je výrok Panovníka Hospodina. Avšak, co Bůh myslí tou úděsnou otřesnou věcí? Zbohatnutí svévolníka? Bezpráví? Klamná proroctví? Svévolná bezbožná vláda? Nic z toho, Bůh je zde zděšen a otřesen z něčeho úplně jiného: Že Jeho lid to má rád...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 90x

Město na hoře...

7. květen 2009 | 16.33 | anketa v článku | rubrika: Učení na hoře

Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. Matouš 5, 14...

Po trošku delší odmlce, opět se mi trošku nahromadily pracovní i jiné povinnosti, opět společně otevřeme Bibli, na místě, které zaznamenává Kristův proslov všeobecně nazývaný jako kázání na hoře. V nedávné minulosti a částečně i v současnosti žije v evangelikálních kruzích otázka, zda-li se jako církev máme nechat registrovat před státním orgánem, anebo ne. Zvlášť kontroverzně tato otázka vyznívala v padesátých letech minulého století, kdy komunistický režim vydal nový církevní zákoník, který toto v podstatě nařizoval.Církev stála před mravním dilematem. Mnozí pokládali (a stále ještě pokládají) církevní registraci za poddání se světu, satanu. Před toto rozhodování byla postavena i má denonimace, tehdy se nazývala Jednotou českobratrskou. Jednota si za první republiky velmi zakládala na nezávislosti na státu. Nakonec se přiklonila k názoru se požadavku nového církevního zákona podřídit. A já osobně jsem velmi rád za toto rozhodnutí, pokládam je za správné, i na základě našeho dnešního verše...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 91x

Rozhovor s Alexandrem Flekem o Bibli 21...

7. květen 2009 | 15.51 | rubrika: Zaujalo mne.

Zde naleznete link na rozhovor Saši Fleka ohledně Bibli 21, doporučuji...

http://www.christnet.cz/magazin/clanek.asp?clanek=3241

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Farizejská vděčnost...

6. květen 2009 | 09.10 | anketa v článku | rubrika: Slovíčko

18,9 O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství:
18,10 "Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus, druhý celník.
18,11 Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil: 'Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník.
18,12 Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám.'
18,13 Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: 'Bože, slituj se nade mnou hříšným.'
18,14 Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu, a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen."


Z Lukášova evangelia...

Tento příběh jsem četl mnohokrát a byl mi velmi jasný. Prostě zde Ježíš říká, že spasení není ze skutků, není z nás, ale z Milosti Boží, že. Já to vím, křesťané to vědí, mnohokrát to kážeme, voláme lidi k pokání a k proměnění charakteru. Nedávno jsem si tento příběh přečetl znovu a zděsil jsem se...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 410x

Svoboda není anarchie..

5. květen 2009 | 08.40 | rubrika: Polemiky

Představme si svět, ve kterém by neexistovaly jízdní řády. Prostě autobusáci a strojvedoucí by jezdili, jak by sami chtěli a tam, kam by sami chtěli. Přišli by jste na zastávku a nevěděli by jste, kdy autobus jede, přijede, jestli vůbec přijede, jestli budete čekat pět minut, hodinu, den, dva, anebo jestli by jste se nedočkali nikdy. Kdy by jste nevěděli, jak ten či onen autobus navazuje na ten či onen vlak a ten či onen vlak zase na ten či onen spoj. A kam vlastně jede a jestli se dostanete tam, kam se dostát potřebujete. Každý by si vyjel tak, jak by sám chtěl, a tam, kam by sám chtěl.

Anebo si představme svět, ve kterém by neexistovaly pravidla silničního provozu. Každý by si jel tak, jak by sám chtěl a jak by sám uznal za vhodné. Jestli vpravo, nebo vlevo, jestli třicítkou, padesátkou, stovkou či dvoustovkou. Neexistovala by přednost zprava, nějaké ty hlavní a vedlejší cesty, přechody pro chodce, semafory, dopravní značky. Kdy by nebyly dány pravidla, jak cestu provozovat, či dokonce, jak, z jakého materiálu, anebo jakým postupem ji vůbec postavit. Byli bychom vůbec schopni dostat se tam či onam? Kolik by asi mrtvých denně bylo na našich cestách a železnicích, když již dnes, při existencí pravidel, to jsou desítky měsíčně? A to i dnes se najdou šoféři, kteří pravidla nerespektují. Ale mohou je nerespektovat právě proto, že jiní je respektují. Teď si přestavme silnice bez jakéhokoliv řízení, domluvy, policajta, bez ničeho. Byli bychom vůbec schopni se dostat z Aše do Ostravy?

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 180x

Bílý svatební šat...

4. květen 2009 | 19.48 | rubrika: Hudba a literatura

Bílý svatební šat
============
Ženám nejvíce sluší
bílý svatební šat
kterým si zdobí duši
tři perly v jeden řad
ctností, čistotou a nevinností
leč to se prý již dnes nenosí

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 88x

Vzkříšení spravedlivého...

1. květen 2009 | 18.17 | rubrika: Z Knihy moudrosti.

Následující citát z Knihy Moudrosti popisuje soud, vzkříšení spravedlivého a tímto vzkříšením usvědčení svévolníků. Možné vztáhnutí daného místa na Ježíše Krista není Novozákonně podloženo:


Spravedlivý tehdy s velkou neohrožeností předstoupí před ty,
kdo ho sužovali a pohrdali jeho úsilím...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 105x